Антиінноваційні бар'єри у професійній діяльності педагога та шляхи їх подолання

Педагогіка і освіта » Особливості інноваційної педагогічної діяльності » Антиінноваційні бар'єри у професійній діяльності педагога та шляхи їх подолання

Сторінка 1

Упровадження нової ідеї, проекту або технології часто наштовхується на різні перешкоди, які названо анти-інноваційними бар'єрами.

Антиінноваційні бар'єри (франц. barriere — перешкода, перепона) — зовнішні або внутрішні перешкоди, які заважають здійсненню інноваційної діяльності.

До зовнішніх бар'єрів належать:

— соціальні бар'єри (несумісність нового з наявним досвідом і цінностями, прийнятими в суспільстві; стереотипи мислення педагогічного співтовариства);

— організаційні бар'єри (протидія керівних органів освіти втіленню нововведень; відсутність координаційних центрів з розроблення та впровадження педагогічних інновацій);

— методичні бар'єри (брак методичного забезпечення нововведення, недостатня поінформованість у галузі педагогічної інноватики);

— матеріально-технічні бар'єри (навантаження педагогів, побутові умови, рівень заробітної платні).

До внутрішніх бар'єрів належать психологічні (осо-бистісні) бар'єри, які приховують глибинні особистісно-професійні проблеми.

Психологічні бар'єри — психічні стани, що виявляються в неадекватній пасивності педагога, яка заважає здійснювати інноваційну діяльність.

Опір нововведенням є поширеним явищем. Він може поставати як пряма відмова від участі в інноваційній діяльності, імітація активності з одночасною демонстрацією того, що нововведення не дає позитивних результатів, тощо.

Часто на шляху нового стає консервативний і непіддатливий до новацій досвід роботи. Певні проблеми щодо цього пов'язані з особливостями мислення багатьох педагогів, які орієнтуються на здоровий глузд і побутові уявлення про свою професійну діяльність. Ці уявлення зводяться до висновку, що педагог повинен добре знати свою справу, а все інше — зайве. Заважають інноваціям застарілі, консервативні інструкції, розпорядження і накази, намагання органів управління освітою все зарегламентувати, карати за будь-які відхилення. Щоб подолати всі ці бар'єри, педагог нерідко повинен не тільки виносити, осмислити, обґрунтувати інноваційну ідею, а й виявити громадянську мужність під час її реалізації.

Психологічні бар'єри виникають за необхідності вийти за межі звичних способів розв'язання професійного завдання, надати перевагу іншій точці зору. Вони постають як внутрішні перепони (небажання, боязнь, невпевненість тощо), що заважають людині виконувати певну дію.

Використовуючи їх для самозахисту, людина зосереджується лише на тій зовнішній інформації, яка може бути нею засвоєна і не вноситиме розладу в її душевний стан. Таке оберігання усталеного уявлення про світ заважає творчому процесу, налаштованості на пізнання, осмислення, використання і творення нового.

Особистісний бар'єр є соціально-психологічним утворенням, його параметри змінюються у просторі й часі на різних етапах нововведення, в різних організаціях, у різних категорій працівників.

Психологічні бар'єри існують як:

1) форма прояву соціально-психологічного клімату колективу в умовах інновацій у вигляді негативних психічних станів працівників, спричинених нововведенням;

2) сукупність дій, суджень, понять, очікувань і емоційних переживань працівників, у яких усвідомлено чи неусвідомлено, приховано чи неприховано виражаються негативні психічні стани.

У педагогічному середовищі найчастіше проявляються організаційно-психологічні, соціально-психологічні, когнітивно-психологічні бар'єри (табл. 1).

Таблиця 1 -Типи психологічних бар'єрів активного неприйняття нововведень

Тип

Основні характеристики

Причини формування

Організаційно-психологічні

Активне неприйняття нововведення через невідповідність цінностям особистості в суб'єктно-об'єктних відношеннях

— невідповідність ціннісних орієнтацій особистості

і цілей інновацій;

— неправильний розподіл прав

і відповідальності;

— накладання функції однієї структури на іншу;

— невідповідність уявлень про професійно-рольову позицію реальному функціонуванню організації

Соціально-психологічні

Реакція на наслідки

нововведень,

обумовлена

особистісними

й груповими

особливостями

в суб'єкт-суб'єктних

відношеннях

— відносини між людьми, особистісні

й групові особливості;

— невідповідність ціннісних орієнтацій;

— спосіб життя, своєрідність розподілу часу

на різні види робіт, смаки;

— відмінності у вчинках

та оцінках дій

Когнітивно-психологічні

Реакція на різні підходи, напрями в аналізі предмета нововведення (в умовах невизначеності)

— розходження в знаннях

із приводу

предмета

нововведень;

— різне розуміння проблеми;

— критичний підхід до ситуації;

— індивідуально-психологічні властивості людей, пов'язані

із сенсорними характеристиками (моторними вміннями)

Страницы: 1 2 3 4 5

Нове про педагогіку:

Зміст екологічного виховання у навчально – виховному процесі
Екологічне виховання - складова частина морального виховання. Тому під екологічним вихованням треба розуміти єдність екологічного свідомості і поведінки, гармонійного з природою. На формування еколог ...

Методи, прийоми і засоби навчання як дидактичні категорії
З грецької “metodos” буквально перекладається як шлях до чогось. Тому найпростіше можна визначити метод навчання як спосіб досягання навчальних цілей. Наприклад, щоб отримати необхідну інформацію з с ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com