Основні шляхи вдосконалення національного виховання

Сторінка 1

Національне виховання в державі має бути спрямоване на формування у молоді світоглядної свідомості, ідей, поглядів, переконань, ідеалів, традицій, звичаїв, інших соціально значущих надбань вітчизняної і світової духовної культури. Національне виховання є органічним компонентом освіти і охоплює всі складові системи освіти. В основу національного виховання мають бути покладені принципи гуманізму, демократизму, єдності сім’ї і школи, наступності та спадкоємності поколінь.

Формування національної свідомості і самосвідомості може здійснюватися за умови, якщо особистість має можливість отримувати об’єктивну інформацію про свою націю, своє історичне минуле, про інші нації, в оточенні яких вона розвивалася.

На кожному етапі свого розвитку українське національне виховання вбирало кращі здобутки світової культури, акумульовані в народних традиціях і звичаях, що стверджують добро, любов, красу, справедливість в усіх сферах життя. Правильно організоване національне виховання формує повноцінну особистість, індивідуальність, яка цінує свою національну й особисту гідність, совість і честь. Так формується національний характер. В Україні, як і в інших країнах світу, історично склалася система виховання, що ґрунтувалася на національних рисах і самобутності українського народу, але тривалий час вона нехтувалась і заборонялася.

Нині, спираючись на глибинні національно-виховні традиції народу, поступово відроджується національна система виховання, яка враховує такі особливості сьогодення, як перехід України до ринкових відносин, відродження всіх сфер життя українського суспільства і процес розбудови незалежної держави. В її основі — український виховний ідеал.

Поняття «національне виховання» охоплює всі зазначені особливості. По-перше, воно рівнозначне державному, хоча останнє є вужчим, одиничним щодо виховання як загального поняття. По-друге, в жодній країні світу не існує виховання «взагалі». Воно завжди має конкретно-історичну національно-державну форму і спрямоване на формування громадянина конкретної держави, яка не може бути безнаціональною. І нарешті, національне виховання найбільше відповідає потребам відродження України.

Основними шляхами вдосконалення національного виховання в сучасному навчальному закладі професійно-технічної освіти повинні стати:

- реформування змісту виховання, наповнення його культурно-історичними надбаннями української нації, корінних народів і національних меншин;

- виховання духовної культури особистості; створення умов для вільного вибору нею своєї світоглядної позиції;

- упровадження нових підходів, виховних систем, форм і методів виховання, які відповідали б потребам розвитку особистості, сприяли розкриттю її талантів, духовно-емоційних, розумових і фізичних здібностей;

- розроблення теоретико-методологічних аспектів національної системи виховання з урахуванням вітчизняного й зарубіжного досвіду;

- об’єднання зусиль державних і громадських інституцій, зокрема національно-культурних, у вихованні молоді, сприяння діяльності юнацьких організацій;

- організація національного виховання в родині як важливої ланки виховного процесу та забезпечення педагогічного всеобучу батьків;

Страницы: 1 2 3

Нове про педагогіку:

Місце та значення творчих завдань для розвитку творчої діяльності
Потреби швидкого економічного оновлення господарства країни, зростання інформатизації суспільства, необхідність використання передових наукомістких технологій висувають перед школою ряд завдань, сере ...

Гендерне виховання учнівської молоді в Німеччині
Прийняття Україною європейських цінностей передбачає реалізацію принципів гендерної рівності у всі сфери життя, забезпечення рівного доступу обох статей до освітніх, виробничих, культурних ресурсів т ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com