Особливості аналізу драматичних творів у школі

Сторінка 2

Загальне враження від твору. Сценічна доля п’єси.

Зі вказаного вище помітно й те, що різні шляхи аналізу передбачають здебільшого одні й ті ж питання, проте щоразу в новій комбінації, зумовленій наголосом на певних образних одиницях твору та елементах емоційно-логічної роботи з ним. Цим створюються передумови до осмислення учнями загальних основ аналізу драматичних творів як таких. Найчастіше вони відпрацьовують такі прийоми роботи з драматичним твором: пояснення характерів і духовного світу героїв унаслідок аналізу їх вчинків і поведінки, діалогів і монологів, взаємин з іншими дійовими особами, через авторські ремарки й завдяки проникненню в підтекст реплік персонажів. Характери героїв розкриваються у зв’язку з конфліктом драматичного твору, паралельно з дослідженням його проблематики, невідривно від художніх подій, у яких розрізняються основні частини сюжету, властиві й прозовим творам. Методисти рекомендують робити й коментарі до того, що відбувається в драматичному творі. Н.А. Демидова називає три їх види: історико-побутовий, лексико-фразеологічний та літературознавчий, стверджуючи, що метою останнього є допомогти учням відчути зв’язок між сценами й діями, помітити майстерність драматурга, тоді як завданням історико-побутового коментаря є допомогти учням уявити місце і час дії. Хоча більш розвиваюче значення, безперечно, має самостійна пошукова діяльність читачів-учнів, провідником якої може бути технологізоване навчання проблемного характеру.

У старших класах, де відтворення фрагментів дій і яв теж потрібне, для "унаочнення" зображеного й вираженого в драматичному творі радимо визначити ключові проблеми, для обговорення яких сформувати з числа учнів-критиків творчі групи, які виразно конкретизують те чи інше питання, порушене драматургом і прийняте до обговорення у класі. Учні зможуть не лише інсценізувати відповідні епізоди з твору, а й структурувати його зміст за ключовими проблемами, тим самим увиразнюючи їх зміст. Робота кожної такої групи відбувається за правилами, властивими проблемно-тематичному аналізу, і характеристика дійових осіб підпорядковується поясненню проблематики конкретної п’єси.

Наприклад, аналіз в 9 класі п’єси П. Кальдерона "Життя - це сон" доцільно побудувати за учнівськими творчими групами, кількість яких визначається числом обговорюваних проблем, яких у цьому творі можна визначити принаймні чотири:

1) залежності людини від фатуму;

2) сенсу буття;

3) життя та смерті;

4) прощення.

За групами - їх можна назвати проблемними - розподіляються блоки питань, на які учні мають відповісти під час самостійного читання п’єси та які обговорюватимуться на наступному, другому уроці. Тоді представники кожної групи принагідно братимуть участь в аналітико-синтетичній бесіді про прочитане. Таким чином ми орієнтуємо учнів на проблемно-тематичний аналіз.

Бесіда, яка має відбутися за алгоритмом цього типу аналізу, складається з таких завдань і запитань:

Висловіть своє перше враження від прочитаного твору.

Які пристрасті запалюються у стосунках між його дійовими особами?

Поясніть, які суперечності їх загострюють?

Хто з героїв виходить на перші ролі? Якої ви думки про їхню вдачу? Наведіть приклади з твору.

Опишіть становище Сехізмундо. Підтверджуйте свою відповідь цитатами з тексту п’єси.

Поясніть низку дій, які приводять до піднесення Сехізмундо, потім до його ув’язнення і нарешті знову до трону мудрого та виваженого правителя.

Яка роль діалогів та монологів, а також реплік дійових осіб та авторських ремарок у характеристиці головних персонажів?

Які засоби та прийоми в цій драмі свідчать про неабияку художню майстерність П. Кальдерона? Зачитайте (або інсценізуйте) відповідні фрагменти з твору.

Які ознаки драматичного твору помітні в цій драмі? Поясніть будову твору.

Назвіть інші літературні твори, в яких відображені подібні філософські й морально-етичні конфлікти.

Що ви знаєте про сценічну долю цієї та інших п’єс П. Кальдерона? Яке у вас визріло ставлення до його творчості та філософських поглядів загалом?

У підсумковій роботі учнів над змістом твору має бути створена й ключова проблемна ситуація. Її можна досягти завдяки проблемному питанню: "Чи завжди людина нерозривно залежить від своєї долі, фатуму?"

На завершення розмови про п’єсу "Життя - це сон" доречно провести письмову роботу (можна й домашню), в якій учням варто відповісти на питання (за вибором):

Розкрийте основний конфлікт твору.

Чи є в п’єсі герої, що викликають вашу симпатію?

Поясніть думку автора про невідворотність людської долі.

Яким постає узагальнений образ правителя у п’єсі?

Систематизуйте основні риси, які притаманні мудрому правителеві.

Назвіть типові риси різних персонажів п’єси, що прагнуть а) здобути владу; б) звільнитися від пут фатуму.

Які філософські проблеми порушує автор драми "Життя - це сон"?

Страницы: 1 2 3

Нове про педагогіку:

Проблеми вибору професії
Усвідомлений вибір професії як запорука життєвого успіху Мета: сприяти усвідомленню взаємозв’язку між особистими цілями та професійним вибором, актуалізувати процес професійного самовизначення учнів; ...

Історія форм організації навчання
Доцільність застосування тої чи іншої форми визначається конкретною дидактичною метою, змістом і методами навчальної роботи. Історія розвитку школи знає різні системи навчання: індивідуально-групова ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com