Методика викладання економічних дисциплін

Педагогіка і освіта » Методика викладання економічних дисциплін

Сторінка 4

стимулювання успіхів у конкретній освітній діяльності студентів; актуалізація соціально-нормативних труднощів і суперечностей як невідповідність між теоретичними знаннями і потребами їх практичного використання.

Соціально-адаптивна лекція – це:

система вправ для вироблення вмінь, норм і навичок ефективної освітньої діяльності студентів;

диференціація тематичних завдань, форм і методів потенційної навчально-регуляційної діяльності аудиторії; аналіз ситуацій умілого і невдалого практичного використання теоретичних знань;

застосування здобутих наукових знань у типових і нетипових умовах; моделювання регуляційно-вольових зусиль студентів під час проходження ними соціальних програм, реалізації технологій, адаптації методик;

творче перенесення знань у нові ситуації міжсуб’єктивної взаємодії; осмислення ефективності різних норм діяльності в нетипових ситуаціях;

вироблення ефективних способів дії із соціальними нормами та діяльнісне оволодіння ними.

Системно-досвідна лекція – це:

актуалізація ментального досвіду студентів як цілісної світоглядної системи;

створення сприятливих умов для вияву ціннісно-естетичного ставлення студентської аудиторії до здобутих знань і норм;

уміння визначити місце теми у загальному змісті навчального курсу та вищої освіти в цілому;

тестове або модульно-рейтингове оцінювання рівня володіння кожними програмними знаннями, уміннями, нормами і цінностями;

встановлення взаємозв’язків і закономірностей між поняттями і явищами (аналіз і синтез), а також причинно-наслідкових, функціональних та інших зв’язків;

постановка і концептуальне розв’язання кількох світоглядних проблем;

оформлення систематизованих знань за допомогою знаково-графічних засобів (таблиці, моделі, схеми, малюнки, графіки, креслення);

перехід від локальних узагальнень до широких, міжпредметних; проектування студентом свого міні-підручника, задачника чи іншого продукту освітньої діяльності.

Корекційно-рефлексивна лекція – це:

опис ситуацій, які спричинюють розвиток творчої рефлексії, ціннісно-естетичної сфери особистості;

зіставлення оцінки викладача та самооцінки студентів щодо їхніх академічних і культурних успіхів;

обстоювання студентами привласнених етнонаціональних цінностей;

самозвіт учасників навчання про усвідомлення освоєного набору норм і прийнятих цінностей у власному житті; особистий вибір та обстоювання кожним, починаючи з викладача, етнонаціональних вартостей і святинь;

ситуації рефлексивного переструктурування особистісних знань, норм і цінностей у єдиному контексті персонального самоствердження;

загострення проблеми духовного самовдосконалення особистості протягом життя і відшукання способів її пом’якшення;

самоаналіз і самоусвідомлення викладачем і студентами міри збагачення власного ментального досвіду;

обґрунтування актуальних морально-естетичних проблем, осмислення потреби їх розв’язання на особистісному рівні.

Культурно-підсумкова лекція – це:

моделювання ситуацій самобутнього творення і продуктивного фантазування;

підсумкове оцінювання рівня оволодіння студентською групою програмними знаннями, нормами, цінностями (групове опитування, тестування тощо);

гуманізація міжособистісних взаємин в аудиторії через програмування чуттєвих переживань (художні взірці);

свобода асоціативного мислення та уявлення викладача і студентів (малюнки, вірші, вироби тощо);

сценічне копіювання етичних ситуацій і духовних вчинків; духовне збагачення особистості враженнями, смислами, образами;

осмислення горизонтів професійного і культурного самовдосконалення молоді, соціальних умов самореалізації особистості.

Отже, у сучасних умовах роль лекції суттєво змінюється. Вона все більше виконує проблемно-настановчу функцію, яка забезпечує керування пізнавальною діяльністю студентів у процесі самопідготовки. У таких умовах необхідно керуватися принципом «Знати, щоб навчитись робити».

Методика підготовки, проведення та аналізу лекції

Педагогічним досвідом створені та існують вже відпрацьовані методики підготовки викладача до лекції. Вони включають такі етапи: аналітичний, стратегічний, тактичний, редакційний, аудиторний та контрольно-підсумковий.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8

Нове про педагогіку:

Роль і значення дидактичної гри у формування математичних знань у молодших школярів
Гра широко захоплює всю особу дитяти – розумову, емоційну, рухову, вольову сферу, звідси і різносторонній вплив її на розвиток дитяти. Гра – один з найважливіших засобів розумового і етичного вихован ...

Дослідження професійної спрямованості особистості студентів на педагогічну й дослідницьку спеціальності
Для дослідження особистісних якостей студентів ми використали наступні методики. Тест Кеттелла. Багатофакторний опитник особистості опублікований Р. Б. Кеттелом в 1949р. Цей тест універсальний, практ ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com