Методика викладання економічних дисциплін

Педагогіка і освіта » Методика викладання економічних дисциплін

Сторінка 2

– всього декілька років тому студентам такої дисципліни не викладали, отже на підприємствах не так багато спеціалістів з питань управлінського обліку;

– якщо хотіти досягти успіху, то необхідно постійно поглиблювати набуті знання.

Такий вступ дозволить уявити загальний зміст і структуру дисципліни, ознайомитися з методами роботи над вивченням матеріалу.

Тематична лекція – це всі інші лекції, які читаються для студентів денної форми навчання відповідно до робочої програми. Більшість з них розрахована на дві академічні години. Між тим, деякі теми викладаються протягом декількох академічних годин, а саме:

Оглядові лекції для студентів денної форми навчання читають під час підготовки до державного екзамену на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Протягом 2–4 годин лектор повинен створити умови для повторення ключових моментів з кожної теми та консультації. Оглядові лекції носять консультативний характер.

Настановчі лекції читають студентам заочної форми навчання, концентруючи увагу студентів і на змісті найважливіших питань, і на методах опрацювання інформаційних джерел, і на формах контролю набутих знань, умінь та навичок.

В умовах кредитно-модульного навчання доцільно використовувати види лекцій, що наведені на рис. 4.3.

Проблемно-модульна лекція є культурно організованим спілкуванням лектора зі студентською аудиторією як соціальною групою, у процесі якого:

– створюється сприятливий соціально-психологічний клімат у ході спільного розв’язання окремої суспільної або наукової проблеми;

– здійснюється діловий, інформаційний та психологічний обмін знаннями, вміннями, нормами і цінностями між викладачем і студентами;

– формується полімотиваційність освітньої діяльності кожної особистості як внутрішня передумова взаємодії у тріаді «викладач – економічні дисципліни – студент».

З педагогічної літератури відомо, що проблемно-модульна організація лекційних курсів диференціюється на дві взаємозамінні групи: основні типи лекцій цілісного освітнього циклу та похідні, які деталізують поетапний перебіг зазначеного циклу. Важливо, що кожна лекція має:

– домінування різних сфер змістового модуля;

– специфічні дидактичні опори;

– різні психологічні механізми практичного втілення повноцінної освітньої діяльності викладача і студентів.

Останні два параметри зафіксовані у структурі модуля, що також вказує на перехід учасників навчального процесу від одного рівня ментального досвіду, соціалізації ї професійної компетентності до якісно вищого в результаті проходження кожним етапом модульно-розвиваючого технологічного циклу.

На першому етапі впровадження кредитно-модульної технології (один – два роки) викладач створює науковий проект навчального курсу за базовою схемою: «пізнавально-інформаційна», «науково-проектна» і «світоглядно-рефлексивна» лекції. При цьому кожний навчальний модуль, незалежно від кількості годин, має пропорційно диференціюватися на три зазначених типи лекцій.

Науково-інформаційна лекція покликана висвітлити прогресивні способи виявлення; вимірювання, накопичення, аналізу, підготовки, інтерпретації та передачі інформації, що використовується управлінською ланкою, тобто добування і використання теоретичних знань, важливої наукової інформації з конкретної теми курсу. її мета – виявити і довести фундаментальні залежності, довести, що управлінський облік як наука в розумовій діяльності людини фокусується у вигляді теорій, законів, закономірностей, категорій, понять, наукових фактів. Квінтесенція пошукової взаємодії – це постановка (запитання, дебати, діалог тощо) і розв’язання (припущення, гіпотези, версії, аргументації) реальних наукових проблем. Має місце домінування наукових знань і пізнавальних умінь над соціально-культурними цінностями.

Науково-проектна лекція спрямована перш за все на розкриття нормотворчої функції (призначення) теоретичного знання, подання наукової інформації у прийнятих соціальних формах-взірцях (інструкції, програми, методики, технології, правила). її мета – організоване залучення студентів до соціального нормотворення, навчання їх теорії і практиці наукового проектування. Квінтесенція пошукових взаємин – скоординований пошук можливих способів доцільного застосування наукового знання на практиці, що сприяє виробленню умінь і навичок розумно контактувати з оточенням. Утверджується домінування соціальних умінь і норм як над теоретичними знаннями, так і над культурними цінностями.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Нове про педагогіку:

Дослідницько-експериментальна програма з формування пізнавальної активності засобами дидактичної гри
Фрагмент уроку російської Тема: Повторення складу слова. Мета: створити умови для повторення складу слова і способів словотворення. Завдання: відпрацьовувати вміння визначати спосіб утворення слів; у ...

Психологічна допомога учням з особливими потребами, адаптація та підтримка з боку батьків
Незважаючи на певні досягнення вітчизняної науки та практики, традиційні підходи до розв’язання проблем соціалізації та навчання дітей-сиріт і дітей з вадами розвитку не характеризуються системністю, ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com