Сутність і напрями процесу виховання

Сторінка 1

У цілісному педагогічному процесі важливе місце посідає процес виховання (виховний процес). Поняття "виховання" вживається у педагогічному значенні - як цілеспрямована виховна діяльність педагогів у навчальному закладі з метою вирішення конкретних виховних завдань. Місце і роль процесу виховання можна зрозуміти, порівнючи поняття "формування особистості", "соціалізація особистості" і "виховання".

Формування є процесом становлення людини як соціальної істоти під впливом усіх без винятку факторів - соціальних, економічних, ідеологічних, психологічних та ін. Соціалізація - це процес засвоєння соціального досвіду, освоєння і присвоєння суспільних відносин, який триває протягом життя індивіда і має певні стадії становлення і розвитку особистості. Процес виховання - це управління процесом особистісного розвитку учня шляхом створення сприятливих умов. Сприятливими умовами слід вважати педагогічно обґрунтовану організацію середовища, діяльності, спілкування, стимулювання тощо.

Виховання є компонентом загальнолюдської культури. Культурні досягнення складалися протягом тисячоліть, а учень повинен їх засвоїти у гранично короткий термін. З цієї позиції процес виховання слугує цілеспрямованою допомогою дитині в її входженні в сучасну культуру. Він неможливий без організованої взаємодії, співробітництва, партнерства вихователів і вихованців. Головною суттю взаємодії вихователя і вихованця є її спрямованість на активну різноманітну діяльність останнього, його самореалізацію і самоствердження в цій діяльності. У такому випадку процес виховання - динамічна взаємодія (співробітництво, партнерство) вихователя та вихованців, спрямована на засвоєння вихованцем у різних видах діяльності цінностей культури, здійснення його самореалізації, самоствердження, особистісний розвиток.

Виділяють такі основні напрями виховання:

1. Формування патріотичних почуттів означає вироблення високого ідеалу служіння народові, готовності до трудового та героїчного подвигу в ім’я процвітання української держави. Патріотичне виховання покликане формувати громадянина-патріота, виробляти глибоке розуміння громадянського обов’язку, готовність у будь-який час стати на захист Батьківщини, оволодівати військовими і військово-технічними знаннями, спонукати до фізичного вдосконалення, а також вивчати бойові традиції та героїчні сторінки історії українського народу, його Збройних Сил.

2. Правове виховання – формування правової культури – прищеплення поваги до прав і свобод людини та громадянина, Конституції, державних символів (Герба, Прапора, Гімну); знання й дотримання у поведінці Законів України; активна протидія особам та установам, що порушують закони, завдають збитків державі, зазіхають на територіальну цілісність і незалежність України.

3. Моральне виховання – прищеплення й розвиток моральних почуттів, переконань і потреби поводити себе згідно з моральними нормами, що діють в суспільстві. Опанування духовною культурою людства, нації, найближчого соціального оточення. Наслідування кращих моральних зразків своєї родини, українського народу, загальнолюдських моральних цінностей.

Для розкриття змісту морального виховання важливо згадати такі поняття, як мораль, етика, моральність. Мораль у прямому значенні цього слова розуміється як звичай, вдача, правила. У залежності від того, як освоєна і прийнята людиною мораль, якою мірою вона співвідносить свої переконання і поведінки з діючими моральними нормами і принципами, можна судити про рівень його моральності. Тобто моральність - це особистісна характеристика, що об’єднує такі якості і властивості, як доброта, порядність, ченість, правдивість, справедливість, працьовитість, дисциплінованість, колективізм. Ці якості регулюють індивідульну поведінку людини.

Завдання і зміст морального виховання молодого покоління визначаються за допомогою етичних вимог суспільства. У письмовій традиції людства основні постулати моральної поведінки людини були представлені в Біблії і Корані.

В якості основних завдань етичного виховання виділяють:

1. Накопичення морального досвіду і знань про правила суспільної поведінки (у сім’ї, на вулиці, в школі та інших громадських місцях);

2. Розумне використання вільного часу та розвиток моральних якостей особистості, таких як уважного та дбайливого ставлення до людей; чесності, терпимості, скромності і делікатності; організованості, дисциплінованості і відповідальності, почуття обов’язку і честі, поваги людської гідності, працьовитості та культури праці, дбайливого ставлення до національного надбання.

Страницы: 1 2

Нове про педагогіку:

Властивості уваги
Увага людини володіє п'ятьма основними властивостями: стійкістю, зосередженістю, переключенням, розподілом і об'ємом. Розглянемо кожну з них. Стійкість уваги виявляється в здатності протягом тривалог ...

Порівняльний аналіз результатів експериментальної роботи
Результати формувального експерименту довели, що спостереження – один із головних засобів формування логіко-математичних уявлень у дошкільників, і це здійснюється шляхом постійного розширення та вдос ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com