Дидактичний потенціал відеоматеріалів для формування та розвитку іншомовленнєвих умінь учнів 5 класу

Педагогіка і освіта » Формування англомовної мовленнєвої компетенції учнів 5 класу з використанням відеоматеріалів » Дидактичний потенціал відеоматеріалів для формування та розвитку іншомовленнєвих умінь учнів 5 класу

Сторінка 1

Сучасний освітній процес важко уявити без використання засобів масової комунікації, серед яких особливе місце належить відеоматеріалам. Їхнє використання на заняттях з іноземної мови відкриває перед викладачем значні можливості для розвитку мовленнєвої діяльності в усіх її видах: читанні, аудіюванні, усному та писемному мовленні.

Відео належить до технічного класу, типу „фільм”, виду „аудіовізуальні засоби”. Разом із кіно, телебаченням і комп’ютером відео належить до екранних засобів. Воно існує як самостійний засіб масової комунікації, а в сукупності з кіно і телебаченням є їхнім технічним засобом.

Особливе місце відеоматеріалів у навчальному процесі полягає в тому, що вони є найефективнішими як за своєю інформативністю, так і за силою впливу на реципієнта засобами масової комунікації, які застосовують із навчальною метою.

Відеоматеріали мають значні дидактичні можливості в навчанні іноземної мови. Вони дають змогу подавати усне мовлення в усіх його формах разом із динамічним зображенням різних життєвих ситуацій, в яких це мовлення реалізується. Аудіовізуальні засоби демонструють екстралінгвістичні компоненти та паралінгвістичні явища, відсутність яких спричинює штучність мовлення.

Відеоматеріали є ефективним засобом стимуляції мовленнєвої та мисленнєвої діяльності учнів. Завдяки їхньому використанню зростає мотивація навчання. За допомогою цих засобів викладач повніше реалізує основні принципи дидактики: науковість, наочність, доступність навчального матеріалу, самостійність і свідомість учнів. Аудіовізуальні засоби моделюють кероване мовленнєве середовище, яке деколи перевищує за своїми дидактичним параметрами природне .

Дидактичні можливості аудіовізуальних засобів найповніше реалізуються під час навчання аудіювання та усного мовлення, хоча й мають певний дидактичний потенціал у навчанні читання й писемного мовлення.

У зв’язку з використанням екранного продукту виникає необхідність розробки методики використання відеоматеріалів під час навчання іншомовного мовленнєвого спілкування, а також системи вправ, які використовують у процесі роботи з відеоматеріалами.

На початковому етапі просте висловлювання як одиницю навчання опрацьовують й ізольовано, і як складову висловлювання вищого рівня (ситуативного, мікротемного, тематичного). Просте висловлювання регулюється нормами мови, тому головне завдання цього етапу – їхнє засвоєння. Ефективність роботи визначається організацією матеріалу, який вивчають учні.

Кожне заняття має однакову структуру, яка підпорядковується головній меті роботи з відеоматеріалами – формуванню мовленнєвих навичок й розвитку мовленнєвих умінь. Система завдань має комунікативний, творчий характер. Передбачено виконання завдань в усній формі або ж як роботу з друкованою основою, поданою в дидактичних матеріалах для учнів. На кожному занятті здійснюється докладний поетапний аналіз відеофрагменту й мовленнєвого матеріалу.

Спираючись на методику використання технічних засобів навчання, розроблену Г.Г. Городиловою, ми дійшли висновку, що заняття варто проводити за дещо іншою схемою, а саме в три етапи.

Перший етап – підготовчий. Він має на меті зняття лексичних і граматичних труднощів, введення нового лексико-граматичного матеріалу. Цю роботу проводять до перегляду відеофрагменту. На цьому етапі доцільно використовувати різні види вправ на закріплення лексичного та граматичного матеріалу, працювати з невеликими навчальними текстами, що допомагають увести нові граматичні конструкції та незнайому лексику. На цьому етапі обов’язковим є хорове повторення слів та, за необхідністю, їх переклад, якщо відсутня зорова зображальна опора.

Другий етап – перегляд відеофрагменту, на якому відбувається емоційне сприйняття тексту, розуміння підтексту, здійснюється перегляд відеофрагменту з настановою на розуміння загального змісту, перевірка розуміння змісту за допомогою питань. Учні отримують картки, де написані головні герої цієї серії (перша колонка), їхні дії (друга колонка) у хронологічній послідовності. Перед переглядом учні перекладають слова з картки для перевірки розуміння змісту написаного в табличках. Після цього учні отримують завдання: «Now we'll watch a cartoon. Be ready to say what each animal is doing». Далі школярі дивляться мультфільм. Під час перегляду мультик зупиняється і відбувається коментування учнями дій героїв на рівні речення, що включає індивідуальну, фронтальну роботу та хорове проговорювання під час паузи.

Страницы: 1 2

Нове про педагогіку:

Поняття принципу навчання в дидактиці
Закономірності навчання достатньо обґрунтовані у науковому відношенні, то вони повинні виступати в якості вихідних вимог до організації навчального процесу. Ці вимоги в педагогіці прийнято називати д ...

Класифікація сучасних форм організації діяльності учнів на уроці
В сучасній дидактиці виділяють чотири форми організації навчальної діяльності учнів: • парна (взаємодія учня з учнем чи вчителя з учнем); • групова (вчитель одночасно навчає весь клас); • кооперативн ...

Навігація по сайту

Copyright © 2023 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com