Дослідження професійної спрямованості особистості студентів на педагогічну й дослідницьку спеціальності

Педагогіка і освіта » Проблема спрямованості особистості соціального педагога » Дослідження професійної спрямованості особистості студентів на педагогічну й дослідницьку спеціальності

Сторінка 1

Для дослідження особистісних якостей студентів ми використали наступні методики.

Тест Кеттелла. Багатофакторний опитник особистості опублікований Р. Б. Кеттелом в 1949р. Цей тест універсальний, практичний, подає багатогранну інформацію про індивідуальності. З його допомогою можна з'ясувати інтелектуальні, емоційно-вольові особливості, комунікативні властивості й особливості міжособистісної взаємодії. Питання носять прожективний характер, відбивають звичайні життєві ситуації.

У дійсному дослідженні використалася одна з модифікацій цього тесту - "17 ЛФ", що представляє автоматизований російськомовний варіант тесту "16PF" Кеттелла, доповнений службовою шкалою "соціальної бажаності" (SD). У його основі модифікований за рахунок психометрической адаптації перелік з 187 питань форм "А" і "В" . У цьому випадку застосовувалася форма "А" призначена, для людей від 16 років і більше. На основі якісного й кількісного аналізу змісту особистісних факторів і їхніх взаємозв'язків поруч авторів виділяються наступні блоки факторів:

1) інтелектуальні особливості (фактори B, M, Q1);

2) емоційно-вольові особливості (фактори C, G, I, O, Q3, Q4);

3) комунікативні властивості й особливості міжособистісної взаємодії (фактори A, H, F, E, Q2, N, L).

На основі 16-ти основних факторів обчислювалися 4 вторинних фактора: гнучкість-ригідність (QI), самодостатність-соціабельність (QII), раціональність - емоційність (QIII), напруженість-розслабленість (QIV). Підйом профілю вище 7 стенів інтерпретувався як виразність позитивного полюса фактора, показник менш 4 стенів інтерпретувався як виразність негативного полюса даного фактора. Визначення "кінців" осі фактора, як позитивних, так і негативних, умовно й не має ні етичного, ні психологічного змісту. Як відзначають В. М. Мельников і Л. Т. Ямпольський, "позитивний або негативний зміст вони можуть придбати тільки відносно конкретної діяльності".

Отримані результати оцінювалися нами стосовно до особливостей професійної діяльності педагогів і дослідників, оскільки в основі професійно значимих якостей даної професії лежать характерологічні особливості.

Тест смисложиттєвих орієнтацій (СЖО). Є адаптованою версією тесту "Зміст у житті" Джеймса Крамбо й Леонарда Махоліка. Адаптація тесту свідомості життя російською мовою була вперше виконана К. Муздибаєвмм. Інша російськомовна версія тесту свідомості життя була розроблена й адаптована А. Д. Леонтьевим в 1986 - 1988 роках. Версія К. Муздибаєва була взята за основу й видозмінена. Відповідно до оригіналу тест являє собою набір з 20 пунктів, кожний з яких являє собою твердження з роздвоєним закінченням: два протилежних варіанти закінчення задають полюса оцінної шкали, між якими можливі сім градацій переваги. Випробуваним пропонується вибрати найбільш підходящу із семи градацій і підкреслити або обвести відповідну цифру.

Тест смисложиттєвих орієнтацій включає, на ряді із загальним показником свідомості життя, п'ять субшкал, відбиває три конкретних смисложиттєвих орієнтацій і два аспекти локусу контролю:

Субшкала 1. Мети в житті.

Субшкала 2. Процес життя або інтерес і емоційна лабільність.

Субшкала 3. Результативність життя або задоволеність самореалізацією.

Субшкала 4. Локус контролю - Я (Я - хазяїн життя).

Субшкала 5. Локус контролю - життя або керованість життя.

Тест цінностей. Для дослідження системи ціннісних орієнтацій педагогів і дослідників у структурі професійно значимих особистісних якостей нами була використана методика М. Рокіча (RVS - Rokeach Value Survay), адаптована А. Гоштаутасом, А. А. Семеновим і В. А. Ядовим. У нашому дослідженні використалася форма "Е", модифікована Д. А. Леонтьевим. Методика заснована на прийомі прямого ранжирування двох списків по 18 цінностей у кожному: термінальних (цілей-цінностей-мет) і інструментальних (коштів-засобів-цінностей-засобів), видрукуваних на аркушах паперу за абеткою. Випробуваним пропонувалося поставити проти кожного позначення відповідне рангове число від 1 до 18.

Термінальні цінності - це основні цілі людини, вони відбивають довгострокову життєву перспективу. Те, до чого він прагне зараз і в майбутньому. Студенти першої групи виділили для себе наступні найбільш важливі для них цінності - мети:

Інструментальні цінності характеризують засобу, які вибираються для досягнення цілей життя. Вони виступають як інструмент, за допомогою якого можна реалізувати термінальні цінності. Додамо, що подібний розподіл цінностей досить умовно, тому що на певних, особливо ранніх, етапах формування особистості інструментальні цінності, що виражають в основному якості особистості, можуть виступати і як мети життя, відіграючи роль термінальних.

Для конкретизації критеріїв ранжирування випробуваним пропонувалося враховувати не тільки значимість цінності, але й ступінь її реалізованості. Для цього послу завершення ранжирування обох списків випробуваним пропонувалося оцінити у відсотках ступінь реалізованості кожної із цінностей у його житті. Для одержання групових результатів для кожної із цінностей підраховувалося середнє арифметичне значення рангу за даними всієї групи, а потім отримані усереднені ранги всіх цінностей удруге ранжировались у порядку зростання: цінності з найменшим рангом приписувався вторинний ранг 1, що випливає 2 і т.д. Результатом цієї процедури була групова ієрархія ціннісних орієнтацій, представлена в тій же формі, що й індивідуальні результати. Цінності, що потрапили у верхню частину ієрархії, інтерпретувалися як предпочитає, у середню й нижню частину як незначущі. Крім того, нами аналізувалася спрямованість ціннісних орієнтацій даної професійної групи.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Нове про педагогіку:

Особливості змісту використання ідей вальдорфської педагогіки у сучасних школах
Стрижнем вальдорфської педагогіки є свобода, але не в значенні асоціальності людини. Вальдорфська школа не орієнтує дітей у виборі світогляду, конкретної "контр-культури", а допомагає їм ві ...

Педагогічні умови професійної адаптації викладача вищого навчального закладу
Реформування системи освіти України, пов'язане з глобальною інтеграцією у світовий освітній простір, суттєвою модернізацією всіх її складових, орієнтацією на гуманістичні цінності, на пріоритет еколо ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com