Психологічні фактори спрямованості особистості соціального педагога

Педагогіка і освіта » Проблема спрямованості особистості соціального педагога » Психологічні фактори спрямованості особистості соціального педагога

Сторінка 2

- цінності-засобу, що формуються в ході оволодіння теорією, методологією, педагогічними технологіями (еталони професійного спілкування, діяльності); включають цінність-відносини, які визначають відносини до діяльності й до себе, цінності-якості й цінності-знання (упорядкована й організована система теоретичних і методологічних педагогічних знань, умінь, навичок).

"Акмеологічний "багаж" педагога визначає цілеспрямованість відбору нових цінностей, їхній перехід у мотиви поводження й педагогічні дії. "Вічними" орієнтирами педагогічної діяльності є гуманістичні параметри".

Все вищесказане дозволяє констатувати, що блок професійно-ціннісних орієнтацій як компонент акмеологічної спрямованості особистості, включає наступні цінності:

- соціально обумовлені цінності педагогічної діяльності: виховання вільної, гармонічної особистості дитини, розвиток їхніх творчих здатностей, стимулювання пізнавальних інтересів, актуалізація потреби й прагнення до саморозвитку й ін. У контексті акмеологічного виховання соціально-педагогічні цінності в розвитку в школярів акмеологічної спрямованості: прагнення до досягнення успіху в справах, орієнтації на творчі способи діяльності, наявності пізнавальної мотивації й прагнення до саморозвитку, умінь аналізувати процес і результат своєї діяльності.

- особисті цінності педагогічної діяльності: цінності-мети (можливість розвивати професійно-творчих здатностей і займатися улюбленою справою, професійне самовдосконалення) і цінності-засобу (творчий характер педагогічної діяльності, освоєння професійних знань, умінь і навичок).

Тобто, професійно-ціннісні орієнтації педагога припускають його ціннісне відношення а) до дітей і проблем їхнього виховання й розвитку, б) до професійної діяльності й процесу підготовки до неї, в) до процесу власного професійного саморозвитку, самовдосконалення. Про сформованість ціннісної сфери акмеологічної спрямованості можна судити, отже, за такими показниками, як:

- знання особистістю змісту професійно-педагогічних цінностей;

- прийняття професійно-педагогічних цінностей як особисто значимих;

- вплив професійно-педагогічних цінностей на професійне (і життєве в цілому) цілєполягання й мотивацію професійної діяльності.

Професійне цілєполягання. "Ціль - усвідомлений образ що передбачає, бажаного результату, на досягнення якого спрямована дія людини; заздалегідь мислимий результат свідомої діяльності". Поняття "ціль" (ціль життя) - конкретно й тісно пов'язане з майбутнім результатом і діяльністю по його досягненню.

Цілєполягання (цілєутворення) - це процес породження людиною нових цілей своєї діяльності й способів їхнього досягнення. Особистісне цілєполягання є основою будь-якої діяльності, детермінуючи спрямованість особистості на цю діяльність.

Професійне цілєполягання - системоутворюючий фактор професіоналізму, основна характеристика професіоналізму особистості; ця побудова уявного образа результату професійної діяльності й потреба в його досягненні, що припускають усвідомлення результату, мотивацію його досягнення, самооцінку результатів діяльності (рефлексію) і потреба в самовдосконаленні (Г.І.Хозяїнов, Н.В.Кузьміна, Л.Є. Варфоломєєв, А.А.Деркач, В.Г.Зазикін).

Педагогічне цілєполягання А.К.Маркова зв'язує зі здатністю вчителя осмислювати власні життєві й професійні цілі, мети розвитку суспільства (у тому числі, властиво педагогічні соціальні цілі) і на цій основі виробляти нові цілі власної педагогічної діяльності, пропонуючи їх для оцінки своїм вихованцям. М.Г.Резніченко відзначає, що педагогові для ефективного індивідуально-професійного розвитку необхідно приділяти особливу увагу акмеологічному моделюванню своєї праці, що припускає, у тому числі, постійний аналіз професійних цілей і завдань, а також підвищенню своєї кваліфікації, що зв'язано, у першу чергу, з усвідомленою постановкою цілей професійного розвитку й вибором його способів.

Страницы: 1 2 3 4

Нове про педагогіку:

Діяльність шкільної бібліотеки, її значення та функції
Шкільна бібліотека надає інформацію і ідеї необхідні для успішного існування в сучасному інформаційному суспільстві, де знання виконують найважливішу роль. Шкільні бібліотеки щеплять тим, що вчиться ...

Взаємовідносини системи “куратор-студент”
Діяльність куратора потребує високого рівня культури, належної психолого-педагогічної підготовки, відданості педагогічній справі. Лише за такої умови він зможе формувати особистість студента. Зміст д ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com