Навчання лексичної компетенції на письмі

Оволодіння лексичною компетенцією є дуже важливим при вивченні іноземної мови, оскільки не знаючи лексики, неможливо створити ніяких мовленнєвих конструкції. Знаючи граматику, але не знаючи лексику, ми не будемо знати чим наповнити наше речення.

Лексична компетенція використовується як на письмі, так і в усному мовленні. Говорячи про знання, якими мають оволодіти учні 4 класу, щодо лексичної компетенції на письмі, то згідно програми Міністерства освіти та науки України діти повинні вміти:

Писати слова, словосполучення, речення;

Оформлювати лист, листівку-привітання;

Описувати свій клас, кімнату, ігри, погоду, сім’ю, свята, людей та тварин;

Писати на слух до 8 речень.

Для того,щоб учні могли оволодіти цими вміннями, вони мають володіти навичками техніки письма іноземною мовою, які включають в себе графічні/каліграфічні та орфографічні навички.

Каліграфічні навички учні оволодівають на самому першому етапі вивчення іноземної мови, якщо дана мова є першою в навчальному закладі, то протягом першого класу. Оволодівши графічними навичками, учні починають вивчати орфографію, яка полягає у вмінні правильно, без помилок писати слова, словосполучення, тобто у вмінні написання слів у відповідності до правил використання письмових знаків у кожному конкретному слові.

Орфографічні системи іноземних мов, що вивчаються в середніх навчальних закладах, базуються на чотирьох основних принципах:

1. фонетичному, коли буква повністю відповідає звуку, тобто опорою є вимова;

2. морфологічному, коли написання визначається правилами граматики (морфології) незалежно від фонетичних умов, наприклад, у споріднених словах чи формах;

3. традиційному (історичному), коли орфографічні форми є традиційно закріпленими і відображають зниклі норми вимови;

4. ідеографічному, коли звукові омоніми розрізняються за допомогою графічних знаків.

На початковому етапі навчання техніки письма важливо враховувати особливості графемно-фонемних відповідностей кожної іноземної мови і проводити цілеспрямоване навчання з метою подолання труднощів в оволодінні графемно-фонемною системою мови. Такі труднощів можуть бути викликані буквосполученнями, що передають один звук, або навпаки звуком, що зображується на письмі різними графемами.

З метою попередження помилок та навчання учнів правопису згідно з орфографією іноземних мов слід використовувати спеціальні вправи, націлені на формування стійких орфографічних навичок.

Існує дві підгрупи вправ: до першої групи входять вправи на списування (виписування) і дописування; до другої — вправи для запису на слух (диктанти різних видів).

Необхідно зазначити, що письмо є дуже важливим при формуванні лексичної компетенції, оскільки це дає змогу створювати додаткові асоціації, що допомагають запам'ятовувати лексичні одиниці, речення, структурні зразки. Також використання письмових вправ сприяє розвитку навичок користування лексичними та граматичними явищами, учні навчаються будувати своє усне мовлення, базуючись на зафіксовані в зошитах або на дошці структурні зразки, лексичні елементи, які взяті з їхніх письмових вправ. Як зазначається у Державному освітньому стандарті з іноземних мов в процесі навчання письма на початковому етапі в середній школі слід дотримуватись наступних принципів послідовного та поетапного засвоєння матеріалу:

для повідомлення ще невідомої системи письма окремі графічні знаки слід давати по черзі, з урахуванням певної градації складностей. Необхідно застосовувати спеціальні вправи для розвитку рукомоторних навичок;

орфографічні та лексичні знання слід давати одночасно, щоб у учнів вироблялась асоціююча єдність компонентів : значення – звукова форма – форма написання;

закріплення, тренування для засвоєння іншомовних знань повинні тісно пов’язуватись з повторенням орфографічних знань (переписування, письмове виконання завдань);

письмові вправи повинні супроводжуватися їх повною перевіркою;

короткі письмові роботи – як правило для контролю граматичних та лексичних знань, не повинні перевищувати 10 хвилин;

вправи та переписування на початковому ступені мають привчати учнів до специфічної форми написання іншомовних слів;

ретельно підібрані диктанти (слова, вибіркові й короткі) є придатні форми вправ для закріплення і контролю орфографічних знань;

в якості системних та епізодичних прийомів закріплення орфографічних знань використовуються вправи в підборі та протиставленні слів з однаковими та різними орфографічними елементами. Це сприяє поясненню орфографічних категорій та систематизації словникового запасу.

Нове про педагогіку:

Що таке інтерактивне навчання
Перш ніж перейти до ґрунтовного розгляду інтерактивних навчальних технологій та інтерактивного уроку спробуємо з'ясувати загальну суть інтерактивного навчання і порівняємо його із загальновідомими, т ...

Особливості домашньої роботи молодших школярів
Працюючи над домашнім завданням, школяр продовжує навчатися, тому тут, як і в процесі засвоєння знань на уроці, необхідно забезпечувати додержання основних дидактичних принципів: активності і самості ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com