Програма соціально-педагогічного забезпечення здоров’язберігаючої діяльності учнів загальноосвітньої школи

Педагогіка і освіта » Соціально-педагогічне забезпечення здоров’язберігаючої діяльності учнів загальноосвітньої школи » Програма соціально-педагогічного забезпечення здоров’язберігаючої діяльності учнів загальноосвітньої школи

Сторінка 5

Валеологізація виховного процесу та змісту освіти у процесі вивчення навчальних дисциплін в умовах інтенсивного використання новітніх інформаційних технологій навчання, підвищити рівень фізичного, психічного і духовного здоров’я учнів та зменшити рівень загальної захворюваності дітей засобами валеологічної освіти. Це означає, що вся навчальна, виховна, позакласна робота тісно пов’язана з піклуванням про здоров’я кожної дитини, прищеплення школярам навичок здорового способу життя та попередження шкідливих звичок.

Організація валеопедагогічного моніторингу полягає в тому, щоб сприяти самоаналізу, самооцінці вчителем власної здоров’язберігаючої діяльності з учнями, батьками, громадськістю, функціями якого є оцінювання поточного стану діяльності педагога й учня, спостереження за динамікою педагогічного процесу. Такий підхід до вивчення особистості учня та його стану здоров’я, учбової ситуації напрямлений перед усім на осмислення реальних учбових можливостей: показника навченості, навчання, пізнавальних інтересів, мотивів учіння до збереження здоров’я, а також на встановлення причин погіршення стану здоров’я окремих учнів, показника задоволеності учнів і вчителів освітнім процесом, емоційного стану учнів, характеру внутрішньо-шкільних взаємовідносин, педагогічної культури учителів з точки зору збереження і зміцнення здоров’я учнів.

Інфраструктура школи:

матеріально-технічне забезпечення школи (забезпечення школи теоретико-методичними матеріалами для організації здоров’язберігаючого навчального процесу, технічними засоби для ефективного виконання завдань навчально-виховного процесу);

спортивно-оздоровча база школи (наявність спеціально обладнаних приміщень та місць для оздоровлення та заняття різними видами спорту, спортивний інвентар);

соціально-психологічна служба (спеціалісти соціально-психологічної підготовки, соціальні педагоги, психологи та практичні психологи);

моніторингова служба (здійснення контролю та перевірка стану здоров’я учнів у процесі навчання в школі, а також внесення необхідних змін у навчально-виховний процес за допомогою аналізу результатів моніторингу);

медично-діагностична служба (забезпечення медичного контролю за станом здоров’я учнів з медичної точки зору, а також надання такої допомоги).

Очікуваний результат: сформованість до здоров’язберігаючої діяльності учнів загальноосвітньої школи, а саме зміцнення і збереження здоров’я.

Отже, на основі та за допомогою даної програми можна здійснюювати в загальноосвітніх школах здоров’язберігаючу діяльність, тим самим працювати над вирішення проблем зі здоров’ям учнів та займатись його зміцненням.

Дослідження стану здоров’я школярів та діяльності школи у напрямку збереження і зміцнення здоров’я учнів свідчить про необхідність активного використання здоров'язберігаючих технологій в навчально-виховному процесі загальноосвітніх шкіл. Зміст здоров'язберігаючих технологій вельми різноманітний і включає заходи, які направлені на збереження основних складових здоров'я учнів, головним чином на фізичне здоров'я. Ефективність використання здоров'язберігаючих технологій залежить від професійної підготовленості педагогів, а також від взаємодії між педагогами учнями і батьками.

Використання результатів цих досліджень дає можливість спроектувати відповідну програму соціально-педагогічної технології з формування здорового способу життя, ґрунтуючись на інтегративному та особистісно орієнтованому підходах до визначення змісту освіти і виховання.

Зазначене вище дозволяє дійти важливого висновку про те, що назріла необхідність розробити уніфіковане міждисциплінарне предметне поле шкільної програми, у рамках якої знаходили б відображення проблеми здорового способу життя, збереження здоров’я та його зміцнення як у контексті формувального, так і діагностичного спрямувань Відтак, процес здоров’язбереження учнівської молоді постає інтегрованим, таким, що має забезпечувати інтеграцію природничих та гуманітарних знань.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Нове про педагогіку:

Поняття та основні категорії проблемних сімей
Сім’я – соціальне утворення, що має в кожному конкретно – історичному типі суспільства свою специфіку, свої традиції в національній культурі. Сучасна сім’я визначається як соціальна група, яка склада ...

Категорія відмінку іменників
Під категорією відмінка розуміється граматична категорія, що представляє собою одиничність значення відношення позначеного предмету до інших предметів, дій, ознака і засобів його матеріального, мовно ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com