Програма соціально-педагогічного забезпечення здоров’язберігаючої діяльності учнів загальноосвітньої школи

Педагогіка і освіта » Соціально-педагогічне забезпечення здоров’язберігаючої діяльності учнів загальноосвітньої школи » Програма соціально-педагогічного забезпечення здоров’язберігаючої діяльності учнів загальноосвітньої школи

Сторінка 1

Формування у підростаючого покоління мотивації до здорового способу життя потребує системної комплексної роботи, яка спрямована на діагностику, корекцію функціонального, психофізіологічного та духовно-морального стану людини. Сформовані знання, вміння й навички забезпечують необхідний рівень працездатності, моралі та духовності кожного, й в першу чергу – дитини. Вони дають змогу зберегти та зміцнити здоров’я та сприяють свідомому ставленню до власного здоров’я [37]. Тому було розроблене соціально-педагогічне забезпечення здоров’язберігаючої діяльності учнів загальноосвітньої школи, і схема, якої зображена нижче (Див. Рис. 2.16).

Мета: формування готовності в учнів до здоров’язбереження.

Завдання:

організація моніторингу здоров’я та стану навчального середовища;

формування знань в учнів про здоровий спосіб життя;

упровадження сучасних технологій діагностики оздоровлення і реабілітації.

На основі аналізу наукових праць було виділено і покладено в основу експериментальної програми наступні принципи:

Принцип інтегративності − передбачає єдність педагогічних вимог школи, сім'ї і громадськості. Організація родинного виховання та освіти як важливої ланки виховного процесу і забезпечення педагогічного навчання батьків. Здійснення гуманних, стійких і єдиних вимог до дітей з боку різних соціальних інститутів, посилення педагогічного впливу на них, підвищення спільними зусиллями ефективності виховного процесу.

Принцип послідовності, систематичності, варіативності форм і методів соціально-педагогічної роботи передбачає: свідомість, самодіяльність і творчу ініціативу учнівської молоді, поєднання педагогічного керівництва з ініціативою і самодіяльністю; зв’язок виховання з життям, трудовою діяльністю народу і продуктивною працею; прищеплення любові до праці і до людей праці; розвиток у дітей і молоді трудових навичок і вмінь, готовності до життєвої адаптації в умовах ринкових відносин.

Рис. 2.16 Схема соціально-педагогічного забезпечення здоров’язберігаючої діяльності учнів загальноосвітньої школи

Принцип індивідуалізації та диференціації навчально-виховного процесу означає врахування у виховній роботі рівнів фізичного, психічного, соціального, духовного, інтелектуального розвитку вихованців, стимулювання активності, розкриття творчої індивідуальності кожного.

Принцип неперервності − це забезпечення цілісності і наступності у вихованні, перетворення його у процес, що триває впродовж усього життя людини. Нероздільність навчання і виховання, що полягає в їх органічному поєднанні, підпорядкуванні змісту навчання і виховання формування цілісної та всебічно розвиненої особистості.

Принцип природо-відповідності означає врахування багатогранної і цілісної природи людини, вікових та індивідуальних особливостей дітей, учнівської та студентської молоді, їх анатомічних, фізіологічних, психологічних, національних і регіональних особливостей.

Принцип оздоровчої спрямованості полягає у створенні належних умов для навчально-виховного процесу, який у свою чергу спрямований на поліпшення та зміцнення стану фізичного і психологічного здоров`я дітей.

Компонентами здоров’язбережувального освітнього процесу є:

Аксіологічний компонент акцентує увагу на суб’єктивні й ціннісній позиції вчителя у навчально-виховному процесі. Аксіологія (в перекладі з грецької – цінність) – теорія цінностей, розділ філософії, який вивчає питання, пов’язані з природою цінностей, їх місцем у реальності, зі структурою ціннісного світу. Тобто вивчаються зв’язки різних цінностей між собою, з соціальними, культурними факторами, зі структурою особистості.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Нове про педагогіку:

Форми правової свідомості
Узагальнивши дослідження, можна виділити такі форми правової свідомості, як індивідуальну, яка виражає ставлення конкретної людини до тих чи інших соціальних явищ, системи її поглядів, уявлень та пер ...

Показники фізичної підготовленості учнів молодших класів до і після проведення експерименту
Фізична підготовленість школярів 9 років визначалася за показниками розвитку швидкості, координаційних здібностей, гнучкості, сили і витривалості. Використовувалися тести, пропоновані в «Державніх те ...

Навігація по сайту

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com