Проблема здоров’язбереження у науковій літературі

Сторінка 4

Істотною і достатньо близькою до проблеми нашого дослідження є розробка здорового способу життя в рамках акмеологічної теорії шкільного освітнього і виховного процесу (Н. В. Кузьміна, Н. Є. Кузнецова, О. А. Дубасенюк та ін.), яка розглядає процес формування життєвої стратегії вихованців як стратегії стабільного розвитку особистості і індивідуальності дитини в умовах нестабільного суспільства, що провокує певні відхилення в еталонному способі життя.

Істотне значення для дослідження проблеми формування здорового способу життя має також інтеграційна концепція особистості, яка затверджує особистісний образ буття людини і доводить, що особистість – це не структурний феномен, не "системна якість індивіда", не соціальна роль або ж соціальний образ, а сама людина у всій цілісності її психосоматичних характеристик. Ця концепція безпосередньо пов'язана з філософськими положеннями теорії М. О. Бердяєва про те, що особистість – це цілісний образ людини, в якій духовне начало панує над духовними і тілесними силами людини. Аналіз зазначених філософських положень дозволяє дійти висновку про необхідність залучення до досліджуваної проблеми наукового потенціалу персонології – особливого напряму в академічній психології, що займається вивченням особистісних показників розвитку індивідуума. У персонології найбільше значення набули результати розробок у сфері психоаналізу (З. Фрейд), біхевіорізму (Б. Скіннер) і гуманістичної психології (3. Фромм, До. Роджерс, А. Маслоу, А. Адлер, Д. Юнг та ін.).

Для проектування особистісно орієнтованого підходу до формування здорового способу життя в молодих людей особливе значення має індивідуальна теорія особистості А. Адлера, зокрема такі її положення, як:

1) визначення «творчої сили» як усвідомленій активності особистості, яка формується під впливом творчих здібностей;

2) ідея взаємообумовленості поведінки дитини і соціального контексту суспільних відносин співпраці;

3) зведення до взаємозв'язаної системи успішного стилю життєдіяльності, способу життя, поведінки і навичок, які визначають унікальність особистості кожної дитини; у теорії А. Адлера ця система реалізується як чітка впевненість в тому, що людина є господарем власної долі;

4) затвердження ідеї окремого для кожної особистості енергетичного рівня, встановленого в ранньому дитинстві, який варіюється від активності до апатичності та виконує конструктивну або деструктивну роль залежно від соціального інтересу.

Аналітична теорія особистості К. Юнга може бути використана нами під час нашого дослідження з погляду звернення цього науковця до поняття самості як найважливішого колективного архетипу. У цьому контексті для розробки інтегративного й особистісно орієнтованого підходів до формування здорового способу життя молодих людей важливою є теза про те, що розвиток самості – головна мета людського життя, результатом чого повинне стати формування "Я", тобто становлення цілісного, неповторного і єдиного індивіда. Вважаємо, що здоровий спосіб життя є і складовою, і найголовнішою характеристикою вказаної цілісності і неповторності. При цьому формування здорового способу життя кожної окремої дитини в рамках аналітичної теорії розглядається нами як процес індивідуалізації, тобто динамічної еволюціонуючої інтеграції різних протидіючих особистісних сил і тенденцій, які ведуть до кристалізації цілісного стилю життя.

Поза сумнівом, значний внесок до особистісно орієнтованої теорії навчання і виховання внесли представники гуманістичної теорії. Ґрунтуючись на філософії екзистенціалізму (С. Кьеркегор, Д. Ясперс, М. Хайдеггер, Ж. − П. Сартр), вони розглядають особистість як результат поетапного і специфічного усвідомлення людиною унікальності її буття, що є важливим висновком для розробки положень особистісно орієнтованого підходу до формування здорового способу життя. Крім того, в рамках гуманістичної теорії особистості сформульований висновок про те, що кожна людина відповідає за власну долю і діяльність, а значить, і за власний спосіб життя.

У контексті з'єднання гуманістичної і індивідуалістичної теорій істотне значення для побудови особистісно орієнтованої моделі формування здорового способу життя має диспозиційна теорія особистості Р. Олпорта, що виявляється у виявленні потенціалу особистісного зростання, самореалізації, на підставі чого відбувається розвиток конкретної особистості, Важливим для особистісно орієнтованої моделі формування здорового способу життя студентів є виведення Р. Олпорта продуктивної орієнтації і особистісний розвиток як безперервне становлення, результатом чого є психологічно зріла людина, серед характеристик якої – формування власного досвіду на основі реальних виправданих домагань і прагнення досягти особистісно значущих і реалістичних цілей.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Нове про педагогіку:

Методика використання різних видів засобів під час формування природничих знань
Методи і прийоми знаходяться в тісному діалектичному взаємозв’язку. Кожен метод за певних умов може бути прийомом того чи іншого методу. Наприклад, розповідь, пояснення або бесіда можуть бути викорис ...

Роль вчителя іноземної мови у процесі навчання
Пошук ефективних шляхів навчання, розвиток пізнавальних інтересів і виховання у кожного школяра свідомого ставлення до оволодіння знаннями з англійської мови залишаються сьогодні дуже актуальними. Зу ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com