Зміст та форма ліричного твору

Сторінка 1

Особа, почуття й думки якої виражені у поезії, називається ліричним героєм. «Структурним і духовно-емоційним центром ліричного твору є його герой (ліричне «я»)». За визначенням Л. Новиченка, ліричний герой — це «поетичний тип епохи». Лірика узагальнює, типізує почуття багатьох людей. Водночас почуття й думки ліричного героя відображають і духовний світ самого поета. Об'єктивне й суб'єктивне бачення світу зливаються в ліриці нерозривно. Авторська свідомість у ліриці може бути виражена в найрізноманітніших формах. Це може бути і персоніфікований герой, і абстрактний образ поета, і навіть різні предмети.

Ліричний твір, як і будь-який інший твір мистецтва, становить органічну єдність змісту і форми. Поняття «зміст художнього твору» складне. У найширшому розумінні зміст ліричного твору — це почуття, роздуми, переживання, зумовлені явищами дійсності, які письменник, відповідно до свого світогляду, відібрав, осмислив і емоційно й естетично оцінив у творі.

Л. І. Тимофеев вважає, що в понятті «зміст» слід розрізняти принаймні три плани: безпосередній зміст, ідейний зміст та об'єктивно-історичний зміст.

Безпосередній зміст ліричного твору — це почуття, переживання, роздуми ліричного героя, якого не завжди можна ототожнювати з автором.

Ідейний зміст — це висновки й оцінки, які випливають з твору, активний вияв суб'єктивного ставлення письменника до того, що він змальовує. Саме в ідейній оцінці зображуваного найяскравіше виявляється ідеологічна сутність літературного твору.

Нарешті, об'єктивно-історичний зміст — це та історична дійсність, яка зумовила і свідомість поета, і ті життєві обставини, в яких він перебуває і які відображає в своїй творчості.

Так, спробуємо підійти до змісту вірша Т. Г. Шевченка «У нашім раї на землі .» Безпосередній зміст його — захоплення красою жінки-матері, милування її зворушливою любов'ю до дитини, глибоке співчуття гіркій долі матері-покритки, яку чекають горе, самотність, тяжка смерть.

Межи псами, на морозі,

Де-небудь під тином .

Об'єктивно-історичний зміст поезії — відображення безправного становища жінки в суспільстві, де панує кріпосне право.

Ідейним змістом цього чудового твору є засудження суспільства, яке принижує, доводить до загибелі жінку-матір.

Розглядаючи художній твір, не можна відокремлювати одне від одного поняття змісту та ідеї. Це може призвести до неправильного тлумачення ідеї твору, яка ніби може існувати поза змістом і вноситься у твір ззовні. Тому виводити ідею слід завжди із змісту. Інакше ідея нагадуватиме квітку, яку посадили на клумбі, але перед тим відірвали в неї корінь. «Ідея літературного твору — єдність всіх сторін його змісту . та ідейно-емоційної оцінки відтворюваного життя, — це образна, емоційна, узагальнююча думка письменника».

Лірика буває багатотемною і багатоідейною, хоча й не такою мірою, як великі художні полотна (роман, повість, поема). Розкриваючи провідну ідею ліричного твору, аж ніяк не можна обмежуватися нею, зводити все багатство ідейного змісту до певної формули.

Форма ліричного твору — це вся сукупність художніх прийомів і засобів вираження змісту, те, що пов'язує елементи змісту воєдино і без чого неможливе його існування. Форма так само багата й різноманітна, як і зміст. Поняття форми включає в себе і жанр твору, і його композицію, і образи.

Матеріалом, у якому втілюються образи дійсності у ліричному, як і будь-якому іншому літературному, творі, є мова. Вона й утворює його художню форму в усій сукупності її багатьох елементів. Мову лірики називають поетичною. Іноді під поетичністю мови розуміють насиченість її так званими художніми засобами, тобто тропами і фігурами. Однак таке розуміння поетичної мови звужене.

Естетично значущими елементами художньої форми твору можуть бути будь-які елементи мови. Це насамперед лексика. Не лише архаїзми, діалектизми, неологізми, емоційно забарвлені синоніми, а й будь-яке слово в ліричному творі набуває естетичної ваги. Легко переконатися, що «в істинно поетичному творі немає нейтральних слів. Будь-яке з них тут художньо цілеспрямоване, виконує ту чи іншу соціально-естетичну роль».

Багато важить і сам порядок розташування слів. Видатний чілійський поет Пaбло Неруда писав: «Вся думка може змінитися лише від того, що змістилось одне слово, або від того, що інше по-королівськи розсілося посеред фрази, яка не чекала його і не підкоряється йому».

Синтаксис також служить засобом оформлення змісту ліричного твору. Ще більшою мірою це стосується фразеології, оскільки переважна більшість фразеологізмів сама по собі є вже образними висловами.

Страницы: 1 2

Нове про педагогіку:

Загальне поняття про пісенну творчість
Пісенна творчість - вид музичної діяльності, якій належить значне місце в дошкільній педагогіці. Шляхи її розвитку складні й суперечливі. Один із них - застосування дитячого народного фольклору (ігри ...

Загальна характеристика рослинних ресурсів України
Територія України за А.Л. Тахтаджяном, входить до Циркумбулярної, а також частково (Південний берег Криму) до Середземноморської областей Бореального підцарства Голарктичного флористичного царства і ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com