Інтерактивні засоби, методи та вправи, що можуть бути використані на уроках алгебри в 7 класі

Педагогіка і освіта » Використання інтерактивних методів навчання при вивченні рівнянь та нерівностей у курсі алгебри 7 класу » Інтерактивні засоби, методи та вправи, що можуть бути використані на уроках алгебри в 7 класі

Сторінка 7

У другій частині ми аналізували програму курсу алгебри 7 класу. На її основі ми розробили комплекс рекомендацій щодо впровадження в програму інтерактивних вправ та технологій під час вивчення конкретних тем із розділів "Лінійні рівняння з однією змінною" та "Системи лінійних рівнянь з двома змінними".

Ми створили комплекс рекомендацій до кожної теми, підібрали вправи, які найкраще реалізують поставлені задачі щодо введення нового матеріалу, розширення і поглиблення знань, контролю та виявленню помилок у засвоєнні тем із вищезгаданих розділів. Також ми відмітили, на що потрібно звернути увагу при підготовці до окремих видів інтерактивних занять, вказали, де можуть виникнути ускладнення, шляхи їх уникнення.

Ми вважаємо, що наведені рекомендації будуть актуальними при проведенні інтерактивних уроків, але за умови врахування вікових особливостей дітей та існуючих особистісних взаємовідносин у класі. Інтерактивні технології в нашій роботі представлені як різновид активних методів навчання, тому що воно відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається, і учитель виступає лише в ролі організатора процесу навчання, лідера групи учнів. Інтерактивні технології найбільше відповідають особистісно орієнтованому підходу до навчання. У процесі застосування інтерактивних технологій, як правило, моделюються реальні життєві ситуації, пропонуються проблеми для спільного розв’язання, застосовуються рольові ігри, які сприяють формуванню в учнів умінь і навичок, виробленню особистих цінностей, створюють атмосферу співробітництва, творчої взаємодії в навчанні.

Інтерактивні технології дають можливість забезпечити глибоке вивчення матеріалу, діти освоюють усі рівні пізнання - знання, розуміння, застосування, аналіз, синтез, оцінку. Змінюється роль учнів, вона перетворюється на активну: вони приймають важливі рішення щодо процесу навчання, а також змінюється основне джерело мотивації навчання, воно стає внутрішнім (це інтерес самого учня), і значно підвищується роль особистості педагога. Вчитель більше розкривається перед учнями, виступає як лідер, організатор. Сутність інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес організується на засадах постійної активної взаємодії усіх учнів класу. Це співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання у співпраці), де учень і вчитель рівноправні, рівнозначні суб’єкти навчання, розуміють, що вони роблять, рефлектують з приводу того, що вони знають, уміють і здійснюють. Інтерактивні методи сприяють інтенсифікації й оптимізації навчально-виховного процесу й дають змогу: полегшити процес засвоєння програмового матеріалу; активізувати навчальну діяльність учнів; формувати навички аналізу навчальної інформації, творчого підходу до засвоєння навчального матеріалу; формулювати власну думку, правильно її висловлювати, додавати свою точку зору, аргументувати й дискутувати; моделювати різні ситуації й збагачувати власний соціальний досвід через включення в різні життєві ситуації; вчитися слухати іншу людину, поважати альтернативну думку, прагнути до діалогу; налагоджувати конструктивні стосунки в групі, визначати своє місце в ній, уникати конфліктів, шукати компроміси; знаходити раціональні шляхи розв’язання проблем, формувати навички проектної діяльності, самостійної роботи, виконання творчих робіт.

За умов інтерактивного навчання учень може навчатися робити свідомий вибір серед широкого спектра альтернатив і брати на себе відповідальність приймати самостійні рішення, щодо розв'язку задач та вправ. Важливо, що кожен може це робити свідомо й грамотно. У результаті застосування інтерактивних технологій створюються сприятливі можливості й для духовного розвитку особистості, а також ефективному процесу соціалізації.

Страницы: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Нове про педагогіку:

Граматичні форми слова і граматичні категорії
Граматичними формами слова називаються ті видозміни одного і того ж слова, які, виражаючи одне і те ж поняття, один і той же лексичний зміст, або розрізняються додатковими смисловими відтінками, або ...

Уміння і навички як категорії вираження цілей навчання
Знання самі по собі, без умінь їх застосовування мали б невелику цінність. Уміння надають знанням особливої ваги і значу­щості. Уміння — це знання в дії. Відомо, що в кожному продукті людської діяльн ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com