Інтерактивні засоби, методи та вправи, що можуть бути використані на уроках алгебри в 7 класі

Педагогіка і освіта » Використання інтерактивних методів навчання при вивченні рівнянь та нерівностей у курсі алгебри 7 класу » Інтерактивні засоби, методи та вправи, що можуть бути використані на уроках алгебри в 7 класі

Сторінка 6

Інтерактивний урок-це перш за все результат творчого пошуку вчителів, єдиного підходу до класифікації таких уроків немає і запровадити одну яку-небудь класифікаційну схему - означало б знищити саму ідею нетрадиційності. Кожен урок, звичайний чи інтерактивний, у процесі вивчення розділу, великої цілісної теми займає своє, тільки йому належне місце, тобто є елементом усієї системи уроків з цієї теми.

Інтерактивна взаємодія включає як домінування одного учасника процесу над іншим, так і однієї думки над іншими. У ході інтерактивного навчання школярі навчаються: спілкуватися; не лише слухати, а й чути співрозмовника; критично мислити; приймати обмірковані рішення. Уроки алгебри, організовані за інтерактивними технологіями, сприяють розвитку мислення учнів уміння вислухати товариша і зробити свої висновки, вчитися поважати думку іншого і вміти аргументувати думку свою.

Характерними рисами інтерактивного уроку є виконання стандартних елементів нестандартними способами. Варіюючи тривалість одного або декількох з цих елементів за рахунок інших та змінюючи їх порядок навіть незначною мірою, ми отримаємо різні типи уроку.

Проаналізувавши програму курсу алгебри 7 класу, ми розробили комплекс рекомендацій щодо впровадження в програму інтерактивних вправ та технологій під час вивчення тем із розділів "Лінійні рівняння з однією змінною" та "Системи лінійних рівнянь з двома змінними".

Згідно з програмою курсу ми підібрали найбільш підходящі вправи для вивчення тем із цих розділів, навели обґрунтування, чому саме наведені технології є найкращими для застосування на конкретних етапах введення нового матеріалу, перевірки та закріплення вивченого. З урахуванням вікових особливостей підлітків, наведених у попередньому розділі, ми вважаємо, що за допомогою запропонованих нами методів та технологій засвоєння матеріалу буде проходити легше, цікавіше, а знання, набуті на інтерактивних уроках, проведених за запропонованими рекомендаціями, залишаться в пам’яті дітей у більшому обсязі, ніж після традиційних уроків.

Інтерактивний урок дозволяє підсилити концентрацію вольових, інтелектуальних, емоційних зусиль учнів як під час підготовки до уроку, так і при його проведенні. У зв´язку з цим спостерігається значна пізнавально-організаційна і творча активність дітей.

Крім того, використання інтерактивних методів дозволяє реалізувати ідею співпраці тих, хто навчає, і тих, хто навчається, вчить їх конструктивно взаємодіяти, сприяє оздоровленню психологічного клімату на уроці, створює доброзичливу атмосферу, значно підвищує мотивацію учнів до навчання. Важливо, щоб й цьому процесі учні займали не пасивну позицію, були не спостерігачами, а співтворцями уроку. Успіх залежатиме від ступеня довіри, оптимістичного ставлення вчителя до дитини. Ефект від використання інтерактивних прийомів максимальним буде тільки тоді, коли сам учитель глибоко усвідомить суть і необхідність такої роботи, при цьому врахує вікові особливості та рівень розвитку учнів класу.

Одне з основних завдань сучасної школи - створити умови для різнобічного розвитку підростаючого покоління. Такий підхід тісно пов'язаний з інтерактивними технологіями, мета яких - забезпечити активізацію і розвиток інтелекту, інтуїції, легкої продуктивності, творчого мислення, рефлексії, аналітико-синтетичних умінь та навичок з урахуванням можливостей кожної дитини. Інтерактивні методи навчання забезпечують активну взаємодію учнів і вчителя в навчальному процесі.

Особливо ефективним інтерактивне навчання є у формуванні комунікативних і мовленнєвих компетенцій школярів. Застосування інтерактивних технологій навчання: сприяє розвитку навичок критичного мислення та пізнавальних інтересів учнів; спонукає учнів виявляти уяву та творчість; розвиває вміння швидко аналізувати ситуацію.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Нове про педагогіку:

Шляхи формування творчої особистості
В умовах незалежності та розбудови Української держави надзвичайно велике значення має розвиток суспільного виробництва. Але ж він знаходиться у прямій залежності від знань і умінь людей, що створюют ...

Місце та значення творчих завдань для розвитку творчої діяльності
Потреби швидкого економічного оновлення господарства країни, зростання інформатизації суспільства, необхідність використання передових наукомістких технологій висувають перед школою ряд завдань, сере ...

Навігація по сайту

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com