Формування прийомів евристичної діяльності учнів в процесі засвоєння геометричних понять у початковій школі

Педагогіка і освіта » Формування прийомів евристичної діяльності учнів в процесі засвоєння геометричних понять у початковій школі

Сторінка 1

Пріоритетним завданням початкової шкільної математичної освіти є розвиток креативного учня – майбутнього спеціаліста з нешаблонним мисленням, здатного знаходити та приймати нестандартні рішення. Важливою умовою розв’язання цього завдання є формування у школярів евристичних умінь, що у свою чергу пов’язано з підвищенням ефективності опанування учнями розумових дій. Найбільш продуктивним шляхом активізації розумової діяльності є евристична спрямованість навчання.

Запровадження та використання евристичного навчання елементам геометрії зумовило необхідність удосконалення методики та технології навчання цього предмета. Фундаментальною базою для вирішення вказаного питання, зазначає Г.І. Саранцев, є вдосконалення системи формування геометричних понять.

Тому однією з актуальних проблем є вдосконалення системи засвоєння геометричних понять через формування прийомів евристичної діяльності.

Ліквідація цієї проблеми залежить від розв’язання наступних завдань:

Проаналізувати стан дослідженості проблеми формування геометричних понять учнів початкової школи.

Визначити можливість застосування евристичних прийомів при вивченні елементів геометрії в молодших школярів.

Розробити завдання з наочної геометрії, на основі яких можна формувати прийоми евристичної діяльності.

Незважаючи на велику кількість досліджень у галузі сфери формування прийомів евристичної діяльності на уроках математики, поза увагою науковців залишається проблема формування елементів геометричних понять як специфічної форми мислення шляхом організації евристичної діяльності учнів та управління нею.

Традиційна технологія процесу формування елементів геометричних понять у початковій школі заснована на методиці навчання математики, де досить добре досліджено і виділено етапи формування понять. Але вказаний процес не може бути алгоритмізованим в усіх деталях і потребує творчого підходу, його реалізації за допомогою задач, розв’язування яких базується на використанні різноманітних евристик.

Метою статті є розгляд доцільності використання прийомів евристичної діяльності при формуванні геометричних понять у початковій школі.

Виклад основного матеріалу. Формування поняття – одне з головних завдань навчання математики в школі.

Поняття – це форма мислення, в якій відображені істотні властивості об’єктів вивчення.

Процес формування понять, як правило, складний та довготривалий психологічний процес, який починається з утворення найпростіших форм пізнання – відчуттів, найчастіше відбувається за такою схемою: відчуття – сприйняття – уявлення – поняття. У випадках, коли поняття, що формується, пов’язане з категорією нескінченності (точка, пряма, площина), етап утворення відчуття не приносить користі для учня, тому випадає з загальної схеми.

Сформувати поняття про об’єкт означає розкрити всі істотні властивості об’єкта в їх цілісній сукупності. Діяльність учня (суб’єкта) при цьому спрямована на вивчення математичного об’єкта, а продуктом цієї діяльності, як зазначає Л.М. Фрідман, буде правильне поняття.

Проблема виховання творчої особистості у контексті формування геометричних понять передбачає вміння учнів бачити у поняттях, що вивчаються, найбільш суттєві властивості, розуміти їх значення для розв’язання відповідних практичних задач та застосовувати отриману систему знань про об’єкт у різних видах діяльності.

Страницы: 1 2 3 4 5

Нове про педагогіку:

Західноєвропейські традиції в музичній та театральній культурі України ХVII – XVIII ст
Висока музична культура завжди була характерною рисою розвитку українського народу, на різних етапах його історії сприяла формуванню української нації. З середини ХVII ст. почали з’являтися барокові ...

Педагогічні здібності
Педагогічні здібності. Сукупність психічних особливостей вчителя, необхідних для успішного оволодіння педагогічною діяльністю, її ефективного здійснення. Головною здібністю, що об'єднує всі інші, є т ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com