Дидактико-психологічні передумови організації творчих писемних робіт

Педагогіка і освіта » Використання творчих письмових завдань на середньому етапі навчання англійській мові » Дидактико-психологічні передумови організації творчих писемних робіт

Сторінка 1

Сьогодні питання про розвиток творчого писемного мовлення у теорії та практиці навчання іноземних мов є особливо актуальним. У працях зарубіжних авторів аналізуються i узагальнюються основні дидактичні та психологічні принципи навчання творчого писемного мовлення. Навчання писемного мовлення – це найскладніша проблема у процесі навчання іноземних мов. Найвищий ступінь труднощів складає самостійний вираз думок засобами народної мови.

Навчити вільно спілкуватися іноземною мовою можна, розвиваючи в учнів творчі здібності. Необхідність такого розвитку обумовлена гуманізацією шкільної освіти, що припускає спрямованість процесу навчання i виховання на формування всебічно розвинутої особистості. У період швидкого нарощування інформації, засобів вільного обміну у пpoцесі міжособистісного, міждержавного спілкування необхідно звернути увагу на те, щоб кожна дитина розвивала свої творчі здібності. Проблема розвитку творчих здібностей непроста i багатоаспектна. У психологів i педагогів існують різні точки зору як про природу здібностей, так i на саме поняття “творчість”.

Кожна людина наділена від природи творчим потенціалом. Здатності до творчості, тобто здатності самостійного творення чогось нового носять індивідуальний характер, i вони різноманітні, як різноманітні види людської діяльності.

Рівень прояву творчих здібностей може підвищуватися, знижуватися і залежить від життєвих обставин, мотивацій, характеру педагогічного впливу, інтересу до предмета й інших умов. Ми вважаємо, що характер педагогічного процесу – найважливіший фактор регулювання творчих здібностей. Педагогічний процес повинен будуватися таким чином, щоб забезпечити надалі прояв i максимально можливий розвиток творчих здібностей.

Особистісно-орієнтоване навчання спрямоване саме на те, щоб створити такі умови, які сприяли б розвитку кожного учня i його механізмів самореалiaцiї, адаптації, саморегуляції i самовиховання.

У сучасні психології існують дві точки зору на творчість.

1. Усяке мислення є творчим (нетворчого мислення не має)

2. Найбільш розповсюджене визначення творчого мислення засновано на характеристиці його за продуктом. У Великій радянській енциклопедії творчість визначається як діяльність людини, що створює нові матеріальні цінності. Але елементи творчості виявляються як у праці, так i в навчальній діяльності, де має місце прояв активності, самостійності думки, ініціативи, оригінальності суджень, творчої уяви.

Мислення завжди носить творчий характер, тому що воно спрямоване на відкриття нових знань. Там, де немає зразка, а учень знаходить щось нове, нехай суб'єктивно нове, то тут і виступає творче мислення.

Як основний критерії творчості часто розглядають оригінальність мислення – здатність давати відповіді, що далеко відхиляються від звичайних. Оригінальність виражає ступінь несхожості, нестандартності, несподіванки пропонованого рішення серед інших нестандартних рішень. Оригінальність народжується з подолання "правильного", очевидного, загальноприйнятого. Творчий характер мислення виявляється в таких його якостях як гнучкість, оригінальність, швидкість, глибина мислення (відсутність скутості, відсутність стереотипності), рухливість. Ці всі риси характеризують творчу людину. Протилежними якостями є інертність, шаблонність, стереотипність, поверховість мислення. В основі творчих здібностей лежать загальні розумові здібності. Не обов'язково, що високий рівень інтелектуальних здібностей припускає добре розвинуті творчі здібності.

Метод, зв'язаний із самостійним пошуком i відкриттями школярів, є методом проблемного навчання. Суть проблемного методу полягає у наступному. Перед учнями ставлять проблему, i учні самостійно або з допомогою вчителя досліджують шляхи i способи її рішення. Школярі висувають гіпотези, аргументують, міркують, доводять. Проблемне навчання учить дітей мислити самостійно, творчо, формує у них навички дослідницької діяльності.

Розвивати творчі здібності значить розвивати уяву. Процес навчання може протікати з різним додатком сил, при різній пізнавальній активності i самостійності школярів. У одних випадках він носить наслідувальний характер, в інших – пошуковий, творчий.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Нове про педагогіку:

Вдосконалення мовної культури
Сучасний освітньо-виховний процес повинен бути підпорядкований меті становлення особи дитини: розвитку його компетентності (комунікативною, інтелектуальною, фізичною), креативності, самостійності, ві ...

Поняття форм навчання
Чіткого визначення в педагогічній науці понять «форма організації навчання» чи «організаційні форми навчання», як і поняття «форми навчальної роботи» як педагогічних категорій поки що немає. А. Степа ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com