Роль педагогіки у процесі виховання

Педагогіка і освіта » Сучасний педагог » Роль педагогіки у процесі виховання

У загальній системі наук, в загальній системі "Речей і знань" педагогіка виступає як єдина наука, що має своїм предметом виховання людини.

Виникнувши як наука про виховання дітей і молоді, педагогіка у міру розширення меж виховання і сфери дії суб'єктивних чинників в житті суспільства усе більш стає наукою про загальні закономірності виховних дій на людей різного віку. Розвиваючись, кожна наука збагачує свою теорію, наповнюється новим змістом і здійснює диференціацію своїх досліджень. Цей процес торкнувся і педагогіки. Нині поняттям " педагогіка" позначається ціла система педагогічних наук.

Відособлення і формування педагогіки як науки були викликані зростаючими потребами суспільства в створенні спеціальних учбово-виховних установ, в теоретичному осмисленні і узагальненні досвіду навчання і виховання підростаючих поколінь, спеціальна підготовка їх до життя. Освіта і виховання, таким чином, перетворилися на об'єктивну потребу суспільства і стали найважливішою передумовою його розвитку.

Ось чому на певному етапі розвитку людського суспільства і, зокрема, в пізніший період рабовласницького ладу, коли виробництво і наука досягли значного розвитку, виховання виділяться в особливу громадську функцію, тобто виникають спеціальні виховні установи, з'являються особи, професією яких стало навчання і виховання дітей. Це мало місце у багатьох древніх країнах, але більш менш достовірні відомості про школи для хлопчиків дійшли до нас з Єгипту, країн Близького Сходу і античної Греції.

Вже у стародавньому світі багато громадських діячів і мислителі добре усвідомлювали і вказували на величезну роль виховання, як в розвитку суспільства, так і в житті кожної людини.

З античної Греції веде своє походження і термін " педагогіка", який закріпився в якості назви науки про виховання. У Древній Греції педагогами називалися раби, яким аристократи доручали наглядати за своїми дітьми, супроводжувати їх в школу і з школи, нести учбове приладдя, а також здійснювати з ними прогулянки. Грецьке слово " пейдагогос" (пейда - дитина, гогос - вести) означає " дітоводитель". Надалі педагогами стали називати спеціально підготовлених людей, які займалися навчанням і вихованням дітей, і для яких педагогічна діяльність була професією. Звідси особлива наука про виховання стала називатися - педагогікою.

Поступово слово «педагогіка» стало вживатися більш загально: для визначення мистецтва вести дитину протягом життя, тобто виховувати, навчати, давати освіту. Так педагогіка стала наукою про виховання і навчання дітей. Виховання виникло разом з появою людського суспільства. Воно невіддільне від соціального відтворення поколінь, природної потреби готувати до життя нащадків. Саме тому виховання є загальною і вічною категорією. Педагогічні знання систематизувались у вигляді висновків, порад, рекомендацій та існували в народних звичаях, обрядах, традиціях, народній творчості. Цей своєрідний звід правил і нормативів став джерелом розвитку соціальної поведінки людини в своїх основних постулатах: сповіді працелюбності, гостинності, любові до природи, взаємодопомоги, милосердя, поваги до старших, миролюбства, - того, що пізніше увійшло до кодексу життя цивілізованого суспільства, стало першоосновою педагогічної науки й практики.

Багато вчених минулого і сучасності прийшли до висновку, що виховання – це прилучення людини до всіх досягнень людської культури у такий спосіб, щоб вона жила в контексті загальнолюдської культури. Передача дітям духовних і матеріальних цінностей не здійснюється прямо. Вони “опановуються” духовними зусиллями самої особистості.

Нове про педагогіку:

Стан реалізації наступності у формуванні природничих знань у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку
Для з’ясування стану реалізації принципу наступності у формуванні природничих знань у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку у шкільній практиці проводився констатуючий експеримент. Він передба ...

Чому можна розглядати інтерактивне навчання як сукупність технологій
Якщо спробувати дати визначення поняття інтерактивна технологія навчання, то — це така організація навчального процесу, за якої неможлива неучасть школяра у колективному взаємодоповнюючому, засновано ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com