Практична реалізація міжпредметних зв'язків при вивченні курсу “Трактори та автомобілі”

Педагогіка і освіта » Впровадження міжпредметних зв’язків при підготовці трактористів-машиністів » Практична реалізація міжпредметних зв'язків при вивченні курсу “Трактори та автомобілі”

Сторінка 2

Взаємозалежне викладання предмета «Трактори й автомобілі» і загальноосвітніх предметів відіграє важливу роль у засвоєнні учнями наукових понять. Так, з поняттям про тертя учні знайомляться на уроках фізики ще у школі. На уроках по тракторам та автомобілям, вивчаючи теми «Кривошипно-шатунний механізм. Блок-картер і голівка циліндрів», «Системи змащення двигунів», «Зчеплення, коробка передач і роздавальні коробки»,- учні неодноразово закріплюють і поглиблюють це поняття, знайомлячи зі способами його зменшення і збільшення в техніку, зокрема в тракторі й автомобілі, а також з видами тертя: сухим, напівсухим, рідинним, граничним.

Таке поетапне ознайомлення учнів з тертям на уроках фізики, по тракторі і. автомобілю сприяє формуванню в них міцного поняття про тертя.

З метою поліпшення умов для реалізації зв'язків теоретичного навчання по предметі «Трактори й автомобілі» з загальноосвітніми дисциплінами, лабораторно-практичними заняттями і виробничим навчанням необхідно систематично проводити наступні організаційно-методичні заходи:

Розгляд на педагогічних радах, засіданнях методичних комісій і семінарах питань про реалізацію міжпредметних зв'язків.

Систематичне вивчення викладачами змісту загальноосвітнього, лабораторно-практичного і виробничого навчання учнів шляхом аналізу програм, учбово-методичних посібників і відвідування уроків.

3. Вивчення, узагальнення і упровадження викладачами передового педагогічного досвіду про реалізацію міжпредметних зв'язків шляхом взаємовідвідування уроків, проведення відкритих уроків, вивчення літератури, прослуховування лекцій, виступів з доповідями по даній проблемі і т.п.

4. Систематична і цілеспрямована робота з поліпшення підбору і виховання викладачів, поліпшенню їхнього якісного складу, рівня їх психолого-педагогічних, загальнонаукових, спеціальних знань й методичної майстерності (одержання педагогічного утворення на вечірніх і заочних відділеннях педагогічних і заочних відділеннях педагогічних вузів і інженерно-педагогічних факультетів технічних вузів, курсах, у процесі самоосвіти і т.п.).

Для реалізації міжпредметних зв'язків теоретичного навчання по предмету «Трактори й автомобілі» із загальноосвітніми, загальнотехнічними, спеціальними предметами і розділами виробничого навчання можна використовувати наступні методи і дидактичні прийоми:

- бесіду для виявлення знань учнів, необхідних для вивчення трактора й автомобіля;

- повторення учнями відповідного навчального матеріалу по предметах загальноосвітнього і професійно-технічного циклів перед вивченням визначеної теми по предмету «Трактори й автомобілі»;

- демонстрацію наочних приладдя й устаткування з кабінетів фізики, хімії на теоретичних уроках по тракторам та автомобілям;

- постійне підкреслення ролі знань по предметах загальноосвітнього та професійно-технічного циклів в успішному вивченні трактора й автомобіля;

- порівняння вивчених на уроках фізики двигуна внутрішнього згоряння з тракторним і автомобільним двигунами, електромагнітного реле з реле-регулятором, електродвигуна з електричним стартером і т. п:

У процесі теоретичного навчання по предмету «Трактори та автомобілі» викладач повинний постійно здійснювати міжпредметні зв'язки не тільки з фізикою, хімією, математикою, кресленням, але і з економічною географією та другими спеціальними предметами. А також розділами виробничого навчання (див.таблицю 3.1.) .

При роботі з плакатами, малюнками, кресленнями і схемами по тракторам й автомобілям учні використовують знання по кресленню — поняття про ескіз, робоче креслення деталей, складальному кресленні, призначенні перетинів і розрізів на кресленнях, умовному зображенні різьблення, а також уміння — читати і виконувати ескізи, креслення нескладних деталей і нескладні схеми. Виконуючи виміри й обчислення на уроках по тракторам та автомобілям, учні спираються на знання й уміння по математиці. Наприклад, при визначенні робочого обсягу циліндра двигуна внутрішнього згоряння учні використовують знання з курсу математики при обчисленні довжини окружності, площі кругу, обсягу циліндра, а також уміння користуватися логарифмічною лінійкою.

Таблиця 3.1.

Матеріал по фізиці і хімії, використаний на теоретичних уроках по предмету “Трактори та автомобілі".

Теми предмету

Знання

По фізиці

По хімії

Вступ. Класифікація і загальний пристрій тракторів і автомобілів

Роль фізики в розвитку техніки, сила, одиниця сили, сила ваги, маса тіла, швидкість руху, одиниця швидкості, вимір фізичних величин. Одиниці виміру довжини і часу, поняття про систему одиниць (1 курс)

Роль хімії у розвитку техніки ( 1 курс)

Ознайомлення з органами керування і пуском тракторів та автомобілів

Прості механізми, застосування важелів у техніку й у побуті, рівність роботи при використанні простих механізмів, «золоте правило» механіки (1 курс.)

Основи роботи двигуна внутрішнього згоряння

Температура тіла, одиниця температури, термометр, механічний рух, одиниці довжини, рівномірний і нерівномірний рух, інерція, взаємодія тіл, маса тіла, одиниці маси, тиск, одиниці тиску, тиск у природі і техніці, тиск газу, закон Паскаля чи атмосферний тиск, одиниці атмосферного тиску, механічна робота, потужність, одиниці потужності, плече сили, коефіцієнт корисної дії механізму, енергія, потенційна і кінетична енергія (1 курс)

Перетворення механічної енергії у внутрішню енергію; способи зміни внутрішньої енергії тіла, енергія палива, теплота згоряння палива, закон збереження і перетворення енергій у механічних і теплових процесах, робота газу і пари при розширенні, двигун внутрішнього згоряння, КПД теплового двигуна (1 курс).

Обертаючий момент, правило моментів, потужність, одиниці потужності, коефіцієнт корисної дії (9 кл.).

Температура, газові закони, закони Бойля-Маріотта, Гей-Люссака, Шарля, робота в термодинаміці, теплові двигуни, максимальне значення ККД теплових двигунів (1 курс)

Речовини, хімічні явища, хімічна реакція, молекули й атоми, кисень, окислювання, полум'я, повітря, склад повітря, горіння в повітрі речовин, умови виникнення і припинення горіння Горіння вуглецю (1 курс)

Кривошипно-шатунний механізм. Блок-картер і голівка циліндрів. Розподільний механізм

Сила тертя, підшипники ковзання і кочення, інерція (VI кл.).

Механічний рух, поступальний рух тіл, траєкторія руху тіла, вектор переміщення крапки тіла, що рухається, дії над векторами і проекціями, прямолінійний рівномірний рух, графічне представлення руху, прискорення, рівномірний рух, переміщення, швидкість і прискорення при криволінійному русі, рух по окружності, кут повороту, радіан, кутова і лінійна швидкість при рівномірному русі по окружності, прискорення при рівномірному русі тіла по окружності, інерція, перший закон Ньютона, інертність тіл, маса тіл, сила, другий закон Ньютона (1 курс)

Метали і неметали (1 курс.)

Системи охолодження двигуна

Температура тіла (1 курс). Теплопровідність, конвекція, конденсація пари, кипіння (1 курс.)

Взаємодія води з натрієм, кальцієм, залізом і ін., розчинність речовин у воді (1 курс.). Лужні метали, твердість води і способи її усунення (1 курс)

Системи змащення двигунів

Сила тертя, тертя ковзання, тертя катання, явище змочування, манометри (1 курс.).

Сухе тертя, закон збереження імпульсу, реактивний рух (1 курс.)

Взаємодія кислот з металами (1 курс.)

Системи живлення двигунів. Регулятори швидкості.

Сполучені посудини, атмосферний тиск, поршневий рідинний насос, закон Архімеда, плавлення тіл, сила пружності, інерція . Закон Бернуллі (1 курс.)

Хімічні властивості кисню, умови виникнення і припинення горіння, залежність розчинності газів від температури і тиску (1 курс.). Сіра, її взаємодія з металами, воднем, киснем (1 курс.). Основні види палива; способи спалювання твердого, рідкого і газоподібного палива, вугільна кислота (1 курс)

Пускові пристрої

Температура тіла, тертя, способи збільшення тертя (1 курс.)

Прискорення при рівномірному русі тіла по окружності, сила пружності (9 кл.)

Зчеплення, коробка передач і роздавальні коробки

Тертя ковзання, способи збільшення сили тертя (1 курс.). Плече сили, «золоте правило» механіки. Обертаючий момент (1 курс)

Ходова частина, підвіски і колеса

Центр ваги, стійкість рівноваги тіл (1 курс.)

Застосування чавуна і стали (1 курс)

Рульове керування. Гальмові системи. Гідравлічна начіпна система і робоче устаткування

Закон Паскаля (1 курс.). Способи збільшення і зменшення тертя (1 курс)

Основні відомості по електротехніці

Провідники і непровідники електрики, електричний струм, джерела струму, акумулятори, електричний ланцюг і її складові частини, напрямок, робота і потужність електричного струму, коротке замикання, запобіжники, електромагнітна індукція (1, 2 курси)

Акумуляторні батареї

Акумулятори, електричний струм у електролітах, дія електричного струму, одиниці сили струму і напруги, вольтметр, опір провідників (2 курс)

Щільність речовини, одиниці щільності

Знаки хімічних елементів, хімічні формули і рівняння, водень, хімічні властивості водню, вибух суміші водню з повітрям, кислоти, склад кислот; загальні властивості кислот (2 курс.). Сірчана кислота, хімічні властивості розведеної і концентрованої сірчаної кислоти, її значення в народному господарстві (2курс). Електроліти і неелектроліти, електролітична дисоціація кислот, лужів і солей, хімічні властивості кислот у світлі теорії електролітичної дисоціації (1 курс)

Генератори. Реле-регулятори

Джерела струму, електричний струм у металах, закон Ома для ділянки ланцюга, електромагнітне реле, явище електромагнітної індукції, генератор електричного струму (2курс)

"Конденсатори, ємність плоского конденсатора, з'єднання конденсаторів, різні типи конденсаторів, електричний струм у напівпровідниках, напівпровідниковий діод, індукційні струми в масивних провідниках, самоіндукція (1 курс).

Перемінний електричний струм, генерування електричної енергії, генератор перемінного струму (2 курс)

Батарейне запалювання. Система запалювання від магнето

Електричний струм у газах, несамостійний і самостійний розряди, трансформатор (1 і 2 курси)

Стартер. Звуковий сигнал. Контрольно-вимірювальні прилади. Допоміжні електродвигуни

Сила, що діє на провідник зі струмом у магнітному полі, обертання рамки зі струмом у магнітному полі, електродвигун, застосування електродвигунів .

Залежність опору від температури (1 курс)

Система висвітлення і світлова сигналізації на тракторах, автомобілях і комбайнах

Нагрівання провідників електричним струмом, закон Джоуля-Ленца, лампа накалювання, електричні нагрівальні прилади (2курс.)

Схеми електроустаткування тракторів, автомобілів і комбайнів

Електричний ланцюг та його складові частини (2курс.)

Страницы: 1 2 3 4

Нове про педагогіку:

Дистанційне навчання як перспективна інноваційна технологія навчання
Використання нових технологій передачі інформації, як уже відзначалося, істотно впливає на весь процес навчання, який заснований на цих технологіях. Оскільки вітчизняна практика дистанційного навчанн ...

Особливості організації навчально-виховного процесу США
У вищій школі США прослідковується посилення функціональної диференціації вузів: з одного боку, престижні університети і деякі чотирирічні коледжі проводять кваліфіковані наукові дослідження, з іншог ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com