Технологія забезпечення якості фундаментальної підготовки майбутніх вчителів математики

Педагогіка і освіта » Технологія забезпечення якості фундаментальної підготовки майбутніх вчителів математики

Сторінка 6

Наведемо поетапний розподіл освітніх цілей предметної технології курсу "Проективна геометрія" здійснено на основі узагальнення існуючих у педагогічній практиці способів постановки цілей за Б. Блумом (див. табл. 1) та представлено в табл. 2.

Таблиця 1

Категорії навчальних цілей в когнітивній області (за Б. Блумом)

Основні категорії навчальних цілей

Приклади узагальнених типів навчальних цілей

1. Знання – запам'ятовування й ре-продукція матеріалу, що вивчається.

Студент знає: терміни, що вживаються; конкретні факти; методи й процедури; основні поняття, правила та прийоми

2. Розуміння – перетворення (транс-формація) матеріалу з однієї форми вираження в іншу: інтерпретація матеріалу студентом (пояснення, короткий виклад); уявлення про подальший перебіг явищ, подій

Студент: розуміє факти, правила й принципи; інтерпретує схеми, графіки, діаграми; перетворює словесний матеріал у математичні вирази

3. Застосування – вміння вико-ристовувати вивчений матеріал в конкретних умовах і нових ситуаціях

Студент: застосовує закони, теорії в конкретних практичних ситуаціях, демонструє правильне застосування методу чи процедури, використовує поняття й принципи в нових ситуаціях

4. Аналіз – уміння розбити матеріал на складові так, щоб виразно виступала його структура

Студент: виділяє приховані (неявні) припущення, бачить помилки й недоліки в логіці роздумів, проводить відмінності між фактами й наслідками, оцінює значимість даних

5. Синтез – вміння комбінувати еле-менти, щоб отримати ціле, що містить новизну

Студент: пише творчі роботи, пропонує план проведення експерименту, використовує знання з різних галузей, щоб скласти план розв'язання тієї чи іншої проблеми

6. Оцінка – вміння оцінювати зна-чення того чи іншого матеріалу (доведення, художнього твору, дослідження, дослідницьких даних) для конкретної мети

Студент: оцінює логіку побудови матеріалу у вигляді письмового тексту, оцінює відповідність висновків до наявних даних, оцінює важливість того чи іншого продукту діяльності, виходячи з внутрішніх критеріїв, оцінює значимість того чи іншого продукту діяльності, виходячи із зовнішніх критеріїв якості

Таблиця 2

Категорії освітніх цілей предметної технології курсу "Проективна геометрія" (загальний підхід)

 

Етапи

Загальна мета

Проміжні (конкретні) цілі

Викладач

Студент

Викладач

Студент

Репродуктивні етапи

І – базовий

(знання)

Передає зміст навчальної фундаментальної дисципліни

Знає предмет, мету, завдання навчальної фундаментальної дисципліни та відтворює її зміст

окреслює та конктеризує зміст навчання;

описує та акцентує увагу на теоретичних основах для обгрунтування дидактичної проблеми;

перевіряє надані знання

знає геометричні об’єкти, основні математичні поняття, означення, теореми;

відтворює письмово й усно як окремі теми, так і весь матеріал в цілому

ІІ – інтерпретаційний

(розуміння)

Учить інтерпретувати викладений матеріал

Розуміє значення вивченого матеріалу, усвідомлює наявні міжпредметні зв’язки з іншими

науками

конкретизує математичні факти та явища, змістовно їх узагальнює;

прогнозує результати підготовки студентів на даному етапі;

обґрунтовує відповідні критерії, за якими можна відстежити результат на даному етапі

адаптує викладений матеріал, виділяє в ньому головне та відрізняє другорядне;

пояснює внутрішні й зовнішні взаємозв'язки в межах теми, розділу, навчальної дисципліни

Репродуктивні етапи

ІІІ – реалізаційний

(застосування)

Впроваджує заходи щодо ефективного застосування знань на репродуктивному рівні

Оперує теорією для розв’язування завдань репродуктивного характеру

пропонує завдання репродуктивного характеру;

органічно включає в навчальнй процес механізми аналізу, синтезу;

допомагає при виникненні труднощів;

уживає заходи щодо оптимізації навчального процесу на заняттях

розв’язує завдання відтворюючого характеру;

уміє визначати типи завдань, які розв’язуються за допомогою вивчених понять;

демонструє отримані знання на практиці

Пошукові етапи

ІV – структурний

(аналіз)

Створює умови для обробки поданої інформації

Вміє порівнювати, зіставляти й синтезувати інформацію; оцінювати як сам процес, так і результат; обґрунтовувати й міркувати; передбачає наслідки; перегруповує ідеї та зв’язки

наштовхує на диференціацію інформації, підкреслюючи внутрішні зв’язки;

навчає розпізнавати поняття та підводити свої дії під них;

допомагає виявити помилки в міркуваннях;

пояснює власну позицію

виділяє структуру поданого матеріалу;

розпізнає помилки в логічних міркуваннях;

формує у власній професійній діяльності систему цінностей на основі їх глибого осмислення

Пошукові етапи

V – інтегративний

(синтез)

Створює умови для діяльності на інтегративному рівні

Порівнює шкільні дисципліни з фундаментальни-ми, створює власні наробки щодо майбутньої професії, подає своє бачення процесу засвоєння теоретичних знань та вироблення професійних умінь

генерує ідеї та наштовхує студентів на подачу вивченого матеріалу;

називає сучасні математичні проблеми і вказує можливі шляхи їх розв’язання

пише творчі математичні роботи;

складає схеми, опори, які відтворюють теоретичний матеріал теми, розділу, курсу навчальної дисципліни;

самостійно виділяє проблеми в науці, осмислює їх і розв’язує

VI – підсумковий

(оцінка)

Створює умови для оволодіння вміннями оцінювати себе й товаришів

Оцінює власні результати й результати діяльності товаришів

покладає власні повноваження на студентів;

виступає арбітром, пропонує об’ктивні критерії;

підводить підсумки

критикує себе та інших: відповіді щодо викладу теорії, методи розв'язання задач, оформлення творчих математичних робіт тощо;

вибирає власну систему педагогічних цінностей, ціннісного ставлення до різноманітних підходів у розвитку математичної науки;

пропонує власну концепцію майбутнього вчителя математики

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Нове про педагогіку:

Використання дидактичної гри у формування математичних знань у молодших школярів
На уроках математики з молодшими школярами гра займає велике місце. Це головним чином дидактичні ігри, тобто ігри, вміст яких сприяє або розвитку окремих розумових операцій, або освоєнню обчислювальн ...

Розробка дидактичних і методичних матеріалів з ТН засобами програми Microsoft Excel
Microsoft Excel являє собою потужний інструмент, призначений для опрацювання, аналізу і відображення даних за допомогою електронних таблиць. Дидактичні матеріали, розробленні за допомогою табличного ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com