Технологія забезпечення якості фундаментальної підготовки майбутніх вчителів математики

Педагогіка і освіта » Технологія забезпечення якості фундаментальної підготовки майбутніх вчителів математики

Сторінка 6

Наведемо поетапний розподіл освітніх цілей предметної технології курсу "Проективна геометрія" здійснено на основі узагальнення існуючих у педагогічній практиці способів постановки цілей за Б. Блумом (див. табл. 1) та представлено в табл. 2.

Таблиця 1

Категорії навчальних цілей в когнітивній області (за Б. Блумом)

Основні категорії навчальних цілей

Приклади узагальнених типів навчальних цілей

1. Знання – запам'ятовування й ре-продукція матеріалу, що вивчається.

Студент знає: терміни, що вживаються; конкретні факти; методи й процедури; основні поняття, правила та прийоми

2. Розуміння – перетворення (транс-формація) матеріалу з однієї форми вираження в іншу: інтерпретація матеріалу студентом (пояснення, короткий виклад); уявлення про подальший перебіг явищ, подій

Студент: розуміє факти, правила й принципи; інтерпретує схеми, графіки, діаграми; перетворює словесний матеріал у математичні вирази

3. Застосування – вміння вико-ристовувати вивчений матеріал в конкретних умовах і нових ситуаціях

Студент: застосовує закони, теорії в конкретних практичних ситуаціях, демонструє правильне застосування методу чи процедури, використовує поняття й принципи в нових ситуаціях

4. Аналіз – уміння розбити матеріал на складові так, щоб виразно виступала його структура

Студент: виділяє приховані (неявні) припущення, бачить помилки й недоліки в логіці роздумів, проводить відмінності між фактами й наслідками, оцінює значимість даних

5. Синтез – вміння комбінувати еле-менти, щоб отримати ціле, що містить новизну

Студент: пише творчі роботи, пропонує план проведення експерименту, використовує знання з різних галузей, щоб скласти план розв'язання тієї чи іншої проблеми

6. Оцінка – вміння оцінювати зна-чення того чи іншого матеріалу (доведення, художнього твору, дослідження, дослідницьких даних) для конкретної мети

Студент: оцінює логіку побудови матеріалу у вигляді письмового тексту, оцінює відповідність висновків до наявних даних, оцінює важливість того чи іншого продукту діяльності, виходячи з внутрішніх критеріїв, оцінює значимість того чи іншого продукту діяльності, виходячи із зовнішніх критеріїв якості

Таблиця 2

Категорії освітніх цілей предметної технології курсу "Проективна геометрія" (загальний підхід)

 

Етапи

Загальна мета

Проміжні (конкретні) цілі

Викладач

Студент

Викладач

Студент

Репродуктивні етапи

І – базовий

(знання)

Передає зміст навчальної фундаментальної дисципліни

Знає предмет, мету, завдання навчальної фундаментальної дисципліни та відтворює її зміст

окреслює та конктеризує зміст навчання;

описує та акцентує увагу на теоретичних основах для обгрунтування дидактичної проблеми;

перевіряє надані знання

знає геометричні об’єкти, основні математичні поняття, означення, теореми;

відтворює письмово й усно як окремі теми, так і весь матеріал в цілому

ІІ – інтерпретаційний

(розуміння)

Учить інтерпретувати викладений матеріал

Розуміє значення вивченого матеріалу, усвідомлює наявні міжпредметні зв’язки з іншими

науками

конкретизує математичні факти та явища, змістовно їх узагальнює;

прогнозує результати підготовки студентів на даному етапі;

обґрунтовує відповідні критерії, за якими можна відстежити результат на даному етапі

адаптує викладений матеріал, виділяє в ньому головне та відрізняє другорядне;

пояснює внутрішні й зовнішні взаємозв'язки в межах теми, розділу, навчальної дисципліни

Репродуктивні етапи

ІІІ – реалізаційний

(застосування)

Впроваджує заходи щодо ефективного застосування знань на репродуктивному рівні

Оперує теорією для розв’язування завдань репродуктивного характеру

пропонує завдання репродуктивного характеру;

органічно включає в навчальнй процес механізми аналізу, синтезу;

допомагає при виникненні труднощів;

уживає заходи щодо оптимізації навчального процесу на заняттях

розв’язує завдання відтворюючого характеру;

уміє визначати типи завдань, які розв’язуються за допомогою вивчених понять;

демонструє отримані знання на практиці

Пошукові етапи

ІV – структурний

(аналіз)

Створює умови для обробки поданої інформації

Вміє порівнювати, зіставляти й синтезувати інформацію; оцінювати як сам процес, так і результат; обґрунтовувати й міркувати; передбачає наслідки; перегруповує ідеї та зв’язки

наштовхує на диференціацію інформації, підкреслюючи внутрішні зв’язки;

навчає розпізнавати поняття та підводити свої дії під них;

допомагає виявити помилки в міркуваннях;

пояснює власну позицію

виділяє структуру поданого матеріалу;

розпізнає помилки в логічних міркуваннях;

формує у власній професійній діяльності систему цінностей на основі їх глибого осмислення

Пошукові етапи

V – інтегративний

(синтез)

Створює умови для діяльності на інтегративному рівні

Порівнює шкільні дисципліни з фундаментальни-ми, створює власні наробки щодо майбутньої професії, подає своє бачення процесу засвоєння теоретичних знань та вироблення професійних умінь

генерує ідеї та наштовхує студентів на подачу вивченого матеріалу;

називає сучасні математичні проблеми і вказує можливі шляхи їх розв’язання

пише творчі математичні роботи;

складає схеми, опори, які відтворюють теоретичний матеріал теми, розділу, курсу навчальної дисципліни;

самостійно виділяє проблеми в науці, осмислює їх і розв’язує

VI – підсумковий

(оцінка)

Створює умови для оволодіння вміннями оцінювати себе й товаришів

Оцінює власні результати й результати діяльності товаришів

покладає власні повноваження на студентів;

виступає арбітром, пропонує об’ктивні критерії;

підводить підсумки

критикує себе та інших: відповіді щодо викладу теорії, методи розв'язання задач, оформлення творчих математичних робіт тощо;

вибирає власну систему педагогічних цінностей, ціннісного ставлення до різноманітних підходів у розвитку математичної науки;

пропонує власну концепцію майбутнього вчителя математики

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Нове про педагогіку:

Створення необхідних умов для навчання та виховання учнів з психофізичними особливостями
Як же створити необхідні умови для навчання та повноцінного розвитку учнів з особливими потребами? Необхідно мати чітке уявлення про рівень розвитку учня, його актуальні та потенційні можливості, пот ...

Метод експертної оцінки виконання основних технічних прийомів баскетболу
Для заглибленого аналізу ефективності використання експериментальної методики на показники технічної підготовленості була проведена експертна оцінка техніки виконання одного з основних технічних прий ...

Навігація по сайту

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com