Експериментальне дослідження ефективності формування комунікативних умінь і навичок молодших школярів на уроках рідної мови

Педагогіка і освіта » Формування у молодших школярів комунікативних умінь і навичок на уроках рідної мови » Експериментальне дослідження ефективності формування комунікативних умінь і навичок молодших школярів на уроках рідної мови

Сторінка 1

Підвищення рівня комунікативного розвитку молодших школярів на уроках рідної мови вимагало створення комплексної методики дослідження і методики розвитку та удосконалення кожної з них.

Методика формування комунікативних умінь і навичок учнів початкових класів включає в себе методичні напрямки, прийоми їх розвитку, засоби і системи завдань та способи отримання зворотної інформації як необхідної умови їх удосконалення.

Формування навичок вільного висловлення власних думок в усній чи писемній формах неможливе без оволодіння частковими уміннями осмислення теми, орієнтації в ситуації мовлення, добору фактичного матеріалу, а його структурної організації і мовного оформлення. Тому методика формування комунікативних умінь і навичок спрямована на розвиток спеціальних умінь у молодших школярів, а саме:

Бачити навколишні предмети (спостерігати), сприймати їх істотні ознаки;

Визначати межі теми, розкривати тему й основну думку висловлювання;

Добирати і систематизувати матеріал для написання творчої роботи;

Об’єднувати речення в текст, дотримуючись логіки викладу;

Використовувати мовні засоби відповідно до мети висловлювання;

Удосконалювати створений текст.

Для реалізації даних завдань ми пропонуємо спеціальні вправи творчого характеру, які включені до методики формування комунікативних умінь і навичок:

Коструювання речень з урахуванням запропонованої мовленнєвої ситуації;

Відновлення тексту з поданим заголовком та кінцем;

Побудова тексту-опису за аналогією і за поданим початком;

Складання тексту-міркування при відповіді на запитання або за поданим початком;

Складання тексту за поданим заголовком та опорними словами;

Розгортання певного сюжету в текст;

Редагування та переклад;

Розширення і згортання висловлювань;

Заміна окремих елементів висловлювань і перебудова усієї структури при збережені змісту.

Ми вважаємо, що використання на кожному уроці рідної мови в початкових класах мовленнєвих вправ творчого характеру сприятиме розвитку умінь вільно висловлюватись, зменшенню помилок в усному мовленні молодших школярів, а відтак розвитку їх мовлення.

Керуючись теоретичними висновками про вплив мовленнєвих творчих вправ на комунікативний розвиток, ми визначились у методах дослідження, які найкращим чином відповідають його завданням. Це теоретичні методи дослідження: аналіз наукової літератури і методи порівняння та систематизації теоретичних даних, теоретичного моделювання і емпіричні методи дослідження: педагогічне спостереження, педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний та контрольний етапи).

Педагогічний експеримент проводився в третіх класах Кунчанської ЗОШ І-ІІ ступенів та Колісецької ЗОШ І-ІІ ступенів Теофіпольського району Хмельницької області. В дослідженні взяло участь 32 дітей восьми-дев’яти річного віку. У процесі формування програми комунікативного розвитку молодших школярів ми керувались принципом розвиваючого навчання.

На першому етапі педагогічного дослідження на основі спостереження уроків рідної мови та читання, а також на основі аналізу учнівських робіт обох третіх класів ми виділили найбільш характерні види помилок лексичної, граматичної та стилістичної групи, які трапляються в усному та писемному мовленні учнів. Так, серед лексичних помилок можна виділити такі:

Вживання слів у невластивому значенні.

Перекручення, спотворення слів.

Вживання слів, які не властиві сучасній українській літературній мові.

Вживання зайвих слів.

Неправильна сполучуваність слів.

Граматичні помилки включають в себе морфологічні та синтаксичні. До морфологічних ми віднесли:

Неправильно утворені слова.

Неправильне творення граматичних форм.

Неправильне утворення словозмінних форм.

Неправильне вживання займенників.

Синтаксичні помилки такі:

Порушення норм узгодження між головним і залежним словом.

Порушення норм керування.

Займенникове дублювання підмета.

Неправильна побудова конструкцій з однорідними членами речень.

Неправильний порядок слів.

Серед стилістичних помилок можна виділити такі:

Невідповідність стилістисного забарвлення мовних засобів змістові висловлювання.

Порушення єдності стилю.

Штучна образність.

Страницы: 1 2 3 4

Нове про педагогіку:

Основні форми релігійного виховання у роботі сучасної школи
Процес формування духовності на основі християнських моральних цінностей значною мірою зумовлюється інтегрованим підходом до нього. Висунення інтегративності як провідної форми залучення дітей до хри ...

Поняття пізнавальної активності в психолого-педагогічній літературі
Багато дослідників розглядають сутність пізнавальної активності учнів як психолого-педагогічну проблему. І.І. Родак звернув увагу на психологічну сторону цього поняття. Автор ставить у пряму залежніс ...

Навігація по сайту

Copyright © 2018 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com