Експериментальне дослідження ефективності формування комунікативних умінь і навичок молодших школярів на уроках рідної мови

Педагогіка і освіта » Формування у молодших школярів комунікативних умінь і навичок на уроках рідної мови » Експериментальне дослідження ефективності формування комунікативних умінь і навичок молодших школярів на уроках рідної мови

Сторінка 1

Підвищення рівня комунікативного розвитку молодших школярів на уроках рідної мови вимагало створення комплексної методики дослідження і методики розвитку та удосконалення кожної з них.

Методика формування комунікативних умінь і навичок учнів початкових класів включає в себе методичні напрямки, прийоми їх розвитку, засоби і системи завдань та способи отримання зворотної інформації як необхідної умови їх удосконалення.

Формування навичок вільного висловлення власних думок в усній чи писемній формах неможливе без оволодіння частковими уміннями осмислення теми, орієнтації в ситуації мовлення, добору фактичного матеріалу, а його структурної організації і мовного оформлення. Тому методика формування комунікативних умінь і навичок спрямована на розвиток спеціальних умінь у молодших школярів, а саме:

Бачити навколишні предмети (спостерігати), сприймати їх істотні ознаки;

Визначати межі теми, розкривати тему й основну думку висловлювання;

Добирати і систематизувати матеріал для написання творчої роботи;

Об’єднувати речення в текст, дотримуючись логіки викладу;

Використовувати мовні засоби відповідно до мети висловлювання;

Удосконалювати створений текст.

Для реалізації даних завдань ми пропонуємо спеціальні вправи творчого характеру, які включені до методики формування комунікативних умінь і навичок:

Коструювання речень з урахуванням запропонованої мовленнєвої ситуації;

Відновлення тексту з поданим заголовком та кінцем;

Побудова тексту-опису за аналогією і за поданим початком;

Складання тексту-міркування при відповіді на запитання або за поданим початком;

Складання тексту за поданим заголовком та опорними словами;

Розгортання певного сюжету в текст;

Редагування та переклад;

Розширення і згортання висловлювань;

Заміна окремих елементів висловлювань і перебудова усієї структури при збережені змісту.

Ми вважаємо, що використання на кожному уроці рідної мови в початкових класах мовленнєвих вправ творчого характеру сприятиме розвитку умінь вільно висловлюватись, зменшенню помилок в усному мовленні молодших школярів, а відтак розвитку їх мовлення.

Керуючись теоретичними висновками про вплив мовленнєвих творчих вправ на комунікативний розвиток, ми визначились у методах дослідження, які найкращим чином відповідають його завданням. Це теоретичні методи дослідження: аналіз наукової літератури і методи порівняння та систематизації теоретичних даних, теоретичного моделювання і емпіричні методи дослідження: педагогічне спостереження, педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний та контрольний етапи).

Педагогічний експеримент проводився в третіх класах Кунчанської ЗОШ І-ІІ ступенів та Колісецької ЗОШ І-ІІ ступенів Теофіпольського району Хмельницької області. В дослідженні взяло участь 32 дітей восьми-дев’яти річного віку. У процесі формування програми комунікативного розвитку молодших школярів ми керувались принципом розвиваючого навчання.

На першому етапі педагогічного дослідження на основі спостереження уроків рідної мови та читання, а також на основі аналізу учнівських робіт обох третіх класів ми виділили найбільш характерні види помилок лексичної, граматичної та стилістичної групи, які трапляються в усному та писемному мовленні учнів. Так, серед лексичних помилок можна виділити такі:

Вживання слів у невластивому значенні.

Перекручення, спотворення слів.

Вживання слів, які не властиві сучасній українській літературній мові.

Вживання зайвих слів.

Неправильна сполучуваність слів.

Граматичні помилки включають в себе морфологічні та синтаксичні. До морфологічних ми віднесли:

Неправильно утворені слова.

Неправильне творення граматичних форм.

Неправильне утворення словозмінних форм.

Неправильне вживання займенників.

Синтаксичні помилки такі:

Порушення норм узгодження між головним і залежним словом.

Порушення норм керування.

Займенникове дублювання підмета.

Неправильна побудова конструкцій з однорідними членами речень.

Неправильний порядок слів.

Серед стилістичних помилок можна виділити такі:

Невідповідність стилістисного забарвлення мовних засобів змістові висловлювання.

Порушення єдності стилю.

Штучна образність.

Страницы: 1 2 3 4

Нове про педагогіку:

Використання програмного матеріалу в дитячому закладі
В кожній віковій групі здійснюються певні програмні задачі ознайомлення дітей з природою. Вони передбачають поступове засвоювання природних знань. Дітей 2-х, 3-х років життя знайомлять з рослинами, т ...

Етапи переходу Палацу дитячої та юнацької творчості на інформаційний рівень взаємодій
На сучасному етапі розвитку Палац дитячої та юнацької творчості знаходиться на рівні традиційного існування. Тобто основи взаємодій в ньому є традиційними –знання та досвід передається традиційним сп ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com