Оцінювання курсової роботи

Сторінка 1

Згідно кредитно-модульної системи підготовки у вищій школі оцінка за курсову роботу з дидактичних основ професійної освіти визначається за кількістю набраних балів студентом за виконання календарного плану упродовж семестру.

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за якісне та своєчасне виконання курсової роботи дорівнює 100, з яких:

до 60 балів - займає змістовна частина (15 б. - психологічний розділ, 25 б. - дидактичний розділ,20 б. - виховний розділ);

до 10 балів - оформлення роботи;

до 30 балів - захист роботи (по 10 б. за кожний розділ).

Оцінка "відмінно"-А вимагає наявності 90-100 балів.

Оцінка "добре"-ВС вимагає наявності 75-89 балів.

Оцінка "задовільно"-DЕ вимагає наявності 60-74 бали.

Оцінка "незадовільно з можливістю повторного складання"-FX виставляється при наявності 35-59 балів.

Оцінка "незадовільно з обов’язковим повторним курсом"-F - виставляється при наявності 1-34 бали. Бали за курсову роботу сумуються з балів за її змістовну частину, оформлення та захист (табл.5).

Таблиця 5

Критерії оцінювання курсової роботи

Оцінка

Критерії оцінювання курсової роботи

Змістовна частина

Оформлення

Захист

1

2

3

4

A

Категоріальний апарат розроблено методологічно правильно та у відповідності із тематикою курсової роботи. На його основі у логічній послідовності розроблено зміст роботи, який розкрито в роботі у повному обсязі. Всі пункти

Виконано відповідно до вимог, що пред’являються до курсових робіт.

Доповідь побудована відповідно до логіки викладу положень курсової роботи. Підкреслено теоретичну та практичну значущість роботи, оригінальні здобутки пошуково-дослідної

взаємопов’язані та містять фактичні, історичні дані, приклади, пояснення, обґрунтування, міркування тощо, які роблять роботу оригінальною, корисною та цікавою.

роботи. Надано чіткі, ясні, повні та обґрунтовані відповіді на поставлені комісією (викладачем) питання.

Витримано всі норми педагогічної техніки.

BC

Категоріальний апарат розроблено з деякими незначними неточностями у відповідності із тематикою курсової роботи. На його основі у логічній послідовності розроблено зміст роботи, який розкрито в роботі у достатньому обсязі. Всі частини певним чином пов’язані між собою. Робота не позбавлена прикладів, обґрунтувань, пояснень, які підтверджують та ілюструють основні положення роботи.

Взагалі, вимоги, що пред’являються до курсових робіт, витримано. Можуть мати місце незначні помилки та неакуратності в оформленні тексту курсової роботи.

Доповідь зроблено стандартно: загальна лінія побудови доповіді з обраної теми студентом видержана і відповідає структурі курсової роботи. У ній не досить чітко вказано теоретичну й практичну значимість роботи, відсутні оригінальні цікаві здобутки. Відповіді на більшість додаткових питань надано у повному обсязі. Студент сам виправляє допущені неточності й помилки. Студент загалом витримує норми педагогічної техніки.

DE

У категоріальному апараті допущено значні помилки. Зв'язок між ним та змістом курсової роботи дуже слабкий. У роботі мають місце пункти, в яких назва не відповідає змісту. Відсутні власні

Вимоги до курсових робіт витримано недостатньо. Спостерігається певна недбалість в оформленні таблиць, рисунків

Загальна лінія побудови доповіді з обраної теми переривчаста і не завжди відповідає структурі курсової роботи. Відсутні теоретична й

напрацювання. Висновки та рекомендації не придатні до застосування. Обґрунтувань та пояснень обмаль.

та іншого матеріалу.

практична значимість, цікаві здобутки.

Відповіді, надані на додаткові питання, не є повними і більшість з них неправильна. Студент часто порушує норми педагогічної техніки.

FX

Категоріальний апарат розроблено неправильно. Він не відбиває структуру та ідею роботи. Назви пунктів у своїй більшості не відповідають їхньому змісту. Поданий матеріал не має міцних зв’язків, обґрунтувань та пояснень, висновків та рекомендацій.

Вимоги до курсових робіт витримано недостатньо. Подання таблиць, рисунків та іншого матеріалу вимагає суттєвого опрацювання.

Доповідь не відпрацьовано, а суті експромти не сприяють розкриттю головної ідеї роботи. Відповіді на додаткові питання не отримано. Норми педагогічної техніки суттєво порушені.

F

Тему в курсовій роботі не розкрито.

Вимоги до курсових робіт не витримано.

Доповідь не підготовлено.

Страницы: 1 2

Нове про педагогіку:

Виховне значення народних ігор
Важко переоцінити ту величезну роль, яку відіграють національні ігри у фізичному та моральному виховані дітей. З давніх-давен ігри біли не лише формою проведення дозвілля та розваг. Завдяки їм формую ...

Тенденції, характерні для вищої освіти
Для світової освіти характерні такі вельми важливі тенденції: Перша тенденція – це повсюдна орієнтація більшості країн на перехід від елітної освіти до високоякісної освіти для всіх. Друга тенденція ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com