Застосування культурологічного підходу під час вивчення астрономії в академічному ліцеї

Педагогіка і освіта » Культурологічний підхід як основа модернізації змісту астрономічної освіти у загальноосвітніх навчальних закладах » Застосування культурологічного підходу під час вивчення астрономії в академічному ліцеї

Сторінка 1

Культурологічний підхід в нашому розумінні - це бачення освіти крізь призму поняття культури, тобто його розуміння як культурного процесу, що здійснюється в культуросообразной освітньому середовищу, всі компоненти якого наповнені людськими сенсами і служать людині. Компонентами культурологічного підходу в освіті виступають:

відношення до дитини як суб'єкта життя, здібного до культурного саморозвитку і самоизменению;

відношення до педагога як посередника між дитиною і культурою, здатному ввести його в світ культури і подати підтримку дитячої особи в її індивідуальному самовизначенні в світі культурних цінностей;

відношення до освіти як культурного процесу, рушійними силами якого є особисті сенси, діалог і співпраця його учасників в досягненні цілей їх культурного саморозвитку;

відношення до школи як цілісного культурно-освітнього середовища, де живуть і відтворюються культурні зразки життя дітей і дорослих, відбуваються культурні події, здійснюється творіння культури і виховання людини культури.

Принцип культуросообразности визначає відношення між освітою і культурою як середовищем, растящей і що живить особу (П. Флоренський). Він означає, що культурне ядро змісту освіти повинні складати універсальні загальнолюдські, загальнонаціональні і регіональні цінності, а відношення до дитини визначатися, виходячи з його розуміння як вільної, цілісної особи, здатної у міру свого культурного розвитку до самостійного вибору цінностей, самовизначення в світі культури і творчої самореалізації.

Виховання в гімназії не здатне змінити соціальне середовище і мікросередовище дитини, але в змозі зробити на неї вплив, а головне - допомогти дитині виробити необхідне відношення до позитивних і негативних сторін соціального середовища, навчити дитину активній участі в її позитивній зміні.

У культурологічному сенсі термін «середовище» - стійка сукупність речових і особових елементів, з якими взаємодіє соціальний суб'єкт і які роблять вплив на його духовні потреби, інтереси і ціннісні орієнтації в області культури.

Отже розвиваюче середовище – це конкретне, безпосередньо дане кожному індивідові соціокультурний простір, за допомогою якого він активно включається в культурні зв'язки суспільства. Таким чином, середовище сприяє духовному формування і соціалізації особи молодшого школяра.

В процесі соціалізації молодший школяр залучається до певної культури, засвоює певні культурні норми і цінності. Дитина є не плоскою одновимірною, чисто природним або чисто соціальним істотою, і не двосторонньою біосоціальною системою, а трибічною біосоціокультурною.

Розвиток особи дитини в початковій школі процес складний і багатогранний, тому необхідно, щоб кожен вчитель володів достатнім «технологічним репертуаром». Отже, оволодіння теорією і технологією розвиваючого навчання стає необхідною умовою успішної роботи вчителя на цьому ступені освіти. Реалізувати цю умову непросто, оскільки при цьому виникає ряд проблем. Головна з них в тому, що теорія розвиваючого навчання не представляє в даний час єдиній науковій концепції, а складається з різних напрямів, заснованих на оригінальних, експериментально перевірених ідеях їх творців.

Таблиця 3.1 Технології розвиваючого навчання.

Технологія Л.В.Занкова

Технологія Д.Б. Ельконіна - В.В. Давидова

Основна мета навчання – формування і розвиток пізнавальної активності учнів. Ця мета досягається через:

створення проблемних ситуацій;

організацію учбової діяльності, що дозволяє розкривати суб'єктний досвід учнів;

включення учнів в планування учбової діяльності на уроці;

створення атмосфери зацікавленості кожного учня в роботі класу;

стимулювання учнів до вислову власної думки і пошуку різних способів рішення учбової задачі;

оцінювання не тільки кінцевого результату, але і самого процесу діяльності учня;

заохочення оригінальних способів діяльності учня;

розвиток умінь рефлексій учнів.

Відмітними особливостями системи роботи в даній технології є:

перетворюючий характер діяльності що вчаться, їх активна розумова діяльність;

інтенсивна самостійна діяльність учнів, пов'язана з емоційним переживанням, включенням дослідницької для орієнтування реакції, механізму творчості;

колективний пошук, що направляється вчителем і що будить самостійну думку учнів;

співпраця і спілкування на уроці, створення умов для природного самовираження кожного учня, прояву ініціативи і самостійності.

Основна мета навчання – формування теоретичного мислення, в основі якого лежить змістовне узагальнення. Мета досягається через:

створення проблемних ситуацій;

побудова моделі учбового завдання, що відображає деяке загальне відношення, знайдене в процесі перетворення умов завдання;

включення учнів в науковий пошук;

організація колективно-розподіленої діяльності учнів.

Відмітними особливостями даної технології є:

спеціальна побудова учбового предмету, організуюча пізнання учнем генетично початкових, теоретично істотних властивостей і відносин об'єктів, умов їх походження і перетворення;

наявність у дитини внутрішніх пізнавальних мотивів, що йдуть від пізнавальних потреб;

розуміння і ухвалення дитиною учбового завдання;

позиція дитини як повноцінного суб'єкта діяльності, що самостійно здійснює всі її етапи: целеполагание, планування, реалізацію, аналіз і оцінку результатів;

самостійний пошук і побудова підстав власних дій, оволодіння загальними принципами вирішення завдань певного класу.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Нове про педагогіку:

Поняття про здоров'я
Поняття «Здоров'я людини», на перший погляд, представляється простим та ясним. Здорова людина зовсім не замислюється над сенсом цього стану. Встановити чітку грань між здоров'ям та хворобою неможливо ...

Об’єкти педагогічного спостереження
Спостереження може бути об’єктивним лише за умови, коли предметом вивчення є чітко виражений об’єкт, який можна зафіксувати. Наприклад, способи керування синхронністю виконання вправ (свисток, сплеск ...

Навігація по сайту

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com