Формування соціокультурної компетенції учнів початкової школи в процесі навчання читання

Педагогіка і освіта » Формування соціокультурної компетенції учнів початкової школи в процесі навчання читання

Сторінка 1

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими та практичними завданнями. Із входженням України до Європейської спільноти, із розвитком та пожвавленням міжнародних зв'язків з країнами близького і далекого зарубіжжя виникає потреба в людях, які практично володіють іноземною мовою (ІМ), зокрема англійською як мовою міжнародного спілкування. Реалізація такого соціального замовлення обумовлює необхідність спеціальної підготовки людей, які спілкуються англійською мовою з представниками інших країн. Оскільки зміни в політичному житті країни певним чином відображаються в освітній галузі, формування комунікативної компетенції стає першочерговим завданням усіх навчальних закладів країни, що знаходить відображення у програм, зокрема для загальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Над питанням розвитку в учнів соціокультурної компетенції (СКК) працювала значна кількість дослідників, а саме: В.В. Сафонова, Ю.І. Пассов, Н.Є. Буланківна, НФ. Бориско, Н.Б. Ішханян, Л.В. Калініна, І.В. Самойлюкевич, О.Л. Красковська та ін.

У педагогічній та методичній літературі значимість навчання читання ІМ підкреслювали 3.І. Кличнікова, Г.В. Рогова, Т.Г. Єгоров, І.Я.Зимня, М.І. Гез, Д.В. Ельконін, В.А. Артемов, В.В. Біляєв та інші.

Проблеми психологічних особливостей розвитку дітей молодшого шкільного віку досліджуються у працях Л.С. Славіної, Л.І. Божович, Л.С. Виготського, В.Я. Ляудіс.

Соціальне замовлення суспільства на підготовку «полікультурної» особистості, з одного боку, та недостатня розробленість проблеми розвитку СКК учнів ЗНЗ, які вивчають англійську мову, зумовлюють виділення невирішених раніше частин даної проблеми.

Метою статті є побудова алгоритму формування СКК учнів початкової школи у процесі навчання читання.

Виклад основного матеріалу. Оволодіння ІМ з метою реального спілкування з носіями мови неможливе без паралельного вивчення та засвоєння відповідної культури. Культура і мова розглядаються як єдність, в якій провідним компонентом є культура. Однією з провідних тенденцій сучасної методики вивчення ІМ є систематичне включення у навчальний процес елементів культури на всіх його етапах. СКК є одним із компонентів іншомовної комунікативної компетенції і являє собою сукупність фонових і країнознавчих знань, моделей мовленнєвої та не мовленнєвої комунікативної поведінки, володіння певним соціокультурним (СК) лінгвістичним мінімумом, а також вмінням і навичками їх практичного використання під час іншомовного спілкування в діалозі культур.

Уміння адекватно поводитися і представляти свою країну на належному рівні має велике значення і іншомовному міжкультурному спілкуванні, оскільки усвідомлення особливостей культури, віри, світогляду співрозмовника-носія виучуваної мови, а отже подібності чи різниці порівнюваних явищ рідної та іншомовної культур може значно полегшити і спростити спілкування, допомогти уникнути «гострих кутів». Таким чином, формування СКК як компонента іншомовної комунікативної компетенції має виступати необхідним складником навчального процесу з ІМ у школі, бо без цього неможлива підготовка «досвідчених, підкованих» учасників міжкультурної комунікації. Ефективне формування СКК є можливим лише за умови систематичного включення елементів культури на всіх етапах навчання іноземних мов, та в процесі формування різних компетенцій учнів. Тому виникає потреба в нових методах і технологіях, які б були ефективними у формуванні СКК учнів, а також відповідали сучасними програмним вимогам. Разом з тим, вміння грамотно навчати спілкуванню на ІМ молодших школярів, які ще не цілком володіють комунікативними вміннями рідною мовою, – завдання дуже нелегке і відповідальне. Необхідно приділяти особливу увагу навчанню молодших школярів таких видів мовленнєвої діяльності, як читання, аудіювання, говоріння.

Страницы: 1 2 3 4 5

Нове про педагогіку:

Поняття адикції у соціальних науках
Адиктивна поведінка (від англ. Addiction - пагубна звичка, порочна схильність) - одна з форм девіантної поведінки з формуванням прагнення до відходу від реальності. Такий відхід відбувається (здійсню ...

Психолого-педагогічні основи формування комунікативних умінь і навичок молодших школярів
Коли йдеться про гармонійне виховання особистості, насамперед мають на увазі музичну освіту людини, вміння розумітися на мистецтві, знання іноземних мов, фізичний розвиток тощо. Та чи часто доводитьс ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com