Особливості використання нестандартних форм навчання при викладанні економічних дисциплін

Погоджуючись зі словами Чернякової С., можна зробити висновок, що проведення нестандартних уроків — завжди подія для учнів. На таких уроках діти почувають себе розкутіше, жваво реагують на кожне запитання, репліку вчителя та відповідь своїх однокласників. На основі добровільності та зацікавленості формується позитивна мотивація до навчання, розвивається учнівська і педагогічна творчість, враховуючи потреби часу.

Виходячи з цього, в основі нестандартної форми навчання лежить поєднання інформаційного (репродуктивного), проблемного (евристичного) й ігрового навчання. А звідси і три рівні активності учнів.

У 1998-1999 роках російські вчені анкетували понад 2000 школярів з метою встановлення відповіді на слідуюче питання: "Що потрібно зробити, щоб вивчення предмету стало більш цікавим? ".

Були отримані слідуючі відповіді:

вчителю потрібно цікавіше розповідати матеріал (44% - учні 8 класів, 76% - учні 10 класів);

потрібно частіше надавати учням можливість проводити досліди самостійно (80 і 90%);

добре було б заохочувати оригінальні відповіді та судження школярів (70 і 90%);

необхідно зробити більш різноманітними форми навчальних заняття: поряд з уроком проводити

конференції, диспути, аналіз економічних ситуацій тощо (20 і 60%).

Отже, слід зазначити, що економічна освіта в школі не може бути обмежена лише змістовим аспектом. Засвоївши основи економічні знань, навчившись читати й аналізувати актуальні економічні матеріали, розбиратися в економічних повідомленнях та програмах уряду, учні мають розуміти, що економічна теорія - це розумовий ресурс, необхідний для того, щоб осмислити своє місце в економічних процесах, навчитися "грати" основні економічні ролі, вступати в цивілізовані взаємовідносини і приймати економічно виважені рішення щодо проблем, пов'язаних з майбутньою практичною діяльністю.

Тобто шкільна економічна освіта повинна базуватися на класно-урочній системі із використанням нестандартних форм навчання, головною метою яких є підвищення та підтримка інтересу учнів до навчання, заохочування до творчої діяльності та таке інше. Але перетворювати нестандартні уроки в головну форму роботи, вводити їх в систему недоцільно, через велику втрату часу, відсутності серйозної .пізнавальної праці, невисокої результативності і інше.

Отже, конкретизуючи вище сказане, головними особливостями використання нестандартних форм навчання при викладанні економічних дисциплін є:

використання учнями набути теоретичних знань на практиці у вигляді конкретних умінь та навичок;

заохочення і підвищення зацікавленості учнів до навчання економічних дисциплін;

можливість врахування інтересів учителів і учнів.

Таким чином, давши трактування "нестандартного заняття" згідно з науковою літературою, розглянувши їх класифікацію, а також закцентував увагу на детальному вивченні особливостей використання нестандартних форм організації навчання при викладанні економічних дисциплін, можна зробити слідуючі висновки:

по-перше, учні мають розуміти, що економічна теорія – це розумовий ресурс, необхідний для того, щоб осмислити своє місце в економічних процесах, навчитися "грати" основні економічні ролі, вступати в цивілізовані взаємовідносини і приймати економічно виважені рішення щодо проблем, пов'язаних з майбутньою практичною діяльністю;

по-друге, шкільна економічна освіта повинна базуватися на класно-урочній системі, а вміле використання нестандартних занять — це лише доповнення до традиційного викладання з метою заохочувального характеру та для поєднання практичної і теоретичної частин подання матеріалу;

по-третє, згідно із зазначеною класифікацією можна встановити, які саме нестандартні заняття слід застосовувати при вивченні тієї чи іншої теми задля розвитку творчих здібностей майбутніх спеціалістів на основі активізації пізнавальної діяльності.

Нове про педагогіку:

Загальні відомості про методику розвитку фізичних якостей
В методиці фізичного виховання дітей дошкільного віку повинні бути присутні засоби, методи і прийоми навчання рухам, розвитку фізичних якостей і здібностей, які ґрунтується на принципах свідомості і ...

Роль педагога в проблемному навчанні
Специфіка цілей і методів проблемного навчання істотно змінює роль викладача в педагогічному процесі і обумовлює появу нових вимог до педагога. Можна виділити наступні основні завдання, які ставить п ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com