Категорія визначеності-невизначеності

Сторінка 1

В багатьох західноєвропейських і деяких східних мовах система іменника характеризується категорією визначеності-невизначеності. Ця категорія має своє морфологічне оформлення. Найчастіше вона буває виражена артиклем, як в англійській, німецькій, французькій мовах. В інших випадках вона може отримати свій вираз у вигляді афіксів, так званих постпозитивних артиклів, морфем, що додаються до кінця слова-іменника, як в болгарській, румунській та інших мовах.

Зміст категорії визначеності-невизначеності вказує на те, чи мислиться той, що позначається іменником предмет як той, що відноситься до даного класу предметів (невизначений артикль), або ж як предмет відомий, що виділяється з класу однорідних з ним предметів (визначений артикль), або ж, нарешті, як узятий не у всьому своєму об'ємі, а лише в деякій своїй частині (партитивный, або частковий артикль).

Категорія визначеності-невизначеності має граматикалізований характер в англійській мові: це визначений артикль the і невизначений артикль а або an.

В семантику артикля the входять наступні семи:

1) сема індивідуалізації, завдяки якій іменник, що має при собі артикль the, виділяється з класу однорідних з ним предметів: "Let's go into the drawing-room", said Mrs Low. The boy wants to clear the table." (W. S. Maugham. A Casual Affair);

2) сема унікальності, що сигналізує про те, що предмет, позначений відповідним іменником, є єдиним у своєму роді: the sun — сонце, the earth — земля (наша планета);

3) вказівна сема, яка є загальною з відповідною семою вказівних займенників: I saw the man, about whom you phoned me last night;

4) сема узагальнення, що дає можливість сприймати даний предмет як узагальнене позначення всіх предметів даного класу: The horse is а domestic animal — Кінь (будя-який кінь) домашня тварина.

У семантичну структуру невизначеного артикля а, an входять:

1) сема класифікації, що відносить предмет, з яким вона пов'язана, до того або іншого класу предметів: а dog — собака (будь-який собака);

2) сема одиничності, оскільки іменники, що мають невизначений артикль а, an, завжди мисляться в однині: His gaze rested for а moment on Anthony, and the intense dark eyes filled with pity. (G. Gordon. Let the Day Perish)

На противагу англійській мові, в українській мові категорія визначеності-невизначеності не має морфологічного виразу і виражається лексично [7, 78].

Засоби, використовувані для цієї мети, наступні:

1. Частинка -то, що додається до іменника, який потрібно індивідуалізувати: «Що, кінчили в Шилові?» — питає Ганна Іванівна. «Остатній стіг дометували, як я йшов». — «Добре сіно-то?». (М. Е. Салтиков-Щедрін)

Особливо широко використовується ця частинка в українській діалектній мові.

2. Вказівні займенники цей, ця, це, ці чи той, та, то, ті, у яких в цьому випадку вказівна сема гаситься і висувається сема індивідуалізації.

3. Невизначені займенники якийсь, якась, якісь.

4. Числівник один, відповідний за своїй функцією невизначеному артиклю а (an): В п'ятнадцяти верстах від мого будинку живе одна мені знайома людина . (І. С. Тургенєв)

5. Інвертований порядок, коли підмет речення знаходиться в постпозиції до свого присудка: Біля дивана стояла дівчинка з кісками і радісними очима дивилася на Потапова .

Отже, категорія визначеності-невизначеності характерна для англійської мови.

Робота досліджувала одну з актуальних проблем морфології української та англійської мов – морфологічні ознаки іменника в англійській та українській мовах. Дослідження та аналіз низки літературних джерел дали змогу зробити такі висновки і узагальнення.

Під категорією відмінка розуміється граматична категорія, що представляє собою одиничність значення відношення позначеного предмету до інших предметів, дій, ознака і засобів його матеріального, мовного виразу.

Страницы: 1 2

Нове про педагогіку:

Специфіка уроку іноземної мови як фактор, що забезпечує розумове виховання школярів
Повноцінне розумове виховання може бути здійснено лише при умові, що здобутком учнів стануть найбільш цінні інтелектуальні багатства людства. Практична задача школи – добитися того, щоб в розумовому ...

Рівні самостійної діяльності учнів
Самостійна робота, виступаючи специфічним педагогічним засобом організації та управління самостійною діяльністю учня, мас подвійну природу. З одного боку, вона постає як навчальне завдання, тобто об' ...

Навігація по сайту

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com