Категорія визначеності-невизначеності

Сторінка 1

В багатьох західноєвропейських і деяких східних мовах система іменника характеризується категорією визначеності-невизначеності. Ця категорія має своє морфологічне оформлення. Найчастіше вона буває виражена артиклем, як в англійській, німецькій, французькій мовах. В інших випадках вона може отримати свій вираз у вигляді афіксів, так званих постпозитивних артиклів, морфем, що додаються до кінця слова-іменника, як в болгарській, румунській та інших мовах.

Зміст категорії визначеності-невизначеності вказує на те, чи мислиться той, що позначається іменником предмет як той, що відноситься до даного класу предметів (невизначений артикль), або ж як предмет відомий, що виділяється з класу однорідних з ним предметів (визначений артикль), або ж, нарешті, як узятий не у всьому своєму об'ємі, а лише в деякій своїй частині (партитивный, або частковий артикль).

Категорія визначеності-невизначеності має граматикалізований характер в англійській мові: це визначений артикль the і невизначений артикль а або an.

В семантику артикля the входять наступні семи:

1) сема індивідуалізації, завдяки якій іменник, що має при собі артикль the, виділяється з класу однорідних з ним предметів: "Let's go into the drawing-room", said Mrs Low. The boy wants to clear the table." (W. S. Maugham. A Casual Affair);

2) сема унікальності, що сигналізує про те, що предмет, позначений відповідним іменником, є єдиним у своєму роді: the sun — сонце, the earth — земля (наша планета);

3) вказівна сема, яка є загальною з відповідною семою вказівних займенників: I saw the man, about whom you phoned me last night;

4) сема узагальнення, що дає можливість сприймати даний предмет як узагальнене позначення всіх предметів даного класу: The horse is а domestic animal — Кінь (будя-який кінь) домашня тварина.

У семантичну структуру невизначеного артикля а, an входять:

1) сема класифікації, що відносить предмет, з яким вона пов'язана, до того або іншого класу предметів: а dog — собака (будь-який собака);

2) сема одиничності, оскільки іменники, що мають невизначений артикль а, an, завжди мисляться в однині: His gaze rested for а moment on Anthony, and the intense dark eyes filled with pity. (G. Gordon. Let the Day Perish)

На противагу англійській мові, в українській мові категорія визначеності-невизначеності не має морфологічного виразу і виражається лексично [7, 78].

Засоби, використовувані для цієї мети, наступні:

1. Частинка -то, що додається до іменника, який потрібно індивідуалізувати: «Що, кінчили в Шилові?» — питає Ганна Іванівна. «Остатній стіг дометували, як я йшов». — «Добре сіно-то?». (М. Е. Салтиков-Щедрін)

Особливо широко використовується ця частинка в українській діалектній мові.

2. Вказівні займенники цей, ця, це, ці чи той, та, то, ті, у яких в цьому випадку вказівна сема гаситься і висувається сема індивідуалізації.

3. Невизначені займенники якийсь, якась, якісь.

4. Числівник один, відповідний за своїй функцією невизначеному артиклю а (an): В п'ятнадцяти верстах від мого будинку живе одна мені знайома людина . (І. С. Тургенєв)

5. Інвертований порядок, коли підмет речення знаходиться в постпозиції до свого присудка: Біля дивана стояла дівчинка з кісками і радісними очима дивилася на Потапова .

Отже, категорія визначеності-невизначеності характерна для англійської мови.

Робота досліджувала одну з актуальних проблем морфології української та англійської мов – морфологічні ознаки іменника в англійській та українській мовах. Дослідження та аналіз низки літературних джерел дали змогу зробити такі висновки і узагальнення.

Під категорією відмінка розуміється граматична категорія, що представляє собою одиничність значення відношення позначеного предмету до інших предметів, дій, ознака і засобів його матеріального, мовного виразу.

Страницы: 1 2

Нове про педагогіку:

Експериментально перевірити розроблену методику та дати рекомендації по її застосуванню
Велику увагу в дослідженні приділено питанням активізації навчання з використанням нових інформаційних технологій, в основі яких є використання мультимедійних технологій. У відповідності до основних ...

Класифікація системи професійного навчання
Хронологічно першою системою виробничого навчання була предметна система, яка відповідає періодові низького рівня розвитку техніки. Предметна система виробничого навчання виникла в умовах ремісничого ...

Навігація по сайту

Copyright © 2023 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com