Способи вираження граматичних значень

Сторінка 1

Граматичні значення в українській мові, як і в англійській мові, виражаються різними способами. Основні способи вираження граматичних значень слова в українській та англійській мовах такі: афіксація, чергування голосних і приголосних (внутрішня флексія), сполучення з службовими словами, наголос, сполучення основ, порядок слів, інтонація.

Афіксація, тобто вживання афіксів (префіксів, суфіксів, флексій) в українській мові, як і в усіх сучасних мовах, є одним з основних способів вираження граматичних значень.

За допомогою флексій в українській мові виражаються різні синтаксичні зв'язки слів у реченні. Одночасно з цим флексії виражають і відношення між лексичними значеннями слів, наприклад, відношення щодо часу або простору, число і т. ін.

Так, у слові рука флексія -а вказує на рід, число і відмінок; у слові високий значення роду, числа і відмінка виражаються флексією –ий. Показник граматичного значення виявляється внаслідок зіставлення ряду форм слів. Наприклад, флексія -а в слові рука сприймається як показник значення числа внаслідок зіставлення його з словом руки, показником значення відмінка вона сприймається в зіставленні з формами руки, руці, рук-у, рук-ою і т. ін. У багатьох словах флексія відсутня, наприклад: ліс, сод, сніг, стіл. Відсутність флексії в цих словах і є способом вираження граматичних значень. Слова, в яких граматичне значення виражається відсутністю флексії, називаються словами з нульовою флексією.

Префікси і суфікси виражають лексико-граматичні значення. Будучи формами словотворення, вони видозмінюють значення слів і утворюють від одного кореня слова з новим значенням.

В українській мові дуже часто утворюються нові слова без використання суфіксів, наприклад, при утворенні іменників від дієслів і прикметників: підпис (від підписати), зелень (від зелений).

Спосіб вираження граматичних значень за допомогою чергування звуків називається флексією основи, або внутрішньою флексією.

Чергування голосних і приголосних звуків часто служить засобом вираження граматичних значень. Так, наприклад, у словах нога І ніженька чергуються голосні звуки о — і/ й приголосні г — ж. Нове граматичне значення в слові ніженька виражене за допомогою чергування звуків г — ж і о — і. Чергування звуків у слові ніженька обумовлене наявністю суфікса -еньк-.

Граматичне значення слова часто виражається за допомогою сполучення даного слова з службовими словами, тобто прийменниками, сполучниками і частками.

Для визначення певних граматичних значень найчастіше використовуються прийменники і частки, що виражають граматичне значення тих слів, з якими сполучаються.

Порядок слів звичайно служить в українській та англійській мовах стилістичним засобом. Але в деяких випадках він служить способом вираження граматичного значення, наприклад, при вираженні категорії приблизності (пор. три дні — днів три) або при розрізненні називного і знахідного відмінків і т. ін.

Порядок слів допомагає розрізняти форми іменників у називному І знахідному відмінках (якщо вони збігаються) і тим самим визначати синтаксичну функцію цих форм (підмета чи прямого додатка). Так, у реченні Веселий настрій викликає сміх слово настрій виконує функцію підмета, а в реченні Сміх викликає веселий настрій слово настрій уже виступає у функції додатка. Отже, зміна порядку слів у цьому реченні зумовлює зміну граматичного значення слова настрій.

В українській мові порядок слів використовується для вираження граматичних значень нечасто. Він використовується лише тоді, коли слова з різним граматичним значенням виступають у реченні в однакових формах.

Інтонація використовується в сучасній мові перш за все як спосіб вираження відношення висловлюваного до дійсності Найчастіше інтонація використовується як спосіб розрізнення запитання і ствердження; наприклад, питальне речення він зробив? відрізняється від розповідного (стверджувального) він зробив тим, що в першому реченні тон голосу в кінці речення підвищується, а в другому знижується. За допомогою інтонації виражають найрізноманітніші відтінки відношення мовлянина до висловлюваного, наприклад, сумніву або, навпаки, впевненості в правдивості висловлюваного, незакінченості, підкреслення того або іншого речення і т. ін.

Граматичні значення виражаються в українській мові і за допомогою наголосу. В багатьох випадках наголос у слові служить єдиною ознакою зміни граматичного значення. Наприклад:

Страницы: 1 2

Нове про педагогіку:

Сутність методів самостійного набуття знань студентами
Проблема активності і самостійності студентів у навчанні має досить давнє коріння і розв'язувалась по-різному ще гербартизмом та прогресивізмом. Перша з цих систем позбавляла студентів ініціативи, на ...

Сутність поняття “міжпредметні зв’язки” та їх функції
Освітні функції міжпредметних зв'язків. Удосконалювання змісту утворення в школі спирається на комплексне використання в навчанні міжпредметних зв'язків. Це є одним із критеріїв добору і координації ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com