Розробка тестових завдань з дисципліни "Основи сільськогосподарської екології"

Педагогіка і освіта » Контроль знань студентів. Тестовий контроль » Розробка тестових завдань з дисципліни "Основи сільськогосподарської екології"

Сторінка 1

1. Штучна або змішана система рослинних, тваринних і мікробіологічних угрупувань з невираженим або відсутнім механізмом саморегулювання, проектна продуктивність яких підтримується за рахунок прямих і опосередкованих енергетичних інвестицій, називається…

6. Сучасну класифікацію екологічних чинників запропонував?

а) В.М. Сукачов

б) П.В. Перов

в) В.П. Алексєєв

г) М.Ф. Реймерс

2. Концепцію біогеоценозу розробив?

В.М. Сукачов

П.В. Перов

В.П. Алексєєв

М.Ф. Реймерс

7. Здатність організму існувати в різних умовах середовища, заселяти ділянки з більш чи менш вираженими коливаннями інтенсивності екологічних чинників - це …

3. Рослини, які зростають на польових ділянках і є сталими елементами агроекосистем, називаються?

Елементами

Компонентами

Культурними рослинами

Агроелементами

8. За часом виникнення екологічні чинники поділяють на такі групи?

а) еволюційні,

б) історичні

в) діючі

г) екстремальні,

д) непокійливі,

е) мутагенні,

є) тератогенні,

ж) летальні,

з) лімітуючи

4. Без належного догляду з боку людини в агроекосистемі неминуче відбувається поступове збіднення й … грунту.

9. Ділянка сонячного спектра, яка використовується для … називається фотосинтетичною активною радіацією ФАР

5. Першу ґрунтовну характеристику антропогеоценозів запропонував:

В.М. Сукачов

П.В. Перов

В.П. Алексєєв

М.Ф. Реймерс

10. За ступенем впливу на біосистеми екологічні чинники поділяються на?

а) еволюційні,

б) історичні

в) діючі

г) екстремальні,

д) непокійливі,

е) мутагенні,

є) тератогенні,

ж) летальні,

з) лімітуючи

11.

1-Антропогеоценоз

2 - Агросфера

3-Аграрний ландшафт

4Сільськогосподарська екологічна система

а) система, об’єктами якої є люди, людські поселення й довколишня жива і нежива природа.

б) екосистема, сформована в результаті сільськогосподарського перетворення ландшафту.

в) глобальна екосистема, що об’єднує територію земної поверхні, перетворена сільськогосподарською діяльністю людини

г) екосистема на рівні господарства.

14.

1 - Екстенсивні агроекосистеми

2 - Інтенсивна агроекосистема

3 - Адаптивні агроекосистеми

а) характеризується застосуванням сівозмін із травами і сидератами;

б) характеризується широким застосуванням сидерації, побічної продукції сільськогосподарських культур, сівозмін з короткою ротацією, зменшенням біологічного різноманіття

в) продуктивність низька, ступінь адаптованості високий, спеціалізація рослинницька, тваринницька, комплексна

12. Для більшості видів культурних рослин оптимальна температура коливається в межах?

а) від 20 до 300С

б) від 10 до 300С

в) від 0 до 150С

г) від 18 до 350С

15. Існування організмів різних видів в умовах тісного просторового контакту, коли один із видів постійно або тимчасово існує чи користується перевагами за рахунок іншого без шкоди для останнього називається…

а) коменсалізм

б) мутуалізм

в) паразитизм

г) хижацтво

13. Взаємодія квіткових рослин із тваринами-запилювачами, що вигідно не тільки рослинам, а й тваринам є прикладом?

а) мутуалізму

б) коменсалізму

в) симбіозу

г) паразитизму

16. Будь-які об’єкти природи, які людина використовує для задоволення різноманітних потреб, підтримання умов існування людства і підвищення якості життя це?

а) природні ресурси

б) біорізноманіття

в) природні ландшафти

17. Верхній пухкий шар земної кори, що утворився і змінюється в результаті гірських порід і безперервного впливу фізико-хімічних, біологічних процесів та діяльності людини називається…

21. В Україні водою зруйновано близько… грунтів.

а) 34 тис. га

б) 5 млн, га

в) 17млн, га

г) 10,2 млн, га

18. Основними ґрунтоутворюючими чинниками є:

а) рослинний і тваринний світ;

б) материнська порода;

в) клімат;

г) рельєф місцевості;

д) вік грунту;

е) всі вище перераховані відповіді

22.

1-Зовнішні чинники

2 - Внутрішні чинники

а) сяяння Сонця

б) склад атмосфери

в) рельєф поверхні

г) льодовики

д) маса і склад океану

е) розмір і маса Землі

є) гравітаційне і магнітне поле Землі

19. В живих клітинах вміст води досягає?

а) 97%

б) 90%

в) 50%

г) 85%

23. Організми виділяють воду:

а) шляхом транспірації

б) шляхом випаровування

в) з водяною парою

г) через екскрецію

20.

1-бленд

2-сорт

3-гібриди

а) посіви сумішей гібридів, сортів або гібридів і сортів однієї культури

б) біотип, що може різнитися від іншого тривалістю фаз вегетації або між фазних періодів

в) сорти, створені в результаті міжвидової або віддаленої гібридизації

24. Жито, овес, ячмінь, горох, льон, картопля, злакові багаторічні трави добре ростуть при такому значенні рН?

а) рН 8-9

б) рН 3-5

в) рН 7

г) рН5,8-6

25. Для посіву просапних культур використовують…

а) стрічковий спосіб

б) смуговий спосіб

в) широкорядний спосіб

г) гніздовий спосіб

28. До органічних добрив відносяться:

а) гній

б) натрієва селітра

в) калійна сіль

г) калімагнезія

д) компост

е) біогумус

26. Група особин, які населяють певний ареал у просторі і часі, вільно спаровуються між собою - це…

29.

1-гідрофіти

2-мезофіти

3-ксерофіти

а) потребують оптимального рівня зволоження грунту 70-80 % польової вологоємкості

б) добре розвиваються в умовах перезволоження

в) витримують нестачу вологи у грунті

27. Токсичні речовини, їх сполуки, суміші речовин хімічного чи біологічного походження, призначенні для знищення, регуляції та припинення розвитку шкідливих організмів, внаслідок діяльності яких уражуються рослини, тварини, люди називаються…

30. Авіаційна обробка рослин пестицидами у вечірні і ранкові години здійснюється на робочій висоті в діапазоні?

а) 7-10м

б) 3-4 м

в) 5-6 м

г) 10-12 м

Страницы: 1 2

Нове про педагогіку:

Правила домашньої навчальної роботи учнів
Перше: Учням необхідно знати, що процес осмислення і засвоєння знань повинні носити зосереджений характер. Це значить, що для всебічного осмислення і міцного засвоєння програмного матеріалу варто вду ...

Професійно важливі якості педагога
Напевно кожний педагог пам’ятає свій перший урок у школі, перше знайомство з класом. Кожен вчитель пам’ятає перше відчуття схожості, нероздільності всіх тих дітей, які дивляться на вас розплющеними о ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com