Дидактичні принципи контролю знань та основні види і форми контролю знань, умінь та навичок студентів

Педагогіка і освіта » Контроль знань студентів. Тестовий контроль » Дидактичні принципи контролю знань та основні види і форми контролю знань, умінь та навичок студентів

Сторінка 2

Принцип єдності вимог полягає у тому, що один і той самий рівень знань, вмінь і навиків має оцінюватись всіма викладачами однаково.

Відсутність єдиних вимог породжує ряд негативних явищ, виховна дія викладачів на студентів посилюється, - якщо усі вони виступають "єдиним фронтом".

Усі принципи контролю знань студентів тісно пов'язані між собою і у сукупності визначають вимоги до форм і методів перевірки і оцінки знань, тобто визначають систему їх контролю.

Так, за місцем у навчальному процесі розрізняють такі види контролю:

попередній, який здійснюється перед вивченням нового матеріалу і має виявляти якість опорних знань, навичок і вмінь з метою їх актуалізації, встановлювати необхідні внутрішньо предметні і між предметні зв'язки;

поточний контроль, який здійснюється в процесі вивчення нового матеріалу і має своїм завданням виявити якість засвоєння студентами знань, умінь та навичок;

періодичний, або тематичний, який здійснюється після вивчення розділів програми, має на меті перевірити засвоєння певної системи. знань, умінь і павичок;

підсумковий, який здійснюється наприкінці вивчення навчальної програми з метою обліку успішності студентів за певний період;

заключний, який здійснюється наприкінці навчального року з метою обліку успішності кожного студента за навчальний рік.

Попередній контроль (діагностика вихідного рівня знань студентів) застосовується як передумова для успішного планування і керівництва навчальним процесом. Він дає змогу визначити наявний рівень знань дня використання їх викладачем як орієнтування у складності матеріалу. Формою попереднього контролю є вхідний контроль знань. Він проводиться на 1-му курсі, щоб оцінити реальність оцінок, отриманих па вступних іспитах з певного предмета. Попередній контроль у вигляді перевірки і оцінки залишкових знань проводять також через деякий час після підсумкового іспиту з певної дисципліни як з метою оцінки міцності знань, так і з метою визначення рівня знань з забезпечуючи для визначення можливості сприйняття нових навчальних дисциплін.

Поточний контроль знань є органічною частиною всього педагогічного процесу і слугує засобом виявлення ступеня сприйняття (засвоєння) навчального матеріалу. Поточний контроль проводиться викладачами па аудиторних заняттях усіх видів. Основне його завдання - перевірка рівня підготовки студентів до виконання конкретної роботи. Метою є забезпечення зворотного зв'язку між викладачами та студентами в процесі навчання, а також управління навчальною мотивацією студентів.

Управління навчальним процесом можливе тільки па підставі даних поточного контролю. Завдання поточного контролю зводяться до того, щоб:

виявити обсяг, глибину і якість сприйняття (засвоєння) матеріалу, що вивчається;

визначити недоліки у знаннях і намітити шляхи їх усунення;

3) виявити ступінь відповідальності студентів і ставлення їх до роботи,

встановивши причини, які перешкоджають їх роботі;

4) виявити рівень опанування навиків самостійної роботи і намітити шляхи і засоби їх розвитку;

5) стимулювати інтерес студентів до предмета і їх активність у пізнанні. Головне завдання поточного контролю - допомогти студентам організувати свою роботу, навчитись самостійно, відповідально і систематично вивчати усі навчальні предмети. Поточний контроль - це продовження навчальної діяльності педагога і педагогічного колективу, він пов'язаний з усіма видами навчальної роботи і має навчити студентів готуватись до перевірки з першого дня занять і кожного дня, а не наприкінці семестру або навчального року. Разом з тим поточний контроль г показником роботи і педагогічного колективу. Звісно, що студенти у семестрі вивчають одночасно до десяти предметів, і не усі викладачі ставлять до них однакові вимоги. Нерідко деякі викладачі ставлять дещо підвищені вимоги, і студенти змушені весь семестр займатись тільки одним предметом коштом інших. У цьому разі показники поточної успішності можуть бути сигналом про серйозні порушення навчального процесу.

Зазначені завдання поточного контролю вимагають від викладачів і керівників факультету відпрацювати певну систему і методику його проведення з врахуванням рівномірного і узгодженого розподілення контрольних знань у відповідності до бюджету часу студентів.

Форми проведення поточного контролю та критерії оцінки рівня знань та умінь визначаються відповідною кафедрою. Результати поточного контролю (поточна успішність) з дисципліни є основною інформацією при проведенні заліку і можуть враховуватися викладачем при проведенні екзамену з цієї дисципліни. Найбільш об'єктивно та системно облік поточної успішності забезпечується при використанні рейтингової системи оцінки.

Страницы: 1 2 3 4 5

Нове про педагогіку:

Магнітний запис інформації
Не секрет, що жорсткі диски – найпоширеніші засоби зберігання інформації в сучасних комп'ютерах. Перший в світі жорсткий диск (рис. 2.14), RAMAC 350 Disk File – пристрій зберігання даних з довільним ...

Професійна компетентність соціального педагога як одна із умов формування здорового способу життя підлітків
Діяльність соціального педагога щодо формування здорового способу життя дітей та молоді випливає з його основних професійних функцій: соціально-педагогічна – надає допомогу в соціальній реабілітації ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com