Суть поняття "контроль"

Сторінка 1

Контроль знань відіграє значну роль в управлінні навчальним процесом, але, для досягнення цієї мети, різні види та форми контролю раціонально розподіляються протягом усього періоду навчання. Будь-який вид та форма контролю, якщо про дату його проведення студент знає заздалегідь, стимулює навчальну роботу впродовж короткого часу, що безпосередньо передує контролю. Через це вкрай важливо, щоб контроль був не разовою акцією, а безперервною системою різноманітних видів та форм, що супроводжують студента весь період навчання.

Одним з напрямів реформування навчального процесу вищої школи є правильна побудова психолого-педагогічних та методичних засад діагностування навчальних досягнень студентів.

Існують різні бачення у трактуванні поняття "контроль". Па думку Ю. Бабанського контроль - це діяльність, яка здійснюється з метою отримання і фіксування інформації про результати дидактичної взаємодії учня і вчителя та зіставлення отриманих результатів з визначеною метою, і у випадку виявлення слабких місць її ході протікання навчального процесу, застосувати оперативні заходи для його корегування і регулювання, тобто інших форм, методів і засобів Слід зазначити, що ефективність контролю визначається його організацією, забезпеченістю технічними засобами, методами та формами, які застосовуються при цьому. До організації контролю висувається ряд вимог, зокрема:

Визначення мети контролю знань, умінь та навичок, тобто контроль повинен бути підпорядкований поставленим цілям навчання.

Встановлення конкретних, об'єктивних результатів контролю знань. Загальна мета контролю конкретизується через принципи його організації. Показниками ж результату контролю є знання, вміння, навички, досвід творчої діяльності та емоційно-ціннісного ставлення до навколишньої дійсності.

Використання методів об'єктивного аналізу і оцінювання отриманих результатів контролю.

Контроль, результатом якого є певна оцінка, має бути:

систематичним - організованим за чітким планом, спиратися па обґрунтовану систему і проводитися регулярно;

освітнім - має сприяти глибшому засвоєнню об'єктами навчального матеріалу опануванню практичних умінь і навичок, їх систематизації, узагальненню та закріпленню;

діагностичним - допомагає аргументованому визначенню стану успішності об'єктів навчання, порівняння засвоєння ними знань, умінь і павичок з вимогами державних стандартів освіти;

виховним (стимулюючим) - контроль привчає студентів до систематичної роботи, дисциплінує, сприяє формуванню відповідальності, активності, самостійності та мотивації навчально-пізнавальної та професійної діяльності;

розвиваючим - процес контролю сприяє розвитку у студентів пізнавальної сфери, фізичних та морально-психічних якостей;

керованим - визначення конкретного рівня та успішності опанування студентами професійних знань, умінь та навичок дає можливість своєчасно вжити необхідних заходів для подолання і усування недоліків, внесення своєчасних коректив і доповнень;

оцінюючим - результатом контролю є, зазвичай, певна оцінка, яка сприяє об'єктивному визначенню рівня професійних знань, умінь і навичок;

всебічним - повинен охоплювати всі аспекти організації та забезпечення дидактичного процесу, глибину, міцність, дієвість і гнучкість професійних знань, умінь і навичок;

студент тестове завдання контроль

об'єктивним, неупередженим - відповідати об'єктивній дійсності організації та проведення дидактичного процесу, реальному етапу успішності студентів;

Страницы: 1 2 3

Нове про педагогіку:

Зміст та форма ліричного твору
Особа, почуття й думки якої виражені у поезії, називається ліричним героєм. «Структурним і духовно-емоційним центром ліричного твору є його герой (ліричне «я»)». За визначенням Л. Новиченка, ліричний ...

Аналіз сучасного етапу розвитку позашкільної освіти на прикладі Палацу дитячої та юнацької творчості Центрально-Міського району м.Кривий Ріг
В самому центрі Центрально-Міського району, на острові дитячої мрії, знаходиться Палац дитячої та юнацької творчості, який гостинно розкриває двері для дітей, підлітків та юнацтва. Палац дитячої та ю ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com