Особливості організації навчального процесу у малочисельній початковій школі

Педагогіка і освіта » Індивідуалізація навчального процесу в умовах малочисельної початкової школи » Особливості організації навчального процесу у малочисельній початковій школі

Сторінка 7

Проблема індивідуалізації навчального процесу є особливо актуальною, оскільки одним із завдань реформування змісту освіти є спрямування школи на застосування особистісно орієнтованих педагогічних технологій, в основі яких лежить глибоке і всебічне вивчення особистості дитини.

Розробка загальних рекомендацій щодо вивчення індивідуальних особливостей учнів, їх реалізація знайшла своє відображення в педагогічній спадщині Я.А. Коменського, Й.Г. Песталоцці, А. Дістервега та ін. Основоположником теоретичного обґрунтування індивідуалізації навчання можна вважати К.Д. Ушинського.

У 20-х роках ХХ століття проблема індивідуального підходу до учнів відображена у наукових працях П.П. Блонського, С.Т. Шацького, Л.С. Виготського та ін.

Активно досліджуватися дана проблема почала у другій половині ХХ століття. Індивідуалізація навчання як спосіб підвищення пізнавальної активності і самостійності учнів, досліджується з точки зору організації фронтальної, групової та індивідуальної роботи учнів, індивідуального стилю діяльності.

У цей період проводять свої ґрунтовні дослідження з проблеми індивідуалізації і диференціації навчання А.А. Бударний, Є.С. Рабунський, А.О. Кірсанов і інші. У 70-80 роках ХХ століття досить активно досліджує питання індивідуалізації і диференціації навчання прибалтійський науковець І.Е. Унт.

Дослідження даних науковців створили теоретичну основу для реалізації проблеми індивідуалізації навчального процесу на практиці.

Аналіз підручників та навчальних посібників, передового педагогічного досвіду роботи вчителів початкових шкіл, результати анкетного опитування показали, що проблема індивідуалізації навчальної роботи на уроці знайшла певне розв’язання. Проте теоретично і практично недослідженою залишається дана проблема в умовах малочисельної початкової школи. У масовому педагогічному досвіді вчителі початкових шкіл майже не вдаються до індивідуалізації навчальних завдань.

Результатів аналізу педагогічних досліджень показали, що існують різні способи індивідуалізації навчального процесу на уроці: ускладнення змісту завдань, зменшення часу на роботу, збільшення обсягу завдання, використання елементів допомоги, самостійний вибір учнями завдання, обов’язкові і за бажанням, основні і додаткові, за формування і підтримкою інтересу та інші.

Розроблена нами експериментальна методика передбачала в умовах малочисельної початкової школи використовувати різні способи індивідуалізації навчальної роботи - диференційовані завдання за рівнем складності, за ступенем самостійності, індивідуальна робота з учнями.

Гіпотеза нашого експериментального дослідження перевірялася в процесі педагогічного експерименту.

Результати експериментального дослідження показали, що учні експериментальних класів успішніше справилися з виконанням навчальних завдань, ніж у контрольному класі. Зокрема, при виконані завдань з української мови (4 клас) в експериментальному класі учнів із високим рівнем навчальних досягнень на 10% більше, ніж у контрольному, а учнів із достатнім рівнем - на 13% більше. З математики в експериментальному класі на високий рівень виконало на 8,3% учнів більше, ніж у контрольному, а на достатній рівень - на 20,8% більше.

Таким чином, порівняльний аналіз кількісних показників у експериментальному і контрольному класах свідчить про позитивний вплив розробленої нами методики дослідження на рівень навчальних досягнень учнів.

Дальшого дослідження потребує проблема вибору методів навчання у процесі індивідуалізації навчальної діяльності на уроці в умовах мало - чисельної початкової школи.

Анкета для вчителів

Як часто Ви використовуєте диференційовані завдання на уроці?

а) не використовую;

б) епізодично;

в) систематично.

Які способи диференціації навчальних завдань Ви використовуєте?

Які засоби для вибору диференційованих завдань Ви використовуєте?

На яких предметах Ви найчастіше використовуєте диференційовані завдання?

а) українська мова;

б) математика;

Страницы: 2 3 4 5 6 7 8 9

Нове про педагогіку:

Загальна характеристика розвитку дошкільнят
Анатомо-фізіологічні передумови розвитку діяльності дошкільника. Надбання в психічному розвитку дошкільника пов'язані з прогресивними змінами вищої нервової діяльності, для якої характерною стає особ ...

Профілактика та попередження мовних порушень
Шановні батьки! Ви повинні орієнтуватися у вікових нормах розвитку всіх компонентів мовлення (звуковимови, лексики, граматики, фонематичних процесів), щоб вчасно допомогти своїй дитині і у разі потре ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com