Методика використання мультимедійних технологій при вивченні теми "Загальні відомості про менеджмент" у 10–11 класах

Педагогіка і освіта » Методика використання мультимедійних технологій при вивченні теми "Загальні відомості про менеджмент" у 10–11 класах

Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті визначає пріоритетними шляхами розвитку освіти формування високого рівня інформаційної культури кожного члена суспільства, держави, впровадження сучасних інформаційних технологій у практику навчально-виховного процесу.

Докорінні зміни, що відбуваються нині в українському суспільстві, в тому числі в освіті, вимагають глибокої перебудови педагогічної та психологічної науки відповідно до нових реалій сучасного життя, перспектив соціально-економічного та науково-технічного розвитку нашої держави.

Характерною рисою нашої епохи є перехід суспільства від індустріального до постіндустріального, а нині – до інформаційного. Інформаційні технології все глибше проникають в усі сфери людської життєдіяльності, стають потужною продуктивною силою суспільства. Тому у найближчому майбутньому від рівня інформаційної культури молодого покоління залежатиме науковий, технічний, виробничий, соціально-економічний потенціал народного господарства будь-якої держави та рівень добробуту її народу.

На сучасному етапі інформатизація освіти розглядається як система взаємопов’язаних організаційно-правових, соціально-економічних, навчально-методичних, науково-технічних, виробничих та управлінських процесів, спрямованих на задоволення освітніх, інформаційних, обчислювальних і телекомунікаційних потреб учасників навчально-виховного процесу.

Саме тому інформатизація освіти як невід’ємна складова загальної інформатизації суспільства має вирішити завдання підготовки нового покоління до його продуктивної діяльності в умовах інформаційного суспільства. Запровадження в навчальний процес сучасних інформаційних, зокрема, комп’ютерно-орієнтованих і телекомунікаційних технологій, відкриває нові шляхи й надає широкі можливості для подальшої диференціації загального навчання, всебічної активізації творчих, пошукових, особистісно-орієнтованих комунікативних форм навчання, підвищення його ефективності, мобільності й відповідності запитам практики.

Об’єктивна потреба підвищення ефективності навчання час від часу призводить до оновлення засобів навчально-виховного процесу. А розв’язання проблеми інтеграції навчальних предметів потребує модернізації методик викладання навчальних дисциплін.

У сучасному світі потреба в комп’ютерних технологіях постійно зростає – вони необхідні і на робочому місці, і вдома. Не секрет, що частина учнів володіє комп’ютером досконаліше ніж вчителі. Не може не викликати занепокоєння той факт, що сьогодні лише один вчитель із п’яти почувається “справді добре підготовленим” для впровадження комп’ютерних технологій у процес навчання своєму предмету. Тому вищезазначену статистику потрібно змінювати. Школа більше не може дозволити собі залишатись осторонь. Очевидно, що найважливішою складовою навчального процесу є не комп’ютери, а вчителі, які освоїли методики застосування комп’ютерних технологій.

Ринкова економіка погребує виховання нового типу працівника-підприємця, здатного якісно і плідно працювати, проявляти ініціативу, винахідливість, заповзятливість, інколи навіть ризикуюч. Формування особистості такого працівника слід починати ще у школі, і неабияка роль у цьому належить мультимедійним технологіям навчання.

Враховуючи вище сказане ми і вибрали тему курсової роботи: “Методика використання мультимедійних технологій при вивченні теми „Загальні відомості про менеджмент ”.

Об’єкт дослідження: процес навчання учнів 10-11 класів основам підприємницької діяльності.

Предмет дослідження: методика використання мультимедійних технологій при вивченні теми „Загальні відомості про менеджмент”.

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та розробці методики використання мультимедійних технологій для вивчення теми „Загальні відомості про менеджмент”.

Завдання дослідження:

- Ознайомитись з літературними джерелами та з’ясувати стан вивченості теми;

- З’ясувати об’єкт, предмет, мету та завдання курсової роботи;

- Розкрити сутність використання мультимедійних технологій при вивченні теми;

- Проаналізувати програму профілю «Трудове навчання. Основи підприємницької діяльності 8–11 кл.»;

- Розробити методику вивчення теми «Використання мультимедійних технологій, при вивченні теми «Загальні відомості про менеджмент»;

- Спланувати систему занять з теми «Відомості про менеджмент» для 10 кл.;

- Експериментально перевірити розроблену методику та дати рекомендації по її застосуванню.

Для того, щоб здійснити ці завдання ми використали такі методи науково-педагогічних досліджень: аналіз педагогічної та методичної літератури, вивчення шкільної практики, спостереження і дослідження.

Теоретичне значення та практична цінність нашої роботи в тому, що нами розроблена методика вивчення теми „Загальні відомості про менеджмент ” з використанням мультимедійних технологій.

Для вирішенні цих завдань при написанні курсової роботи були використані такі методи:

– метод аналізу літератури;

– метод аналізу програми;

– розробка методики вивчення теми;

– планування навчального процесу;

– експериментальної перевірки розробленої методики.

Нове про педагогіку:

Загальні питання методики розв’язування складених задач
Важливим елементом задачі, що дає змогу досягти мети, є розв’язування. Розв'язування задачі — це «процес перетворення її умови, який здійснюється на основі знань з тієї галузі, до якої належить задач ...

Наочність, як один із найкращих методів навчання учнів
Уточнення на уроці взагалі, а в молодших класах особливо, є невід’ємною частиною навчального процесу. Чим більше органів чуття бере участь в акті сприймання, тим міцніше і швидше засвоюють діти новий ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com