Виховання толерантного ставлення старших дошкільників до традицій і культур народів світу

Педагогіка і освіта » Виховання толерантного ставлення старших дошкільників до традицій і культур народів світу

Сучасне українське суспільство переживає складний період свого саморозвитку, позначений труднощами перехідного періоду, коли демократичні, гуманістичні цінності утверджуються суперечливо і надто повільно. Це зумовлює падіння моралі, культури взаємостосунків між людьми, криміналізацію суспільних відносин тощо. Зазначені суперечності особливо позначаються на молодому поколінні, в свідомості й поведінці якого не сформувалися та міцно не закріпилися позитивні установки й мотиви, значущі ціннісні орієнтації.

За таких обставин вкрай важливим стає виховання в молодого покоління толерантності, оскільки утвердження принципів і норм толерантності є необхідною умовою взаєморозуміння між людьми, взаємодії, злагоди, згуртування і консолідації суспільства.

Особливо актуальним є утворення ідеалів толерантності у свідомості й поведінці вихованців дошкільних закладів.

Філософське осмислення проблеми толерантності знайшло відображення у працях Арістотеля, М. Аврелія, Демокріта, Платона, Сократа, а пізніше М. Монтея, Дж. Локка, Ж.Ж. Руссо, Ж. Вольтера.

Певні аспекти толерантності відображені у працях філософів (М. Бердеєв, Ф. Вейс, У. Джеймс, О. Довгополова, В. Зарка, М. Золотухін, А. Камю, Л. Кінг, Р. Крісті, В. Лекторський, К. Ясперс); соціологів (Г. Бутигін, Е. Дюргейм, Г. Зіммель, О. Конт, О. Оксамитна, О. Швачко та ін.); психологів (Б. Ананьєв, О, Асмолов, І. Бех, С. Клепцова, Д. Колесов, О, Коненко, О. Леонтьєв, В, Маралов, А. Маслоу, О. Петровський, В. Сітаров, У. Солдатова та ін.)

Дана проблема розглядалась у працях класиків педагогічної думки (Я. Коменський, Я. Корчак, А. Макаренко, М. Монтессорі, В. Сухомлинський, Л. Толстой, К. Ушинський та ін.).

У сучасній педагогічній науці проблема виховання толерантності досліджується у різних аспектах: загальні питання педагогіки толерантності (М. Рожков, А. Сиротенко, Г. Солдатова, Л. Шайгерова та ін.); етнічна толерантність (О. Докукіна, З. Малькова, В. Подобєд, Ю. Римаренко, В. Тишков та ін.); технологічні питання виховання толерантності (Т. Білоус, О. Кащенко, Б. Рієрдон, В. Сітаров, І. Сковородкіна, О. Скрябіна, П. Степанов та ін.).

Однак, проблему виховання толерантності не можна назвати достатньо вивченою, оскільки такий її аспект, як виховання толерантності у дітей дошкільного віку, спеціально не досліджувався.

Проблема виховання толерантності складна й різноманітна. Ми розглядаємо її у контексті ціннісного ставлення до людей, незалежно від раси, національності, соціального стану, політичної орієнтації, культурної приналежності.

Актуальність проблеми, її недостатня розробка в сучасних умовах реформування національної системи освіти й потреби дошкільної практики зумовили вибір теми курсової роботи «Виховання толерантного ставлення дошкільників до традицій і культур народів світу».

Об’єкт дослідження – процес виховання толерантності у дітей старшого дошкільного віку.

Предмет дослідження – педагогічні умови виховання толерантності у старших дошкільників.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити педагогічні умови виховання толерантності у дітей старшого дошкільного віку.

Гіпотеза дослідження – ефективність виховання толерантності у дітей старшого дошкільного віку підвищується за умов: оптимізації форм і методів виховання толерантності; організації спільної діяльності дітей, яка сприяє розвитку толерантних емоцій, формуванню досвіду толерантної поведінки: побудови взаємин дітей з педагогами на основі педагогічної підтримки;

Відповідно до предмета, мети і гіпотези визначено такі завдання дослідження:

1. Уточнити сутність і структурні компоненти толерантності як особистісного утворення.

2. Розкрити специфіку виховання толерантності у старших дошкільників.

3. Визначити критерії, показники та виявити рівні сформованості толерантності у дітей старшого дошкільного віку.

4. Експериментально перевірити ефективність педагогічних умов виховання толерантного ставлення дошкільників до традицій і культур народів світу.

Нове про педагогіку:

Основні форми релігійного виховання у роботі сучасної школи
Процес формування духовності на основі християнських моральних цінностей значною мірою зумовлюється інтегрованим підходом до нього. Висунення інтегративності як провідної форми залучення дітей до хри ...

Види самостійних робіт
Самостійні роботи слід класифікувати за декількома дидактичними ознаками, що характеризують різні сторони однієї і тієї ж самостійної роботи. 1. Самостійні роботи розрізняються за їх дидактичною мето ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com