Формування у молодших школярів досвіду пошукової діяльності

Педагогіка і освіта » Формування у молодших школярів досвіду пошукової діяльності

Згідно закону України "Про освіту", метою освіти є "всебічний розвиток дитини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей...".

Розв’язання даного завдання потребує ефективної організації навчально-виховного процесу у загальноосвітній школі, і в початковій її ланці зокрема, яка була би більш особистісно-орієнтованою на цілісний і гармонійний розвиток та особисте зростання школярів.

Ефективність навчання в сучасній школі залежить від уміння вчителя обрати метод чи прийом навчання в конкретних умовах для кожного уроку.

К. Д. Ушинський підкреслював, що метод – це інструмент в руках вчителя, який служить не тільки для введення тих чи інших істин в голову дітей, а й для керівництва за спостереженням й мисленням дітей під час вивчення ними предметів і явищ навколишнього середовища.

Лише оптимальний вибір і поєднання методів навчання в школі сприятиме більш повному, глибокому і осмисленому засвоєнню учнями знань, умінь та навичок, підготовці їх до самостійного набуття знань.

Учитель, як зазначено в законі України "Про освіту", має право на вільний вибір методів навчання. Він обирає такі методи і прийоми роботи, які могли б забезпечити засвоєння молодшими школярами необхідних знань, пробуджували їхню розумову активність, розвивали й підтримували б в них інтерес до навчання, сприяли б розвитку учнів, набуттю ними навичок самостійної роботи.

Аналіз процесів функціонування освітньої системи в усьому світі й зокрема в Україні засвідчив необхідність пошуку і формулювання нової сучасної парадигми освіти. Мова йде про принципово нову мету освіти, яка полягає в досягненні нових рівнів освіченості окремої особистості і суспільства в цілому.

Вимоги сучасного суспільства до загальноосвітньої школи з однієї сторони, i інтереси особистості, що розвивається, з іншої, викликають необхідність нового підходу до організації навчально-виховного процесу школи. Особливу актуальність набуває зараз проблема формування самостійності мислення учнів, спроможності отримувати, аналізувати інформацію і приймати адекватні рішення, використовувати в практичній діяльності нові інформаційні технології.

Досягнення потрібного суспільству рівня освіченості та розвитку особистості неможливо без систематичної самостійної праці, готовність до якої закладається у шкільному віці. У зв'язку з цим у концепції шкільної освіти велика увага приділяється пошуковій діяльності учнів у процесі навчання.

Метод пошукової роботи учнів постійно в центрі уваги дидактів і психологів, які проводять дослідження з різних аспектів розвиваючого навчання. Доведено, що проблемно-пошукова робота відіграє велику роль у формуванні і розвитку навчальних умінь, вихованні волі, пізнавального інтересу, навичок колективної праці. В ній виявляється індивідуальність кожного учня, формується їхній інтелект і характер. Усе це сприяє засвоєнню глибоких і міцних знань. Тому, проблема пошукової роботи учнів як ефективного методу формування вміння вчитися, навичок самоосвіти є актуальною. Саме тому нас зацікавила ця тема, яку ми обрали для дипломної роботи.

Тема дослідження: формування у молодших школярів досвіду пошукової діяльності.

Об'єктом дослідження виступає процес формування в учнів початкової школи досвіду пошукової діяльності.

Предмет дослідження – способи формування досвіду пошукової діяльності в учнів початкових класах.

Мета дослідження полягає у виділенні та обґрунтуванні способів формування в учнів початкових класів досвіду пошукової діяльності та в експериментальній перевірці їх ефективності.

Гіпотеза дослідження: формування досвіду пошукової діяльності в учнів початкових класів буде ефективним, якщо використовувати такі способи:

1) система пізнавальних завдань за прийомами розумової діяльності;

2) евристичні бесіди;

3) метод аналогії;

4) самостійне ознайомлення з новим матеріалом з опорою на допоміжні засоби та без них;

5) елементарні дослідницькі завдання.

Відповідно до поставленої мети і висунутої гіпотези сформульовано такі завдання:

Проаналізувати питання формування досвіду пошукової діяльності у педагогічній теорії.

Вивчити стан проблеми дослідження в масовому педагогічному досвіді.

Виділити і охарактеризувати способи пошукової діяльності молодших школярів.

Розробити методику експериментального дослідження.

Дослідити вплив експериментальної методики на результативність навчальної діяльності молодших школярів.

У дослідженні застосовувалися наступні методи: теоретичний аналіз психолого-педагогічної і методичної літератури; бесіда, анкетування, педагогічний експеримент.

База дослідження: Старопочаївська загальноосвітня школа І-IІІ ступенів Кременецького району Тернопільської області, 3 клас; Будецька загальноосвітня школа I-II ступенів.

Теоретична значущість дослідження полягає в аналізі та структуруванні сутності й змісту понять "пошукова діяльність", "види пошукової діяльності", з'ясуванні особливостей організації пошукової роботи на уроках математики та Я і України учнів початкових класів, доборі ефективних методів стимулювання пошукової роботи на уроках в початковій школі, впровадженні нетрадиційних організаційних форм роботи з учнями в навчальному процесі загальноосвітніх закладів освіти на сучасному етапі.

Практична значущість дослідження полягає у визначенні шляхів ефективного вдосконалення організації пошукової діяльності учнів на уроках в початкових класах, розробці методики поетапної роботи з дітьми початкових класів на уроках.

Нове про педагогіку:

Програмно-методичні основи навчання здоровому способу життя учнів в школі
Потреба у формуванні здорового способу життя (ЗСЖ) і створенні програм навчання ЗСЖ влаштовується закономірностями змін стану здоров'я населення, характеру захворюваності, тривалості життя, що істотн ...

Ефективні методи комунікації викладача та студентів
Відповідно до сучасних уявлень можна виділити кілька комунікативних методик, які можуть використовувати у навчальному процесі: 1. Комунікативні методи, спрямовані на стимулювання когнітивних процесів ...

Навігація по сайту

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com