Підготовка гравців в студентських баскетбольних командах з акцентом на застосуванні тактичних вправ

Педагогіка і освіта » Підготовка гравців в студентських баскетбольних командах з акцентом на застосуванні тактичних вправ

Підготовка студентських команд має свої складності й особливості. Це пов'язано з тим, що для того, щоб команда з баскетболу була «зіграною», необхідно кілька років. А склад баскетбольної студентської команди увесь час міняється, оскільки одні спортсмени надходять на перший курс, інші закінчують інститут і вибувають з команди.

У студентській команді режим тренувань і відпочинку визначається не самим тренером, як у професійних і клубних командах, а заданими умовами навчального процесу у вузі. Тому тренер студентської команди змушений переборювати ряд труднощів, які містять складності при комплектації команди, при спробі правильної організації тренувального процесу відповідно до законів розвитку спортивної форми й адаптації, при побудові навчально-тренувального процесу з урахуванням недостатньої кількості (2-3 рази в тиждень) тренувань, різного рівня підготовленості студенток-баскетболісток і постійної зміни складу команди. Всі ці труднощі в більшому ступені проявляються в студентських командах.

Таким чином, на даний момент позначено проблему необхідності вдосконалення навчально-тренувального процесу в студентських баскетбольних командах. І особливо це стосується тактичної підготовки гравців. Багато тренерів так і не встигають навчити спортсменів основним тактичним комбінаціям за період навчання у вищому навчальному закладі, і тим більше – застосовувати ці комбінації у грі. Тому пошук ефективних засобів тактичної підготовки гравців студентських баскетбольних команд є актуальною проблемою теорії і методики студентського спорту.

Це і визначило обраний напрямок наших досліджень.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Мета роботи: розробити й експериментально обґрунтувати методику підготовки баскетбольних команд вищих навчальних закладів з опорою на застосування тактичних вправ.

Завдання роботи:

1. Визначити стан проблеми з підготовки студентських баскетбольних команд за даними сучасної літератури.

2. Розробити комплексну методику підготовки баскетбольних команд вищих навчальних закладів з опорою на застосування тактичних вправ та методів інформаційного впливу на процес освоєння гравцями техніко-тактичних прийомів баскетболу.

3. Експериментально обґрунтувати ефективність застосування методики підготовки гравців студентських баскетбольних команд з опорою на застосування тактичних вправ та методів інформаційного впливу на процес освоєння гравцями техніко-тактичних прийомів баскетболу.

Об'єкт дослідження: навчально-тренувальний процес з баскетболу студентських баскетбольних команд.

Предмет дослідження: методика тактичної підготовки баскетбольних команд вищих навчальних закладів.

Методи дослідження: аналіз і узагальнення літературних джерел, педагогічне тестування, фізіологічні і психофізіологічні методи дослідження, педагогічний експеримент із застосуванням сучасних інформаційних технологій, методи математичної статистики із застосуванням факторного і кластерного аналізу, порівняння середніх і дисперсійного аналізу.

Наукова новизна. Дане дослідження є першим в області розробки методик тактичної підготовки баскетбольних команд вищих навчальних закладів з опорою на застосування тактичних вправ. У даній роботі новими є наступні положення:

вперше розроблено методику тактичної підготовки баскетбольних команд вищих навчальних закладів з опорою на застосування тактичних вправ;

вперше розроблено спеціальну методику інформаційного впливу на свідомість при техніко-тактичній підготовці спортсменок-баскетболісток вищих навчальних закладів.

Крім того, доповнено розробки авторів щодо можливостей застосування інформаційних засобів наочності при формуванні й удосконаленні навичок техніки і тактики баскетболу.

Практична значимість дослідження виражається в можливості ефективного застосування методики тактичної підготовки баскетбольних команд вищих навчальних закладів.

Організація дослідження. Дослідження проводилося в період з 2006 року по 2008 рік у 4 етапи.

Перший етап (вересень 2006 - грудень 2007 р.) - вивчення наукової і методичної літератури.

Другий етап (лютий 2007 р., - квітень 2007 р.) - проведення експериментальних досліджень.

Третій етап (квітень 2007 р. - вересень 2007 р.) - здійснення математико-статистичної обробки результатів експерименту.

Четвертий етап (вересень-грудень 2007 р.) - узагальнення експериментальних даних, формулювання висновків і практичних рекомендацій, оформлення й апробація роботи.

Усього в даному дослідженні було обстежено 23 баскетболістки 18-23 року.

Особистий внесок студента. Студентові належить ідея необхідності модифікації побудови навчально-тренувального процесу з баскетболу у ВНЗ з застосуванням нових методичних розробок, аналіз літературних джерел, проведення й опис експериментів, упровадження результатів дослідження в практику.

Структура й обсяг роботи. Повний обсяг дипломної роботи складає 86 сторінок. Робота складається з вступу, трьох глав, висновків, практичних рекомендацій, переліку літератури. У роботі 35 рисунків, 11 таблиць; перелік літературних джерел містить 95 найменувань.

Нове про педагогіку:

Правила домашньої навчальної роботи учнів
Перше: Учням необхідно знати, що процес осмислення і засвоєння знань повинні носити зосереджений характер. Це значить, що для всебічного осмислення і міцного засвоєння програмного матеріалу варто вду ...

Роль науково-популярної літератури у формуванні пізнавальних інтересів школярів
Величезне значення в вихованні у школярів інтересу до фізики має науково-популярна література. Прагнення школярів до знань зазвичай супроводжується зростаючим інтересом до науково-популярної літерату ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com