Розумове виховання

Педагогіка і освіта » Розумове виховання

Сучасна Україна – це молода, незалежна держава, що знаходиться на етапі розвитку та розбудови. І саме зараз, як ніколи, нашій державі потрібні молоді, освічені, виховані робітники та спеціалісти. Для ефективної роботи з сучасною технікою потрібні глибокі та міцні знання, високо розвинуте мислення, здатне до швидкого аналізу, логічного виведення суджень, необхідних для прийняття вірних рішень, широкий світогляд. Цьому сприяє розумове виховання особистості учня.

Проблема розумового виховання бере початок ще з давніх часів. Нею приймалися і давні філософи, і прогресивні діячі епохи Відродження, і провідні педагоги XIX і XX століть, вона ж залишається актуальною і досі. Робота багатьох педагогів минулого та сучасності направлена на дослідження цього питання – реалізацію розумового виховання. Визначивши, що виховання це різнобічний розвиток особистості, її фізичних і духовних сил, знань та вмінь, культури поведінки та моральних норм, педагоги погоджуються, що розумове виховання все ж таки займає провідне місце у формуванні всебічно вихованого громадянина України. Такі видатні педагоги як Я.А. Коменський, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, А.В. Дістервег, М. Монтесорі Г.С. Сковорода, К.Д. Ушинський та багато інших у своїх педагогічних працях займалися дослідженням розумового виховання. І звичайно не можна не згадати В.О. Сухомлинського, який своїми дидактичними матеріалами, практичними порадами та власним прикладом, вніс надзвичайний вклад в вивчення питання розумового виховання і, власне, реалізації його шляхів на практиці.

Таким чином можна зазначити, що питання розумового виховання було і є актуальним. Бо воно забезпечує розвиток і виховання розумних, ерудованих людей, потреба в яких була, є і буде завжди. Саме через актуальність та значущість проблеми, темою курсової роботи було обрано «Розумове виховання».

Об’єктом дослідження є виховний процес у середній школі (досить широка категорія, що включає в себе різні напрями, принципи, засоби та методи).

Предметом дослідження є особливості розумового виховання (мета, засоби реалізації, значення).

Мета дослідження полягає в вивчені особливостей, виділенні основних питань, узагальнені теоретичного та практичного доробку видатних педагогів, щодо проблеми розумового виховання; шляхи реалізації розумового виховання у сучасній середній школі.

Досягнення поставленої мети вимагає вирішення наступних завдань:

проаналізувати теоретичні доробки та практичні поради закордонних та вітчизняних педагогів за допомогою обробки літератури з даного питання;

визначити поняття виховання, його структуру та значення;

дослідити такий змістовний аспект виховання, як розумове виховання, його мету та значення;

знайти та виділити шляхи реалізації розумового виховання;

дослідити специфіку уроків англійської мови у середній школі як фактор, що забезпечує розумове виховання школярів.

Нове про педагогіку:

Особливості домашньої роботи молодших школярів
Працюючи над домашнім завданням, школяр продовжує навчатися, тому тут, як і в процесі засвоєння знань на уроці, необхідно забезпечувати додержання основних дидактичних принципів: активності і самості ...

Структура системи світової вищої освіти
Світова освіта поліструктурна: для неї характерні просторова (територіальна) і організаційна структури. У рішенні проблем світової освіти важливого значення набувають крупні міжнародні проекти і прог ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com