Розвиток творчих здібностей молодших школярів засобами інформаційних технологій

Педагогіка і освіта » Розвиток творчих здібностей молодших школярів засобами інформаційних технологій

У нових історичних умовах, що склалися на початку двадцять першого століття, набуває все більшого значення розвиток інформаційних і комунікаційних технологій. Відбувається активне проникнення інформаційних технологій у всі галузі освіти. У зв’язку з цим постає питання пропедевтики інформаційної культури ще в початкових класах.

У країнах зарубіжжя, як і в Україні, майже до сьогоднішнього дня продовжуються дискусії, що розпочалися ще у 80-х роках ХХ століття, щодо заборони використання комп'ютерів у 1–4-их класах, у зв’язку з, перш за все, турботою про здоров'я дітей.

У результаті цих дискусій було проведено дослідження з впливу комп’ютера на розвиток мислення дітей молодшого віку, яке показало, що використання технологій значно покращує мовленнєву компетентність учнів. Національна асоціація освіти дітей молодшого віку (National Association for the Education of Young Children, 1996) визнала, що комп’ютерні технології підвищують мотивацію дітей молодшого віку до навчання, позитивно впливають на їхні інтелектуальні здібності та соціальний розвиток.

Незважаючи на це, педагоги рекомендують обмежити застосування комп’ютерних технологій у дошкільних закладах та початкових класах до однієї години на день. Крім цього, комп’ютер не повинен замінювати такі традиційні засоби навчання, як крейда, дошка, олівець, зошит, ножиці тощо. Він є лише одним з інструментів навчання, яким повинен оволодіти учень. Використання ІКТ у навчальному процесі початкової школи повинно відповідати дидактичним аспектам. Усі ці засоби – програмні продукти, навчальні платформи тощо – мають бути оцінені відповідно певним цілям уроку.

Згідно з «Державним стандартом початкової загальної освіти» основними завданнями початкового курсу інформатики є розвиток молодших школярів через засвоєння інформаційних понять та формуванню в них спеціальних умінь і навичок, необхідних для вивчення інформатики в майбутніх класах, у тому числі, забезпечення пропедевтичного оволодіння інформатики.

Основними завданнями курсу «Сходинки до інформатики» є: формування у молодших школярів первинних навичок роботи за комп'ютером, розуміння ними сутності застосування комп'ютера та інформаційних технологій і загальний розвиток дитини.

Враховуючи віковий, психологічний та фізіологічний стан і розумовий розвиток учня початкової школи, створені нові сучасні підручники для 2–4 класів. Підручники «Сходинки до інформатики» ознайомлюють учнів із основними поняттями інформатики, залучають до практичної діяльності на комп'ютері, підтримують вивчення основних предметів (українська мова, англійська мова, природознавство, математика), розвивають пам'ять, просторову уяву, логічне мислення та творчі здібності.

Кожний урок у підручниках для 2–4 класів поданий на двох сторінках, тобто на розвороті підручника. Якщо учень пропустив урок, він може вдома самостійно опрацювати матеріал за підручником.

При вивченні курсу передбачено кілька напрямків навчальної та розвивальної діяльності учнів: пізнавальний, прикладний, алгоритмічний та розвивальний.

Опановуючи курс, учні:

засвоюють відомості про призначення комп'ютера, можливості його використання, складові частини, основні принципи роботи;

ознайомлюються з властивостями інформації, інформаційними процесами у навколишньому свiтi;

здобувають навички роботи з клавіатурою, пошуку та запуску потрібних програм, підготовки та редагування текстів у текстовому редакторі, складання простих мелодій у середовищі музичного редактора, створення малюнків у графічному редакторі та інше;

засвоюють поняття алгоритму, розрізняють їх основні види, вчаться складати i записувати прості алгоритми для виконавців, відшукувати та застосовувати алгоритми у своїй практичній та навчальній діяльності;

розвивають свої творчі здібності та логічне мислення шляхом виконання різноманітних творчих завдань.

Підтримка, корекція i пропедевтика знань, умінь i навичок з основних предметів досягається шляхом роботи з різноманітними навчальними, навчально-контролюючими та пропедевтичними програмами з української, російської, англійської мов, математики, довкілля, античної літератури.

Структура уроків курсу «Сходинки до інформатики» відрізняється від традиційних уроків у молодшій школі і складається з трьох частин: теоретичної, практичної та розвивальної.

Теоретична частина може проводитись у формі бесіди, гри, обговорення ситуацій або призначена для підтримки вивчення навчальних предметів, повторення і закріплення матеріалу. Друга частина – це практична робота учнів за комп'ютерами. Третя частина уроку – це виконання учнями завдань з логічним навантаженням для розвитку пам'яті, кмітливості, ерудиції. Усі частини уроку відображені у підручнику.

Для забезпечення практичної частини уроків інформатики розроблений відповідний програмно-методичний комплекс «Сходинки до інформатики» для 2–5 класів.

Більша частина програм з комплексу «Сходинки до інформатики» сприяють формуванню міжпредметних зв'язків, загальноосвітніх навичок, містять матеріал інших загальноосвітніх предметів. Матеріал програмного комплексу відповідає віковим особливостям учнів, подається в доступній ігровій формі, зацікавлює дітей.

Більша частина навчальних програм мають тренувальний характер та орієнтовані на застосування на етапі формування навичок. Деякі з програм є демонстраційними та можуть бути використані вчителем під час пояснення нового матеріалу або на уроках узагальнення знань.

Над проблемою розвитку творчих здібностей працювали багато науковців. Психологічні аспекти цього питання розглядалися у працях Л. Виготського, Г. Костюка, Т. Кудрявцева, Л. Леонтьева, А. Пономарьова, П. Якобсона та інших. Педагогічні та дидактичні аспекти розвитку творчих здібностей висвітлено в працях Г. Альштулера, П. Аутова, М. Левітова, В. Сидоренка, М. Сказіна, Ю. Столярова, Д.О. Тхоржевського та інших. Методичні підходи до розвитку творчих здібностей і технічної творчості досліджені у наукових працях В. Алексеєва, Г. Буша, В. Качнева, В. Моляко, А. Осборна та інших.

Учені стверджують, що найбільш сприятливі умови для розвитку творчих здібностей створюються у процесі праці. Основна праця дітей – навчання. Цілком закономірно, що для виховання в учнів творчих рис їх навчання треба зробити творчим. На жаль, у нашій школі переважає репродуктивне трудове навчання. Цей процес часто являє собою передачу інформації від учителя до учнів. Учитель подає готові знання, а учні пасивно їх запам’ятовують, і чим точніше на наступних уроках вони відтворюють одержані в готовому вигляді знання, тим краще вони «встигають».

Все вище сказане доводить, що проблема актуальна, важлива.

Як показали численні дослідження стратегіального мислення людей різного віку, маючи різні труднощі в реалізації ефективних стратегій мислення, дитина поступово відмовляється від них і виробляє менш ефективні, поступові, надійні засоби поведінки у проблемній ситуації. І серед дорослих стає дедалі менше осіб, обдарованих особливими оперативними можливостями, здібностями до подолання когнітивних криз. Зокрема, працюючи з піддослідними, які мали ресурси для висунення та реалізації ефективних мислительних стратегій топологічного проектування, ми відкрили, що існують деякі засоби подолання інформаційної когнітивної кризи. Досить типова когнітивна криза виникає тоді, коли людина має намір перш, ніж висувати гіпотезу чи приходити до висновку, розглянути та проаналізувати весь інформаційний простір завдання. Для цього їй треба мати одночасно в полі зору велику кількість одиниць інформації в їх взаємозв’язку та взаємозалежності.

Використання інформаційних технологій на уроці дозволяє зробити процес навчання мобільним, строго дифіренційованним і індивідуальним.

Враховувая, що основним видом діяльності дітей 6 – 9 років є гра, можна уявити, що звісно комп’ютер з його широкими можливостями інтерактивної взаємодії допоможить роз’язати проблему. Сучасні комп’ютерні системи навчання ставлять перед дитиною реальну, зрозумілу, досягнену мету: розв’яжеш правельно приклади – відкроєш малюнок, вставиш літеру правельно – просунеш ближче до цілі названного героя. Таким чином, в праці гри у дитини виникає позитивна мотивація засвоєння знань.

Навчання в початковій школі – це фундамент, на якому буде будуватися вся подальша діяльність людини. Перед вчителями стоїть відповідальна задача – добитися засвоєння програмного матеріалу в повному обйомі кожним учнем. Враховуя різний рівень підготовленності школярів, різниця в розвитку пам’яті, мислення, уваги, вчитель повинен орієнтуватися на середній рівень підготовленності учнів. В результаті виникають проблеми з навчання школярів, маючих високий чи низький рівень мисленної діяльності. Тому одним із способів успішного навчання ціх категорій учащихся може бути застосування комп’ютерних навчальних систем на уроці.

Учащієся з високим рівнем розумової діяльності можуть за допомогою комп’ютера знайомитися з новим матеріалом, отримуючі нові відомості і поглиблюючі свої знання. Виконуючи вправи підвищенної важкості. Учащиєся з низьким рівнем розумової діяльності можуть працювати з комп’ютером в індивідуальному темпі.

Використання на уроці комп’ютерних тестів і діагностичних комплексів дозволить вчителю за короткий час отримувати об’єктивну картину уровня знаня вивченного матеріалу і своєчасно його коректировать.

Таким чином, використання комп’ютера в навчанні школярів почакових класів є цілесообразним, перспективним.

Спостерігаючи за роботою дітей за ком’ютерном видно, що вони менше стомлюються від монотонної роботи по відпрацюванні того чи іншого учбового уміння. Захоплює і сама робота за машиной, і азарт змагання. Спілкування з ком’ютерном дає дитини раскрепощенность: ніхто не сваритеме і не засміє, при отриманні низької оцінки можна переробити роботу до тих пір, поки не отримаєш бажанного результату. Тут здійснюється індивідуальний підхід до навчання: дитина сама вибирає темп роботи, а часто і від діяльності (навчання, треніровка, контроль).

Завдання дослідження:

теоретично обґрунтувати сутність вивчення інформатки в початкових класах;

проаналізувати різноманітні форми організації навчального предмету інформатики;

вибрати найрезультативніші форми і методи проведення занять інформатки для молодших школярів.

Відповідно до гіпотези сформуємо завдання:

методи дослідження;

вивчення літератури;

проведення практичних робіт;

на практичному досвіді використати всі знання, отримані з літератури і зробити висновки.

Нове про педагогіку:

Інтенсифікація навчального процесу у вищій школі
Новітні педагогічні технології є основним фактором вирішення завдань реформування вітчизняної системи освіти, яка проходить в сучасних умовах модернізацію освітніх структур, трансформацію загальносис ...

Функції сім’ї. Виховання в системі функції сім’ї. Мета, завдання та зміст виховання у сучасній українській сім’ї
Сучасний погляд на сім’ю інтегрує два основних підходи: аналіз сім’ї як соціального інституту – її роль, функції та механізм взаємодії з іншими інститутами суспільства та вивчення сім’ї як малої груп ...

Навігація по сайту

Copyright © 2023 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com