Формування професійної етики майбутнього соціального педагога

Педагогіка і освіта » Формування професійної етики майбутнього соціального педагога

На сьогоднішній день особливо гостро постало питання формування професійної етики соціального педагога, оскільки в сучасному суспільстві, відбувається процес збільшення дисгармонії соціальних цінностей молоді, зниження моральних нормативів соціальної поведінки та етичної культури, звуження й деформація її соціальних орієнтацій. Особливої актуальності ці питання набувають у діяльності саме соціального педагога, основним з аспектів якої є саме етика ставлення до своєї праці. Також неодмінною запорукою успішності соціально-педагогічної діяльності є застосування етичних принципів у роботі. Але цій проблемі приділяєтьсь замало уваги: спостерігається слабка підготовленість соціальних педагогів, розрив між теорією і практикою соціально-педагогічної діяльності. Процес формування професійно-етичної культури соціального педагога до теперішнього часу не підданий спеціальному аналізу, хоча вже є роботи, що розкривають ту чи іншу сторону даної проблеми.

Таким чином, актуальність проблеми та недостатня увага до неї дали підстави для визначення теми дослідження: «Формування професійної етики майбутнього соціального педагога».

Об’єкт дослідження: формування професійно-етичної культури майбутніх соціальних педагогів.

Предмет дослідження:форми і методи становлення професійно-етичної культури соціального педагога.

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка важливості формування етики соціального педагога.

Відповідно до об’єкту, предмету та мети дослідження визначено основні його завдання:

розкрити суть поняття «професійна етика соціального педагога», його особливості;

охарактеризувати процес прищеплення основних етичних норм та принципів майбутнім соціальним педагогам;

виявити рівень знань студентів про важливість етики у соціально-педагогічній роботі;

експериментально визначити вплив теоретичної підготовки на процес формування професійної етики майбутнього соціального педагога

Для вирішення поставлених завдань і отримання вірогідних даних було застосовано комплекс методів педагогічного дослідження:

теоретичні: аналіз літературних джерел та передового досліду впровадження етичних принципів роботи у соціально-педагогічну діяльність, синтез та узагальнення отриманих знань з метою визначення основних понять і встановлення стану розробленості досліджуваної проблеми;

соціологічні: анкетування з метою виявлення сформованості у студентів професійної етики соціального педагога;

психологічні: були проведені тест та опитувальник з метою виявлення стилю педагогічного спілкування;

статистичні: методи математичної статистики для кількісного та якісного аналізу отриманих у ході дослідження даних.

Нами була висунута гіпотеза, що теоретична підготовка студентів з етики професійної діяльності підвищить рівень знань студентів з проблеми та покращить їх практичну роботу.

Нове про педагогіку:

Народний календар як дієвий засіб виховання дітей
Невід'ємною складовою української народної виховної традиції є звичаї і обряди, пов'язані з народним календарем. Крім народного календаря, звичаї і обряди знайшли своє втілення і в церковному календа ...

Дидактичні принципи контролю знань та основні види і форми контролю знань, умінь та навичок студентів
Завдання викладача і студентів полягає у тому, щоб у процесі перевірки оцінки знань виявити справжній етап знань, вмінь і навиків і тим самим допомогти студентам раціонально організувати навчальну ро ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com