Формування професійної етики майбутнього соціального педагога

Педагогіка і освіта » Формування професійної етики майбутнього соціального педагога

На сьогоднішній день особливо гостро постало питання формування професійної етики соціального педагога, оскільки в сучасному суспільстві, відбувається процес збільшення дисгармонії соціальних цінностей молоді, зниження моральних нормативів соціальної поведінки та етичної культури, звуження й деформація її соціальних орієнтацій. Особливої актуальності ці питання набувають у діяльності саме соціального педагога, основним з аспектів якої є саме етика ставлення до своєї праці. Також неодмінною запорукою успішності соціально-педагогічної діяльності є застосування етичних принципів у роботі. Але цій проблемі приділяєтьсь замало уваги: спостерігається слабка підготовленість соціальних педагогів, розрив між теорією і практикою соціально-педагогічної діяльності. Процес формування професійно-етичної культури соціального педагога до теперішнього часу не підданий спеціальному аналізу, хоча вже є роботи, що розкривають ту чи іншу сторону даної проблеми.

Таким чином, актуальність проблеми та недостатня увага до неї дали підстави для визначення теми дослідження: «Формування професійної етики майбутнього соціального педагога».

Об’єкт дослідження: формування професійно-етичної культури майбутніх соціальних педагогів.

Предмет дослідження:форми і методи становлення професійно-етичної культури соціального педагога.

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка важливості формування етики соціального педагога.

Відповідно до об’єкту, предмету та мети дослідження визначено основні його завдання:

розкрити суть поняття «професійна етика соціального педагога», його особливості;

охарактеризувати процес прищеплення основних етичних норм та принципів майбутнім соціальним педагогам;

виявити рівень знань студентів про важливість етики у соціально-педагогічній роботі;

експериментально визначити вплив теоретичної підготовки на процес формування професійної етики майбутнього соціального педагога

Для вирішення поставлених завдань і отримання вірогідних даних було застосовано комплекс методів педагогічного дослідження:

теоретичні: аналіз літературних джерел та передового досліду впровадження етичних принципів роботи у соціально-педагогічну діяльність, синтез та узагальнення отриманих знань з метою визначення основних понять і встановлення стану розробленості досліджуваної проблеми;

соціологічні: анкетування з метою виявлення сформованості у студентів професійної етики соціального педагога;

психологічні: були проведені тест та опитувальник з метою виявлення стилю педагогічного спілкування;

статистичні: методи математичної статистики для кількісного та якісного аналізу отриманих у ході дослідження даних.

Нами була висунута гіпотеза, що теоретична підготовка студентів з етики професійної діяльності підвищить рівень знань студентів з проблеми та покращить їх практичну роботу.

Нове про педагогіку:

Прояв барокових тенденцій в образотворчому мистецтві та архітектурі України
XVII–XVIII ст. ст. – доба розквіту та піднесення української національної культури. Саме на цьому етапі Україна здійснила потужний якісний прорив у всіх напрямах художньої творчості, небачений від ча ...

Функціональні можливості організму людини
Не надійтесь на медицину. Вона непогано лікує багато хвороб, але не може зробити людину здоровою. М.М.Амосов. До теперішнього часу ведуться суперечки про те, які якості визначають фізичну підготовлен ...

Навігація по сайту

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com