Дослідження особливостей домашньої навчальної роботи молодших школярів

Педагогіка і освіта » Дослідження особливостей домашньої навчальної роботи молодших школярів

До допоміжних форм організації навчальної роботи належать різноманітні заняття, які доповнюють і розвивають класно-урочну діяльність учнів. Однією з них є домашня навчальна робота, яка передбачає самостійне виконання учнями навчальних завдань за межами уроку (безпосередньо дома, в групах продовженого дня, в години самопідготовки в школах-інтернатах).

Мета домашньої навчальної роботи учнів як форми організації пізнавальної діяльності учнів — розширення знань учнів, привчання їх до регулярної самостійної навчальної роботи, формування вмінь самоконтролю, виховання самостійності, активності, почуття обов'язку та відповідальності. Вона тісно пов'язана з уроком. Цей зв'язок полягає в тому, що пізнавальна діяльність на уроці потребує додаткової роботи: вправляння у застосуванні правил, розв'язку завдань, знаходження в підручнику відповідей на запитання вчителя та ін. Окрім того, виконуючи домашнє завдання, учні готуються до сприймання нового матеріалу на наступному уроці. Проте це не означає, що домашню навчальну роботу слід обов'язково давати на кожному уроці. Вона доцільна лише тоді, коли її необхідність і корисність випливає з процесу уроку.

Як зазначено у Положенні про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад, домашні завдання мають даватися з урахуванням індивідуальних особливостей учнів і педагогічних вимог; учитель визначає їх доцільність, характер, зміст і обсяг. Щоб запобігти перевантаженню учнів домашніми завданнями, необхідно у кожному класі визначати їх обсяг. З усіх дисциплін на виконання домашніх завдань учень в середньому має витрачати 1/3 — 1/4 часу, що відводиться на навчальну роботу під час уроків. Окрім того, варто складати розклад так, щоб у ньому щоденно було не менше двох уроків, з яких домашні завдання даються не завжди. Особливо в середніх та старших класах доцільно складати розклад за блочною системою, коли впродовж тижня вивчають 2—3 навчальні дисципліни (математику, мову, літературу), а наступного тижня — інші дисципліни (біологію, хімію, історію) тощо. Це дає учням змогу, по-перше, "занурюватись" в конкретні навчальні дисципліни, а, по-друге, щоденно займатися виконанням домашніх завдань з 2—3 дисциплін.

Важлива функція учителів — озброєння учнів раціональними методами і технікою самостійної роботи над виконанням домашніх завдань з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог. Домашні завдання є органічним продовженням навчальної роботи в школі. Тому уже на цьому етапі учні мають оволодівати методами учіння дома. Є специфічні моменти, які учителеві слід мати на увазі при визначенні обсягу домашніх завдань з урахуванням можливостей учнів: дотримання диференційованого підходу щодо змісту і характеру домашньої роботи; своєчасне повідомлення домашнього завдання на уроці й зрозумілий запис його на дошці та в щоденниках; чіткий інструктаж щодо виконання завдання вдома (краще через залучення усіх учнів до процесу виконання пробної вправи); застереження батькам, аби вони не виконували домашні завдання за учнів, а лише створювали сприятливі умови для такої роботи і забезпечували чіткий контроль; систематичний контроль учителем виконання домашніх завдань кожним учнем, що формує в учнів почуття обов'язку і відповідальності.

Зважаючи на актуальність даної проблеми, ми обрали наступну тему курсового дослідження: “Дидактичні особливості домашньої навчальної роботи молодших школярів”.

Об’єкт дослідження – навчально-виховний процес в початковій школі.

Предмет дослідження – дидактичні особливості домашньої роботи.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати сутність домашньої навчальної роботи, визначити ефективність та необхідність її використання у навчально-виховному процесі в початковій школі.

Згідно з метою і предметом дослідження було визначено такі завдання:

вивчити теоретико-методичні основи домашньої навчальної роботи;

розглянути суть та значення домашньої навчальної роботи;

проаналізувати суть та значення домашньої навчальної роботи;

дослідити активізацію домашньої навчальної роботи;

розглянути організацію домашньої роботи;

охарактеризувати способи перевірки домашніх робіт;

дослідити особливості домашньої навчальної роботи молодших школярів.

Методи дослідження. Для розв’язування поставлених завдань використано такі методи наукового дослідження: теоретичний аналіз наукових літературних джерел, синтез, узагальнення, порівняння, конкретизація, спостереження, бесіда.

домашній навчальний молодший школяр

Нове про педагогіку:

Аналіз чинних навчальних програм із курсу "Я і Україна" з точки зору використання народознавчого матеріалу
Щоб з’ясувати, які існують шляхи використання народознавчого матеріалу на уроках „Я і Україна” в початковій школі, ми вважали за необхідне проаналізувати чинні навчальні програми даного курсу. Навчал ...

Класно-урочна система організації навчання, урок як основна форма організації навчального процесу
Класично-урочна система є чи не найважливішим класичним винаходом у дидактиці. З часів Яна Амоса Коменського, якого справедливо вважають її творцем, класно-урочна система вже 350 років панує як форма ...

Навігація по сайту

Copyright © 2023 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com