Лексико-граматичні ігри на уроках іноземної мови

Педагогіка і освіта » Лексико-граматичні ігри на уроках іноземної мови

Наш час характеризується пошуком нових форм, методів і прийомів навчання. Сучасна школа потребує методи навчання, які б допомогли не тільки якісно навчити, але в першу чергу, розвинути потенціал особистості. Сучасне навчання спрямовано на те, щоб готувати учнів не тільки пристосовуватися, але й активно освоювати ситуації соціальних змін. На уроці іноземної мови особливе місце займають форми занять, які забезпечують активну участь в уроці кожного учня, стимулюють мовне спілкування, сприяють формуванню інтересу і прагнення вивчати іноземну мову.

Ці завдання можна вирішити за допомогою ігрових методів навчання. У грі здатності будь-якої людини, а особливо дитини проявляються в повній мірі. Гра - особливо організоване заняття, яке вимагає напруги емоційних і розумових сил. Гра передбачає ухвалення рішення - як вчинити, що сказати, як виграти? Бажання вирішити ці питання загострює розумову діяльність учасників гри. А якщо учні при цьому розмовляють на іноземній мові, гра відкриває багаті навчальні можливості. Будучи розвагою, відпочинком, гра здатна перерости в навчання, у творчість, у модель людських відносин. Як відомо, велике значення в організації навчального процесу відіграє мотивація навчання. Вона сприяє активізації мислення, викликає інтерес до того чи іншого виду занять, до виконання тієї чи іншої вправи. В даний час стала очевидною ідея необхідності навчання іноземній мові як комунікації неодмінно у колективній діяльності з урахуванням особистісно - міжособистісних зв'язків: викладач - група, викладач - учень, учень - група, учень - учень і т. д. Позитивний вплив на особистість учня справляє групова діяльність. І успіх у навчанні - це результат колективного використання всіх можливостей для навчання. У грі проявляються особливо повно і часом несподівано здібності людини, дитини в особливості. Вивченням даної теми займалися такі вчені як М. Ф. Стронін, Д. Б. Ельконін, Е. Ю. Шоева, Л. С. Виготський. Наприклад Стронін М.Ф. розкрив поняття гри в загальному і розробив класифікацію ігор.

Мета

бакалаврської роботи - показати можливість використання ігрових методів навчання на уроках іноземної мови в загальноосвітніх школах.

Предмет

дослідження

- граматичні та лексичні ігри на уроках іноземної мови.

Об'єкт дослідження

- процес формування комунікативних навичок у учнів шкільного віку при використанні різних ігрових методів навчання іноземної мови.

Завдання

даної роботи показати ефективність використання ігрових методів навчання лексики та граматики на уроках іноземної мови. А також, дослідити, які саме ігри можуть використовуватися на уроці.

Актуальність

дослідження визначена недостатнім вивченням особливостей уроків з використанням ігрових методів навчання лексиці та граматиці як одиниць навчального процесу. Процес навчання іноземної мови на початковому етапі навчання буде більш успішним, якщо будуть активно використовуватися ігрові методи навчання з метою розвитку комунікативних навичок у учнів.

Матеріалом

для дослідження послужили наукові статті, методична література, присвячена даній проблемі.

Про навчальні можливості ігор відомо вже давно. Використовуючи ігри, як засіб навчання в учбовому процесі, багато педагогів відзначали, що вони містять великі потенційні можливості. У грі виявляються інколи приховані здатності дитини, які у звичайних умовах важко помітити.

Гра є особливо організованим заняттям, що вимагає напруги емоційних і розумових сил. У грі необхідно приймати рішення - як вчинити, що сказати, як виграти. Бажання вирішити ці питання загострює розумову діяльність учасникыв гри. Але якщо дитина при цьому говоритиме на іноземній мові, це допоможе їй легше вивчити іноземну мову і можливо навіть більше зацікавить дитину в її вивченні. Діти, проте, над цим не замислюються. Для них гра, перш за все, захоплююче заняття. Цим-то вона і приваблює вчителів, у тому числі і вчителів іноземної мови. У грі всі рівні. Вона посильна навіть слабким учням. Більш того, слабкий по мовній підготовці учень може стати першим в грі: винахідливість і кмітливість тут виявляються деколи важливішими, ніж знання предмету. Відчуття рівності, атмосфера захопленості і радості, відчуття посильності завдань – все це дає можливість дітям подолати сором'язливість, що заважає вільно вживати в розмові слова чужої мови, і корисно позначається на результатах навчання. Непомітно засвоюється мовний матеріал, а разом з цим виникає відчуття задоволення – “виявляється, я вже можу говорити нарівні зі всіма”. На думку М. Ф. Строніна, гра на уроці іноземної мови - це ситуативно-варіативна вправа, де створюється можливість для багаторазового повторення мовного зразка в умовах максимально наближених до реального мовного спілкування з властивими йому ознаками: емоційністю, спонтанністю, цілеспрямованість мовного впливу. Тобто, в ході гри у учнів формуються вимовні, лексичні, граматичні навики, учні набувають досвіду мовного спілкування [19, 57]. Ігри на уроках іноземної мови можна і потрібно використовувати також для зняття напруги, монотонності, при відпрацюванні мовного матеріалу, при активізації мовної діяльності. Звичайно ж, при цьому потрібно враховувати, що кожен віковий період характеризується своїм типом провідної діяльності.

Ігри сприяють виконанню важливих методичних завдань:

1. створенню психологічної готовності дітей до мовного спілкування;

2. забезпеченню природної необхідності багатократного повторення ними мовного матеріалу;

3. тренуванню учнів у виборі потрібного мовного варіанту, що є підготовкою до ситуативної спонтанності мови взагалі.

Тому гра повинна не тільки займати важливе місце на уроці іноземної мови, але і бути його стрижнем. Треба прагнути до того, щоб ігровий елемент був присутній на всіх етапах уроку іноземної мови і створював загальну ігрову атмосферу. Наприклад, якщо на уроці потрібно відпрацювати вживання майбутнього часу, то урок можна почати так: “Відгадайте, що ми робитимемо на уроці?” Відповіді учнів: “Ми читатимемо, ми писатимемо. Ви нам прочитаєте нову розповідь”. Тобто на уроці з'ясовується план роботи і тренується майбутній час. Приводи для таких ігрових моментів можна і потрібно знаходити на всіх етапах уроку. Тоді гра, в її закінченому вигляді буде органічно пов'язаною з уроком. І діти можуть навіть не помітити, що вони грають, їм просто буде цікаво. Але справа не в кількості використовуваних ігор на уроці. Відчуття міри важливо дотримувати і тут. Йдеться, скоріше про загальну ігрову атмосферу, що дозволяє вчителеві захопити учнів, емоційно їх настроїти на сприйняття іноземної мови [18, 27]. Головне завдання вчителя – добитися того, щоб у дітей не пропадала зацікавленість до предмету, щоб запропонований учневі матеріал був доступний по складності. Велику допомогу в цьому питанні надають ігри. Їх використання дає гарні результати, підвищує зацікавленість дітей до уроку, дозволяє сконцентрувати їх увагу на головному – сформувати у них вимовні, лексичні, граматичні навики і уміння в процесі природної ситуації спілкування під час гри.

Гра є особливо важливим елементом уроку іноземної мови в 1 – 4 класах. Гра для молодшого школяра є засобом пізнання дійсності. Виходячи з особливостей психологічного розвитку молодшого школяра (переважання емоційної сфери над інтелектуальною, переважання мимовільного запам'ятовування) не можна не оцінювати потенційних можливостей гри.

На уроці ми маємо справу з особливим видом ігор – навчальними іграми. Вони відрізняються від розважальних тим, що мають другий план або вузько методичну мету. Для учнів навчальна гра залишається розвагою, тренування відсовується на другий план. Для вчителя ж будь-яка учбова гра – це перш за все вправи. Вчитель завжди чітко і точно уявляє собі, яку навчальну мету переслідує та або інша гра. Проте, йому у жодному випадку не слід показувати учням, що його більше цікавить другий план. Він повинен сміятися і радіти разом з учнями, підкреслюючи тим самим, що його хвилює ігровий сенс вправи, а не навчальний. Якщо вчитель розкриє учням другий план, то гра перетвориться на звичайну вправу. В процесі гри формування вимовних, лексичних і граматичних навиків відбувається у захоплюючій для дітей формі. Ігри розвивають спостережливість у дітей, пожвавлюють урок, підвищують зацікавленість до вивчення іноземної мови.

Правильно підібрані ігри проходять з незмінним успіхом не тільки на початковому і середньому, але і на старшому ступені навчання іноземній мові. Проте слід визнати, що чим старше учень, тим менш він схильний до ігор і тим більше прагне до серйозної самостійної роботи.

Отже, на ранніх ступенях розвитку навчання необхідно проводити більше ігор з метою навчання іноземній мові, поступово зменшуючи їх кількість з класу в клас. При підборі ігор для різних ступенів навчання необхідно проводити більше ігор з метою навчання іноземній мові, поступово зменшуючи їх кількість. При підборі ігор для різних ступенів навчання необхідно враховувати вікові особливості учнів. Наприклад, в 5-6 класах дуже рідко, в старших - часто застосовуються ігри на "перевтілення" в перекладачів і гідів. Це пояснюється тим, що подібні ігри вимагають гарного володіння досить великим мовним матеріалом.

Нове про педагогіку:

Аналіз програм із образотворчого мистецтва для учнів початкових класів
Науковий інтерес до народного мистецтва як засобу виховання у вітчизняній педагогіці особливо зріс в останні два десятиліття. Саме в цей час з'являються історико-педагогічні роботи, що висвітлюють пр ...

Зміни уваги у молодших школярів в процесі навчання
Молодший шкільний вік сприятливий для розвитку уваги. Без достатньої сформованості цієї психічної функції процес навчання неможливий. На уроці учитель привертає увагу учнів до учбового матеріалу, нам ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com