Проблема формування лексико-граматичних засобів мови

Педагогіка і освіта » Проблема формування лексико-граматичних засобів мови

З урахуванням постійного збільшення числа дошкільників із загальним недорозвиненням мови проблема формування у них лексико – граматичних засобів мови займає найважливіше місце в сучасній логопедії, а питання про методику їх розвитку і корекції стає одним з найактуальніших.

Відомо, що завдяки зонам, які складені третинними полями кори мозку, рівень яких позначається, як мовний, дитина опановує складно-побудованою мовою, читанням, листом, розуміє переносні значення слів, синоніми, метафори, гумор. Частина нервових кліток символічного рівня дозріває пізно, в старшому дошкільному віці, і дозріває все життя. Без них неможливе свідоме оволодіння складними текстами, граматичними правилами, орфографією. За словник відповідальні скроневі частки спочатку обох півкуль, а потім все більш і більш - лівого. За засвоєння і використовування морфологічних правил – тім'яні частки. Синтаксис – прерогатива задньочолових часток мозку, переважно в лівій півкулі.

Сьогодні достатньо повно представлений аналіз особливостей оволодіння лексичним і граматичними компонентами оформлення мовного вислову при загальному недорозвиненні мови (ОНР).

Розробкою даної проблеми займалися такі фахівці як: Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. (2000 г.), Алексеева М.М., Яшина В.И. (1997 г.), Арушанова А.Г. (2005 г.), Короткова А.В., Дроздова Е.Н. (2004 г.) і багато інших.

Разом з тим, пошук найефективніших шляхів подолання даного порушення робить необхідним ретельний аналіз механізмів становлення даних мовних операцій, [4; с26] що і обгрунтовує актуальність дослідження.

В даній роботі при вивченні граматичної будови мови найбільшу увагу нами надане синтаксису, а зокрема, виявлення характеру сформованості уміння складати словосполучення у дітей із загальним недорозвиненням мови. Стає необхідною розробка теоретичного обгрунтовування включення в логопедичну роботу розділів, зміст яких направлений на розвиток усвідомлених навиків і умінь використовування слів у складі словосполучення і пропозиції.

Мета: Виявити найефективніші методи і прийоми формування граматичної будови мови (уміння утворювати словосполучення).

Об'єкт: Процес оволодіння граматичною будовою мови дітьми із загальним недорозвиненням мови III рівня.

Предмет: Методи і прийоми формування граматичної будови мови (словосполученнями) у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мови III рівня.

Задачі:

1. Вивчити і проаналізувати психолого-педагогічну і лінгвістичну літературу по проблемі дослідження.

2. Розглянути підходи різних дослідників до визначення єства словосполучення.

3. Визначити закономірності і специфіку оволодіння граматичною будовою мови дітьми в нормі і при ОНР.

4. Намітити методику обстеження умінь утворювати словосполучення дітьми старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мови 3 рівні.

Гіпотеза: Формування уміння складати словосполучення у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мови 3 рівні проходитиме найбільш ефективно при дотриманні наступних умов:

1. Облік структури дефекту.

2. Облік вікових, мовних, індивідуальних можливостей дошкільників.

3. Цілеспрямованість, систематичність, послідовне ускладнення роботи по формуванню граматичної будови мови.

4. Різноманітність методів і прийомів, що використовуються, по формуванню умінь складати словосполучення.

На даному етапі нами використовувався такий метод дослідження: вивчення і аналіз психолого-педагогічної і лінгвістичної літератури по проблемі дослідження.

Нове про педагогіку:

Види педагогічних спостережень
Педагогічні спостереження мають чимало ознак, кожна з яких може слугувати підставою для їх групування за видами, що можна представити такою схемою: За обсягом спостереження можуть бути загальні й окр ...

Процес формування у молодших школярів уміння застосовувати природничі знання у нових навчальних ситуаціях
У результаті аналізу психолого-педагогічної літератури нами встановлено, що ефективність процесу формування в учнів уміння застосовувати знання у новій навчальній ситуації залежить від наступних педа ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com