Національне виховання в у професійно-технічних навчальних закладах

Педагогіка і освіта » Національне виховання в у професійно-технічних навчальних закладах

Наша Україна – молода держава, перебуває на шляху радикальних політичних, соціальних та економічних перетворень, обравши шлях переходу від тоталітарних ідеологій до свободи й демократії, національного відродження, цивілізованої, соціально зорієнтованої економіки, побудови нового громадянського суспільства.

Суверенній Україні потрібні громадяни, які мають глибоко усвідомлену життєву позицію. Виховати таких особистостей можна за умови розвитку національної освіти, в якій система виховання та навчання ґрунтується на ідеях народної філософії, засадах української етнопедагогіки, народознавства, основах християнської релігії, наукової педагогічної думки, родинного виховання тощо.

Розробка методологічних засад формування особистості учнів є провідною проблемою української психолого-педагогічної науки. Національне виховання сучасної молодої людини серед різноманітних теоретичних підходів у вирішенні цього питання займає одне з головних місць. В умовах становлення української держави національному вихованню належить пріоритетна роль. Про це свідчать державні документи: Указ президента « Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя громадян» від 27 квітня 1999року, «Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української держави», «Концепція патріотичного виховання учнівської молоді» тощо.

Сьогодні важливо відтворити в українському суспільстві почуття істинного патріотизму як духовно-моральної та соціальної цінності, сформувати у молоді громадянсько активні, соціально значущі якості, які вона зможе проявити в усіх видах діяльності, і, перш за все, пов’язаних із захистом інтересів своєї родини, рідного краю, народу та Батьківщини, реалізації особистого потенціалу на благо української держави. У різні часи та епохи, в усіх цивілізованих державах сім’я, школа, суспільство ставили перед собою завдання – виховати громадянина, патріота своєї країни. В умовах економічної кризи, спотвореного переходу до ринкових відносин, відбувається інтенсивний процес соціальної та моральної деградації значної частини молоді, тому притупляються природні потреби в пізнанні й творчості, втрачається інтерес до чесної праці, знецінюються духовні ідеали. Певна частина сучасної молоді байдуже ставиться до ідеї незалежності України. У вирішенні важливих завдань національного виховання чинне місце належить організації діяльності школи, професійних закладів освіти, вищих навчальних закладів тощо. Сучасна освіта ще не змогла до кінця подолати негативні стереотипи, притаманні комуністичній системі виховання, не поставила особистість в центр виховної системи. У закладах освіти ще й досі відсутні цілісність і систематичність в організації національного виховання; до кінця не вирішено проблему навчання рідною мовою. У виховному процесі важливе місце мають посісти народна філософія, народна мудрість, національні ідеї та ідеали, що є тим підґрунтям, на якому зростає національна свідомість, гідність, самоповага.

Головною метою національного виховання на сучасному етапі становлення професійно-технічної освіти є передача молодому поколінню соціального досвіду, багатої духовної культури українського народу, його національної ментальності, спорідненості світогляду і на цій основі формування особистісних рис громадянина України, які передбачають національну самосвідомість, розвинену духовність, моральну, художньо-естетичну, правову, трудову, фізичну, екологічну культуру, розвиток індивідуальних здібностей і талантів.

Отже, актуальність теми полягає в необхідності національного виховання в умовах середньоосвітньої школи, і, насамперед, у необхідності його в професійно-технічних закладах освіти, коли у молодих людей формується остаточний світогляд, і щоб це формування не було викривленим, а спрямовувалось у позитивне русло.

Мета роботи: теоретично обгрунтувати сутність національного виховання студентів ПТНЗ і визначити особливості та необхідність його використання у навчально-виховному процесі закладу.

Об’єкт: процес виховання в професійно-технічних навчальних закладах.

Предмет: методи та засоби національного виховання в професійно-технічних навчальних закладах (ПТНЗ далі).

Завдання дослідження:

1. Обгрунтувати сутність та напрями процесу виховання.

2. Охарактеризувати зміст, принципи та напрями національного виховання.

3. Охарактаризувати суть національного виховання в ПТНЗ.

4. Обґрунтувати основні шляхи вдосконалення національного виховання.

Нове про педагогіку:

Соціально-гігієнічні аспекти здоров'я молоді
У цей час, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВІЗ), молоді люди становлять 30% населення земної кулі -1 млрд. 445 млн. чоловік. Єдиної точки зору відносно класифікації віків немає, х ...

Загальне використання мультимедійних засобів навчання в навчальному процесі
Мультимедіа – це спеціальна інтерактивна технологія, що забезпечує за допомогою технічних і програмних засобів роботу з анімованою комп’ютерною графікою і текстом, мовою, високоякісним звуком, нерухо ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com