Викладання дисципліни "Конструювання обчислювальної техніки"

Педагогіка і освіта » Викладання дисципліни "Конструювання обчислювальної техніки"

Під час проходження асистентської практики я відвідувала лабораторні заняття асистента Баловсяка С.В. з дисципліни «Основи конструювання обчислювальної техніки». За час практики я відвідала 8 робіт. Конструювання ОТ є складовою більш широкого процесу, який пов’язаний із розробкою технічного проекту, виробництвом і експлуатацією виробу. Процес конструювання не можна звести до окремих конструкторських рішень, прикладів та рекомендацій. Дуже важливо дати правильне й змістовне уявлення про загальні закономірності конструювання, його проблеми та перспективи. Тому конструювання обчислювальної техніки (ОТ) є прикладною науковою дисципліною, що узагальнює методи аналізу та синтезу конструювання.

Теорія конструювання обчислювальної техніки формується на основі вивчення та врахування тих фізичних процесів, які реально впливають на її функціональні показники. В першу чергу, це електричні, електромагнітні, теплові та механічні процеси. Ці різні за своєю фізичною природою процеси певним чином взаємопов’язані між собою. Сучасне проектування ОТ вимагає системного підходу, при якому всі фізичні процеси розглядаються у взаємодії. Такий підхід потребує створювати складні фізичні та математичні моделі.

Математичне моделювання є принциповою ознакою сучасного конструювання. Завдяки застосуванню комп’ютерів розроблена принципово нова технологія проектування. Її суть полягає в заміні реального об’єкта математичною моделлю та подальшому дослідженні цієї моделі з допомогою комп’ютера. Трудомісткий та довготривалий фізичний експеримент на макетах та дослідних зразках замінюється обчислювальними процедурами згідно з математичною моделлю.

Таким чином, на протязі асистентської практики я вивчала способи подання навчального матеріалу і методику проведення лабораторних робіт з дисципліни «Основи конструювання обчислювальної техніки».

Календарний графік проходження практики

За час проходження асистентської практики було виконано:

Дата

Тема

Робочі записи

Відмітка керівника

1

2

3

4

5

1. Ознайомлення з робочими документами та організація навчального процесу у ВНЗ.

1.1

02.02.09

Ознайомлення з робочими навчальними планами підготовки фахівців з спеціальності „Комп’ютерні системи та мережі”

Переглядали робочі навчальні плани за освітньо-кваліфікаційними рівнями „бакалавр”, „спеціаліст”, „магістр” даної спеціальності.

1.2.

05.02.09

Ознайомлення з методичними розробками обсягу роботи кафедри.

Розглянули обсяг роботи кафедри.

1.3.

06.02.09

Ознайомлення з розподілом навчального навантаження викладачів.

Ознайомились з розподілом годин(лекційних, практичних, лабораторних) для кожного викладача.

1.4.

07.02.09

Вивчення розподілу аудиторного часу та часу на самостійну роботу студентів. Складання розкладу занять.

Вчились правильно розподіляти час студента: аудиторний та на самостійну роботу, а також навчились складати розклад занять для студентів кафедри КСМ.

1.5.

09.02.09

Обговорення з керівником практики.

2. Ознайомлення з документацією викладача

2.1.

11.02.09

Індивідуальний облік документів викладача (журнал).

Розглянули індивідуальний план роботи та обліку роботи.

2.2.

12.02.09

Ознайомлення з робочими навчальними програмами та методами їх розробки.

Ознайомились з робочими навчальними програмами, які реалізуються через навчальні заняття, індивідуальні заняття, самостійну роботу студентів, практичну підготовку, контрольні заходи.

2.3.

13.02.09

Вивчення методики розподілення лекційних курсів.

Вивчили розподіляти теми на декілька лекцій.

2.4.

16.02.09

Вивчення матеріалів розробки практичних занять і постановки лабораторних робіт.

Вивчили матеріали розробки практичних занять: виклад основних положень в прикладах та задачах; та лабораторних: формування відчуття спеціалізованої техніки та оволодіння специфікою практичної роботи.

2.5.

17.02.09

Обговорення з керівником практики.

3. Ознайомлення з особливостями організації навчання у ВНЗ за кредитно-модульною системою

3.1.

18.02.09

Вивчення змістовно-діяльнісної структури модульної організації навчання.

Розглянули система ECTS, як спосіб представлення освітніх програм шляхом вимірювання у кредитних одиницях її компонентів.

3.2.

19.02.09

Особливості самостійної роботи студентів в умовах кредитно-модульної-системи навчання.

Розглянули собливості самостійної роботи студентів і дійшли висновку: в умовах кредитно-модульної системи самостійно студенти працюють набагато більше.

3.3.

20.02.09

Вимоги до лабораторних і практичних занять.

Розглянули вимоги до лабораторних та практичних занять: лабораторні - проведення поточного контролю знань студентів, виконання завдань, оформлення звіту та його захист, практичні - проведення контролю знань, постановку загальної проблеми, розв'язування завдань, їх перевірка та оцінювання.

3.4.

23.02.09

Підсумковий контроль. Методика рейтингового оцінювання знань студентів за європейською системою.

Розглянули нову методику оцінювання студентів ECTS, яка полягає в наступному: ділення дисципліни на кілька модулів, в підсумку максимальна кількість балів - 70, екзамен (залік) - 30 балів.

4. Ознайомлення з документацією кафедри

4.1.

24.02.09

Ознайомлення з організацією роботи викладачів та кафедри в цілому.

Ознайомились з планом роботи викладачів на кафедрі.

4.2.

25.02.09

Участь в методичному семінарі кафедри.

Ознайомились з науково-дослідною роботою викладачів.

4.4.

26.02.09

Ознайомлення з організацією роботи викладачів та кафедри в цілому.

Розглянули план відкритих занять викладачів.

4.5.

27.02.09

Обговорення з керівником асистентської практики.

5. Ознайомлення з науковою роботою кафедри „Комп’ютерних систем та мереж ЧНУ”

5.1.

02.03.09

Ознайомлення з науковими напрямками роботи кафедри.

Ознайомились з науковими напрямками: на кафедрі постійно триває написання наукових статей, рефератів, доповідей для повідомлень на семінарах та конференціях.

5.2.

04.03.09

Ознайомлення з основними публікаціями викладачів, доповідями на обласних конференціях.

Ознайомились з основними публікаціями: студенти та викладачі кафедри КСМ виступали на обласних конференціях та постійно виступають за кордоном.

5.3.

05.03.09

Ознайомлення з основними публікаціями викладачів, доповідями на обласних конференціях.

Вивчали літературні джерела і виконання досліджень з теми магістерської роботи.

5.4.

06.03.09

Вивчення методики проведення наукових досліджень співробітниками кафедри.

Використовуються науково-дослідні лабораторії кафедри, що оснащені комп'ютерною технікою та програмним забезпеченням на відповідному рівні.

6. Організація навчальної, виробничої та педагогічної практики у ВНЗ.

6.1.

10.03.09

Вимоги до різних видів практики.

Розглянули такі види практики: обчислювальна (закріплення знань, набуття навичок та досвіду), виробнича (формування професійного вміння), переддипломна (пров. перед завершенням дипломної роботи), педагогічна (підготовка до роботи на посаді викладача).

6.2.

11.03.09

Участь в методичному семінарі кафедри.

Ознайомились з науково-дослідною роботою викладачів.

6.3.

12.03.09

Організація проходження практики студентами.

Практика студентів спец. КСМ передбачає безперервність і послідовність її проведення та поєднання з практичними та лабораторними заняттями.

6.4.

13.03.09

Звітність про практику.

Розглянули вимоги до звіту. Він повинен містити:

- Вступ

- Основну частину

- Висновки

6.5.

17.03.09

Обговорення з керівником асист. практики.

7. Відвідування занять наукового керівника

7.1.

18.03.09

Методика підготовки до теоретичних та практичних занять.

Відвідування лекції з дисципліни "Основи конструювання ОТ ".

7.2.

19.03.09

Методика організації та проведення заняття.

Навчилися організовувати заняття: повністю розкривати тему та правильно проводити: доносити до студентів інформацію зрозуміло та цікаво.

7.3.

20.03.09

Робота з навчально-методичною літературою.

Відвідування бібліотеки. Підготовка до практичних робіт з дисципліни "Основи конструювання ОТ"

7.4.

24.03.09

Обговорення з керівником асистентської практики.

7.5

25.03.09

Участь в методичному семінарі кафедри.

Ознайомились з науково-дослідною роботою викладачів.

8. Проведення залікових занять.

8.1.

14.02.09

Розробка тематичного плану занять.

Розробка тематичного плану, що полягає у відборі матеріалу, який повинен подаватися..

8.2

17.02.09

Підготовка плану-конспекту занять.

Підготовка плану-конспекту заняття, що складається з: теми, мети, обладнання, ходу роботи, висновку та контрольних запитань.

8.3.

10.03.09

Проведення занять.

Проведення заняття з дисципліни "Основи конструювання ОТ" - лабораторна робота № 1.

8.4.

17.03.09

Залікове заняття..

Продовження проведення заняття з дисципліни "Основи конструювання ОТ" - лабораторна робота №1, захист студентами роботи та прийом звітів.

8.5

24.03.09

Проведення занять.

Проведення заняття з дисципліни "Основи конструювання ОТ" - лабораторна робота №2.

9. Підготовка звіту про практику

26.03.09

Оформлення щоденника практики.

Оформлення звіту.

Заповнення календарного плану.

Опис проведених залікових занять та методичних розробок

Нове про педагогіку:

Ігри та вправи на розвиток орієнтації в просторі
Вверх — вниз, вперед — назад Ставимо дитині запитання: «Що в тебе знаходиться наверху? А внизу? Що спереду, а що ззаду?» Спочатку дитина оперує загальними поняттями, педагог уточнює та збагачує її зн ...

Розробка фрагментів занять інформатики для розвитку творчих здібностей учнів початкових класів
Тема. Логічні закінчення. Мета: розвивати в учнів логічне мислення й увагу; вчити аналізувати вхідні дані й аргументувати свої висновки. Програмне забезпечення: програма «Скарбниця знань». Вимоги до ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com