Соціально-педагогічне забезпечення здоров’язберігаючої діяльності учнів загальноосвітньої школи

Педагогіка і освіта » Соціально-педагогічне забезпечення здоров’язберігаючої діяльності учнів загальноосвітньої школи

Стан здоров’я є показником духовного, соціально-економічного й людино-біологічного добробуту населення, рівня цивілізованості країни. Гуманізація освіти вимагає якісно нового підходу до потреб людини, формування стійких мотивацій до здорового способу життя, позитивної соціальної поведінки. Державні національні програми «Діти України» та «Освіта» (Україна ХХІ століття), «Національна доктрина розвитку освіти» одним із головних завдань закладів освіти визначають збереження і зміцнення фізичного, психічного, соціального та морального здоров’я школярів, формування в них умінь і навичок здорового способу життя. Тому кожна школа сьогодні шукає свій шлях змін у просторі покращення якості освіти та виховання.

Вчені й практики підкреслюють, що шкільні роки є головними і значущими в житті дитини, створюючи передумови для розвитку організму і особистості школяра. Проте, за час навчання в школі учні не лише отримують знання, вони «втрачають» своє здоров’я. В цьому зв’язку загальноосвітні школи розробляють оздоровчі стратегії, які спрямовані на створення умов для збереження фізичного здоров’я учасників освітнього процесу.

Тому одним із головних завдань сучасної школи є створення освітнього середовища для розвитку здорової дитини, формування в учнів свідомого ставлення до свого життя, яке неможливе без наявності соціально-педагогічного забезпечення здоров’язберігаючої діяльності. Здорове молоде покоління – це запорука стабільного розвитку держави, один із чинників її позитивного міжнародного іміджу.

Актуальність проблеми. Для сучасних досліджень здоров’язберігаючих проблем характерний різноаспектний підхід. Філософський та соціальний напрями відображено в працях А. Бойко, Н. Гундарева, В. Крюкова, Ю. Лисицина, О. Сахно. Напрями валеологічної обізнаності описано в працях Т. Бойченко, Є. Буліча, М. Гамезо, В. Горащука, Т. Кириченка, С. Юрочкіної. Вплив ціннісних орієнтацій на здоровий спосіб життя та психолого педагогічні умови формування цього феномену вивчали Г.Власюк, Г. Кривошеєва, С. Лапаєнко, І. Медчук, В. Оржеховська, С. Свириденко, А. Сологуб. Нові соціально-педагогічні здоров’язберігаючі технології пропонують В. Беспалько, П. Гусак, Н. Заверико, Н. Зимівець, В. Петрович, Л. Сущенко та інші.

Також поділяються думки багатьох педагогів-класиків (В. Бехтерева, П. Каптерева, Я. Коменського, П. Лесгафта, Г. Песталоцці, М. Пирогова, Ж. − Ж. Руссо, Г. Сковороди, В. Сухомлинського, К. Ушинського, С. Френе, Р. Штайнера та ін.), так і сучасних науковців (В. Бобрицької, Є. Вайнера, Т. Волченської, Г. Зайцева, Е. Казіна, О. Іонової, Ю. Науменка, О. Савченко, Г. Серікова, С. Серікова, Т. Савустьяненко та ін.) стосовно того, що розв’язання проблеми забезпечення збереження й формування здоров’я дитини лежить у площині побудови навчально-виховного процесу відповідно до цілей і принципів гуманістичної освіти.

Тому важливим завданням школи є збереження здоров’я та його зміцнення, і соціально-педагогічне забезпечення відіграє в цьому велику роль та в умовах сьогодення повинно постійно змінюватись та вдосконалюватись. Цим і зумовлений вибір теми нашого дослідження «Соціально-педагогічне забезпечення здоров’язберігаючої діяльності учнів загальноосвітньої школи».

Об'єкт дослідження – процес здоров’язберігаючої діяльності школи.

Предмет дослідження – завдання та функції соціально-педагогічного забезпечення здоров’язберігаючої діяльності учнів загальноосвітньої школи.

Мета дослідження – дослідити здоров’язберігаючу діяльність школи та визначити основні теоретико-методологічні засади соціально-педагогічного забезпечення школи щодо збереження здоров’я учнів.

Завдання дослідження:

1. Вивчити стан досліджуваної проблеми у науковій літературі.

2. Здійснити якісний аналіз соціально-педагогічного забезпечення здоров’язберігаючої діяльності школи.

3. Розробити експериментальну програму соціально-педагогічного забезпечення здоров’язберігаючої діяльності учнів загальноосвітньої школи.

Методологічні та теоретичні основи дослідження. Методологічною основою нашого дослідження є основні положенняфілософів та науковців про здоров’я як найголовнішу цінність у житті, а також його збереження і зміцнення у процесі навчання та виховання дитини в школі.

Науково-теоретичною основою бакалаврської роботи стали педагогічні дослідження здоров’я та здоров’язбереження учнів у загальноосвітній школі (Г. Песталоцці, Ж−Ж. Руссо, С. Френе, Я. Коменського, В. Сухомлинського, К Ушинського, Г. Сковороди та інших).

Методи та організація дослідження. Дослідження соціально-педагогічного забезпечення здоров’язберігаючої діяльності учнів загальноосвітньої школи проводилось за власноруч розробленими анкетами для соціальних педагогів, класних керівників та учнів. Кількість опитаних соціальних педагогів – 7 осіб, класних керівників – 7 осіб, учнів – 144 особи.

Структура: бакалаврська робота складається з вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел (84 найменування) та додатків. Загальний обсяг дипломної роботи складає 103 сторінки разом із додатками.

Нове про педагогіку:

Формування поняття про геометричні фігури
За програмою з математики вже у 1 класі (ще до вивчення чисел першого десятка) вводиться поняття геометричної фігури. В цей час увага дітей зосереджується на властивостях предметів, розміщення їх на ...

Вечори з фізики
Найбільш поширеними серед масових заходів у позаурочній роботі є вечори фізики. Це форма, яка поєднує всі найбільш цікаві форми роботи і має велику активізуючу дію на учнів. Вечори фізики поділяються ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com