Сутність та цілі педагогічної діяльності

Педагогіка і освіта » Сутність та цілі педагогічної діяльності

Педагог - це спеціаліст високої культури, який володіє ґрунтовними знаннями у відповідних галузях науки та мистецтва, добре обізнаний у методиці навчання і виховання.

Цілі професійної педагогічної діяльності в добу демократичних перетворень характеризується своєю динамічністю, в основу яких покладено головну мету суспільства - підготувати особистість до творчого перетворення навколишнього світу, його соціальної адаптації; навчити бути вільним та вміти втілювати свої творчі ідеї в життя. Реалізація цієї мети можлива за умови усвідомлення сучасним вчителем необхідності власного професійного розвитку.

Однак, у наш час, в результаті науково-технічного прогресу, знання своєї дисципліни перестало бути основною ознакою кваліфікації викладача, оскільки обізнаність тих, хто навчається, іноді може бути вищою від тієї, якою володіє педагог. Тому важливим є не тільки професійні знання, а й загальні (широкий світогляд). Змістовою стороною діяльності викладача залишається функція інформатора, але крім шляху "педагог-студент", є ще й інші джерела отримання інформації: книги, журнали, газети, радіо, телебачення тощо. Тож, роль педагога та вимоги до нього змінилися, виникла гостра потреба в постійному удосконаленні творчості, пошуку нових підходів до формування особистості студента як майбутнього фахівця. Вища школа, відповідно до Національної доктрини розвитку освіти, проголошена "рушійною силою побудови громадянського суспільства, яка повинна забезпечити фундаментальну наукову та професійну підготовку майбутніх фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів відповідно до їх інтересів та здібностей", що в свою чергу вимагає розвитку та удосконалення педагогічного професіоналізму науково-педагогічних кадрів. Отже, актуальною проблемою на сучасному етапі розвитку системи освіти, зокрема вищої, є детальне вивчення сутності та цілей професійної діяльності педагога (з апеляцією до сучасності) вищої школи, яка є моделлю підготовки магістрантів та молодих викладачів до науково-педагогічної діяльності на високих рівнях професіоналізму, що в свою чергу є умовою ефективного формування студента як майбутнього фахівця.

Об’єкт дослідження виступає педагогічна діяльність.

Предмет дослідження - сутність та цілі педагогічної діяльності.

Мета і завдання дослідження розкрити сутність науково-педагогічної діяльності викладача вищої школи, виокремити та охарактеризувати основні цілі його науково-педагогічної діяльності.

Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел (20 позицій). Обсяг наукової роботи - 23 сторінки.

педагогічний майстерність ціль діяльність

Нове про педагогіку:

Системний комплексний підхід до запровадження інноваційних технологій навчання
Важливим моментом реструктуризації навчального процесу є запровадження інноваційних освітянських технологій. Рішення цих завдань спрямовано на: перехід від педагогічного традиціоналізму до нових форм ...

Поняття процесу виховання засобами народної педагогіки
Процес виховання – це цілеспрямована педагогічна взаємодія вихованця і вихователя, в ході якої в різноманітних видах діяльності здійснюється самореалізація, самоствердження вихованця, формується його ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com