Порівняльна характеристика морфологічних ознак іменників в англійській та українській мовах

Педагогіка і освіта » Порівняльна характеристика морфологічних ознак іменників в англійській та українській мовах

Мова, найважливіший і довершений засіб людського спілкування, засіб обміну думками, може виконувати ці різноманітні і складні функції тому, що вона представляє собою дуже гнучку і в той же час відмінну організовану систему. Як всяка система, мова має дві сторони. Вона складається, з одного боку, з елементів — фонем, морфем, слів в матеріальній субстанції — звуки, а з іншої — вона володіє структурою. Під структурою мови слід розуміти її внутрішню організацію, схему зв'язків і відносин незліченного числа її елементів, що забезпечують її функціонування у формі акту спілкування.

Як відомо, морфологія (від гр. morphe — форма і logos — слово, вчення) — розділ граматики, граматичне вчення про слово, його структуру, граматичні (морфологічні) форми слова, способи вираження граматичних значень, властивих слову; центральне місце в морфології належить вченню про частини мови.

Отже, основною одиницею морфології, як і лексикології, виступає слово, але аспекти вивчення його в цих розділах науки про мову різні: в лексикології слово вивчається з погляду його походження, лексичного значення, стилістичного вживання, місця в словниковому складі мови тощо; в морфології вивчаються граматичні особливості слова: його граматична будова, особливості змінювання і творення, вираження властивих слову граматичних (морфологічних) значень (роду, відмінка, виду тощо).

Іменник — частина мови, що означає найменування предметності і має граматичні категорії роду, числа і відмінка. Під граматичною предметністю розуміються всі речі, явища і різні поняття. Категорія предметності є в усіх мовах, але граматично виражається в різних мовах по-різному. В українській та англійській мовах значення предметності іменників граматично виражається в категоріях роду, числа і відмінка. Значення предметності дає підставу об'єднувати в клас іменників слова з різними лексичними значеннями.

До іменників належать повнозначні слова, що означають назви живих істот (батько, мати, комар), назви предметів, явищ і подій реальної дійсності (завод, трактор, землетрус) або називають як предмети думки різні дії, стан, властивості, відношення (праця, мир, сміх, спокій, сон, радість, любов, краса).

Іменники в українській та англійській мовах характеризуються такими граматичними ознаками: а) рід, б) число, в) система відмінкових форм, г) система специфічних словотворчих суфіксів.

Іменник в українській мові характеризується наявністю трьох граматичних категорій: 1) категорії відмінка, виражена парадигмою відміни, що складається з шести відмінків; 2) категорії числа, що складається з двох чисел, — однини і множини; 3) категорії граматичного роду, що представляє три роди, — чоловічий, жіночий і середній, що мають відповідний морфологічний вираз.

На відміну від української, іменник в англійській мові характеризується наявністю двох граматичних категорій: 1) категорії числа, що складається з двох чисел, — однини і множини; 2) категорії детермінативності (визначеності — невизначеності), вираженою артиклями в препозиції.

Зважаючи на актуальність даної проблеми, ми обрали наступну тему курсового дослідження: «Морфологічні ознаки іменника в англійській та українській мовах».

Об’єкт дослідження – вся сукупність іменників англійської та української мов.

Предмет дослідження – морфологічні ознаки іменників англійської та української мов.

Мета дослідження – розглянути особливості морфологічних ознак іменників англійської мови, а також порівняти їх з морфологічними ознаками іменників української мови.

Згідно з метою і предметом дослідження було визначено такі завдання:

розглянути теоретичні аспекти морфології як граматичного вчення про слово;

дослідити морфологічні ознаки іменників в англійській мові;

проаналізувати категорію відмінка іменників англійської мови;

вивчити категорію числа іменників англійської мови;

розглянути категорію роду іменників;

проаналізувати категорію визначеності-невизначеності іменників англійської мови.

Методи дослідження. Для розв’язування поставлених завдань використано такі методи наукового дослідження: теоретичний аналіз наукових літературних джерел, синтез, узагальнення, порівняння, конкретизація.

Структура дослідження. Курсова робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури. Список використаних джерел включає 12 найменувань. Робота викладена на 33 сторінках друкованого тексту.

Нове про педагогіку:

Мета і завданий вальдорфської педагогіки
В основі вальдорфської педагогіки лежить найцікавіше антропософське вчення про індивідуальність людини, основні компоненти якої - тіло, душа і дух. Р. Штейнер писав про чотири могутніх галузі цивіліз ...

Передумови та періоди розвитку природничих наук в античній Греції
Головним досягненням астрономії древніх греків слід вважати геометризацію Всесвіту, що включає не лише систематичне використання геометричних конструкцій для представлення небесних явищ, але і строги ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com