Індивідуальні, групові і фронтальні форми на уроках біології в 8 класі

Педагогіка і освіта » Індивідуальні, групові і фронтальні форми на уроках біології в 8 класі

На сучасному етапі розвитку України як самостійної держави мета біологічної освіти полягає у формуванні особистості, яка розуміє життя як найвищу цінність, може свідомо оцінити і розв’язати проблеми, що постають нині перед конкретним індивідуумом, його оточенням і людством взагалі. Сформувати таку особистість можливо тільки за умов комплексного навчання, у якому раціонально поєднуються усі відомі методи та форми організації навчання і активно використовується самостійна робота учнів з натуральним матеріалом.

Навчання – цілеспрямований двосторонній процес взаємодії учителя і учнів, у ході якого здійснюється засвоєння знань, формування вмінь і навичок.

Найважливіше завдання процесу навчання – знайти ефективні способи керівництва пізнавальною діяльністю учнів.

Успіх у формуванні особистості дитини залежить від форм організації навчання, тобто від зовнішнього боку організації навчального процесу, який відображає характер взаємозв’язків його учасників.

Для того, щоб забезпечити найефективніше розв'язання завдань навчання в конкретних умовах, від учителя вимагається цілеспрямований вибір найкращого варіанта побудови навчально-виховного процесу. Удосконалення методики проведення уроку розглядається як один із найважливіших напрямів підвищення якості навчання і виховання підростаючого покоління.

Конструюючи урок, учитель має враховувати не лише особливості змісту, а й закономірності його засвоєння і процесу навчання, забезпечуючи при цьому активну самостійну діяльність учнів. Діяльність учня на уроці завжди пов'язана з головним завданням уроку — засвоєнням основних елементів знань на певному рівні. Активна робота учнів на уроці забезпечується через форми і засоби діяльності. Особливості змісту матеріалу та закономірності навчання обумовлюють і діяльність учителя. Його дії на уроці спрямовані на розкриття головних елементів змісту, на організацію діяльності учнів з їх засвоєння.

Кожна система навчання визначає організацію вивчення змісту освіти в просторі й часі, передбачаючи розподіл навчального матеріалу по роках навчання і протягом року, місце навчання, контингент учнів, засоби і методи навчання, пріоритетні форми навчальних занять. В умовах класно-урочної системи, як і інших систем, які передбачають колективне одночасне навчання групи учнів, форма навчання визначається характером взаємодій між її учасниками, які можуть бути колективними або індивідуальними. У зв'язку з цим розрізняють групову, індивідуальну, а також фронтальну форми навчальної діяльності учнів.

Розробленість теми:

Курсова робота підготовлена на основі вивчення виявленої літератури, в якій відображено досліджувану тему.

Вагомий внесок у дослідження питань форм навчання на уроках зробили Ю.К. Бабанський, В.М. Галузинський, І.П. Підласий, Н.Є. Мойсеюк, Ю.А.Конаржевський та ін.

Зокрема, підвищення ефективності уроків біології у 8 класі за рахунок використання індивідуальних, групових та фронтальних форм навчання досліджували О.К. Богданова, О.Д. Гончар, Г.В. Ковальчук, І.В. Мороз, Т. Руснак, А.Степанюк.

Мета курсової роботи полягає у вивченні особливостей індивідуальних, групових та фронтальних форм навчання для підвищення ефективності уроків біології у 8 класі.

Завдання курсової роботи обумовлені її метою:

розкрити поняття та сутність форм навчання;

охарактеризувати організацію навчальної діяльності учнів на уроках біології;

проаналізувати особливості групової форми навчання для підвищення ефективності уроків біології у 8 класі.

Об’єктом дослідження для даної курсової роботи є форми навчання.

Предметом є дослідження особливостей індивідуальних, групових та фронтальних форм навчання для підвищення ефективності уроків біології у 8 класі.

Теоретична та практична цінність курсової роботи полягає в тому, що в дослідженні проаналізований матеріал про поняття форм навчання, їх класифікацію, а також охарактеризовано організацію навчальної діяльності учнів на уроці біології, особливості групової форми навчання для підвищення ефективності уроків біології у 8 класі.

Структура роботи. Курсова робота складається з вступу, основної частини, висновку та списку використаних джерел додатків. Основна частина складається з двох розділів.

У першому розділі розглядається поняття форм навчання, їх класифікація.

У другому розділі аналізується організація навчальної діяльності учнів на уроці біології, особливості групової форми навчання для підвищення ефективності уроків біології у 8 класі.

У вступі обґрунтовується актуальність теми, визначається мета, завдання, предмет та об’єкт дослідження, окреслюється методологічна та теоретична база дослідження, методи дослідження. Висновки узагальнюють досягнуті результати дослідження.

Нове про педагогіку:

Структурно-функціональна і факторно функціональна модель
Процес соціалізації практично завжди супроводжується певними проблемами. Про витоки цих проблем та можливі шляхи їх пом’якшення написано чимало. Достатньо згадати, наприклад, теорію розвитку «Его» Е. ...

Виховний захід "Закон і ми"
Мета: Ознайомити учнів схильних до правопорушень, з основними питаннями законодавства щодо підлітків та молоді, з найбільш поширеними прикладами правопорушень серед молоді з метою їх попередження сер ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com